Sofija Mandić: Sistem truo, ubistvima bačena rukavica u lice

19 Jul 2017

"Počinioci su poslali poruku da države nema, sistema nema"

Aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije Sofija Mandi? kaže da sama ?injenica da su se ubistva dogodila ispred centara za socijalni rad jeste “ba?ena rukavica u lice donosiocima odluka”.

“Po?inioci su poslali poruku da države nema, sistema nema i da ono što su možda nekad radili ‘u ?etiri zida’ sad po?inju da rade i u institucijama. Mislim da je snažan odgovor institucija upravo zbog te ba?ene rukavice”, kazala je Sofija Mandi? za Televiziju N1.

Ona podse?a da je traženo da izveštaji budu javni u delu koji se ti?e odgovornosti institucija i naglašava da postoje drugi mehanizmi sem krivi?ne odgovornosti, koja je sad na tužilaštvu.

“Postoji Komora socijalnih radnika koja izdaje licence, te im može iste i oduzeti. Zatim, postoji mogu?nost disciplinske odgovornosti zaposlenih, mogu?nost razrešenja direktora centara za socijalni rad. Dakle, niz mehanizama da se ustanovi odgovornost u okviru samog sistema”, objašnjava ona.

Sofija Mandi? kaže da Zakon o socijalnoj zaštiti, kao i Porodi?ni zakon, centrima za socijalni rad daje u nadležnost poslove procene rizika od nasilja.

“Ako tu procenu ne izvrše na adekvatan na?in, onaj ko je to uradio mora da odgovara. Stav organizacija civilnog društva i javnosti je da je sistem truo, da ne postoji i da je ovo posledica toga što gotovo niko ne radi svoj posao”, izjavila je ona.

Prema njenim re?ima, postoje?i sistem pokušava da se odrekne odgovornosti.

“Socijalni radnik u velikom broju slu?ajeva jeste tužilac, on može i mora pokrenuti mnoge postupke. Radnici centara za socijalni rad imaju položaj sli?an policijskim službenicima, imaju nadležnosti koje su sli?nije policijskim nego bilo kojim drugim upravnim organima”, objašnjava Sofija Mandi?.

Ona smatra da je svaki pokušaj da se radnici socijalnih centara prikažu kao bespomo?ni gra?ani u stvari pokušaj manipulacije.

“Legitimna su pitanja o sredstvima za rad, o malom broju ljudi, o novcu… Ali ona ne mogu da budu opravdanje za ono što se desilo. Odgovornost mora biti individualna”, kaže Sofija Mandi?.

(N1, foto: Beogradski centar za bezbednosnu politiku) 

Podelite ovu stranicu!