SOFIJA MANDIĆ: Lažna inauguracija

15 Jun 2017

Pitanje je da li je Aleksandar Vučić uopšte inaugurisan, to jest da li je stupio na dužnost predsednika Srbije. Takođe, koliko nas još inauguracija čeka, ako ćemo u ovih mesec dana imati čak dve

Sve?anost organizovana 31. maja u Skupštini Srbije, koju su pratila i okupljanja (pristalica i protivnika) na ulici, u medijima je naj?eš?e nazivana „inauguracijom novog predsednika“. Istom sintagmom taj doga?aj nazivaju i mediji koji ovih dana objavljuju fotografije nasilnika ovog skupa koji nesmetano, u prisustvu policije, nose i dave novinare i gra?ane. Me?utim, pre i posle doga?aja od 31. maja u medijima se pojavljuju i informacije o inauguraciji novog predsednika koja ?e biti održana krajem juna. Tako jedan od dnevnih listova objavljuje raskošne planove nove inauguracije koja ?e „biti u znaku sprskog nasle?a“ i koju ?e „uveli?ati šefovi država, predstavnici EU i ?itave delegacije pojedinih zemalja“. Ova manifestacija bi trebalo da se desi 23. juna u Palati Srbija. Pitanje je, dakle, da li je Aleksandar Vu?i? uopšte inaugurisan, to jest da li je stupio na dužnost predsednika Srbije. Tako?e, koliko nas još inauguracija ?eka, ako ?emo u ovih mesec dana imati ?ak dve.

Vu?i? i njegovi saradnici i dalje se uspešno služe novogovorom (ina?e neizostavnim obeležjem ur-fašizma). Kao što je prinudni rad postao „radna aktivacija“, suspenzija ustavom propisanog rada najvišeg predstavni?kog tela „redovna pauza“, eksploatacija rada dece „dualno obrazovanje“, a kritika rada ministra „povreda ugleda i ?asti“, tako je i polaganje zakletve predsednika Srbije i njegovo stupanje na dužnost postalo mnogo otmenija „inauguracija“. Ustavna i zakonska rešenja poznaju samo termine polaganje zakletve i stupanje na dužnost i njima odre?uju trenutak u kom predsednik preuzima svoja prava i obaveze.

Možda su gra?ani Srbije nešto pogrešno shvatili? Možda se inauguracijom naziva neki drugi doga?aj, a ne stupanje na dužnost predsednika? Ako konsultujemo re?nik stranih re?i i izraza, vide?emo da inauguracija (lat. inauguratio) ozna?ava: posvetu u neko dostojanstvo, sve?ano uvo?enje u zvanje, položaj, dužnost; sve?ano otvaranje; sve?ano otkrivanje; zapo?injanje, ozna?avanje po?etka. Dakle, nesumnjivo je da je novi predsednik Srbije to ve? obavio polaganjem zakletve na sve?anoj sednici Narodne skupštine, kojoj i odgovara za svoj rad. Me?utim, stvaranjem iluzije da to nije u?inio, novi predsednik ?ini dve stvari – otvara fiktivni pravni vakuum u kom može da radi sve što mu se prohte, mimo ijedne dozvoljene procedure. Ovo je omiljena politi?ka disciplina novog predsednika. Druga okolnost se ti?e potrebe za stvaranjem iluzije o novom po?etku, kojom je Vu?i? opsednut od dolaska na vlast. Ovde je ve? bilo re?i o obrazloženju raspisivanja izbora 2014. godine zbog težnji ka novom punom mandatu. Isti razlozi su bili u igri i kod svake rekonstrukcije vlade i Vu?i?eve kandidature za predsedni?ke izbore, posle samo šest meseci od formiranja vlade u avgustu 2016.

Zašto bi sve ovo uopšte bilo važno u moru drugih problema na koje gra?ani svakodnevno nailaze? Zašto je važno da znamo šta ?e se ta?no dogoditi u Palati Srbija 23. juna – ako to ve? nije prava inauguracija? Prvi razlog je neprihvatanje institucionalizacije novogovora. Ponavljanjem fraza koje name?u ur-fašisti?ke vlasti podržavamo njihov sistem vrednosti i ostavljamo bez sadržaja re?i koje su nekada nešto zna?ile. Ako smo nekada znali da se na dužnost predsednika stupa polaganjem zakletve i da se to može dogoditi samo jednom u toku jednog mandata – upornim ponavljanjem vesti o inauguraciji to znanje (i zdravu pamet koja ide s njim) odbacujemo. Ispada da se na svaku dužnost, pa i predsedni?ku, može stupiti onoliko puta koliko aktuelni politi?ki trenutak to zahteva. Ako je to dva puta mese?no – neka bude!

Važno je šta ?e se zapravo odvijati 23. juna i zato što ?e nova inauguracija, makar i na simboli?kom nivou, definisati one kojima novi predsednik odgovara i pred kojima polaže novu posebnu zakletvu. To su pre svega strani gosti, predstavnici drugih zemalja i ambasada koje ?e Vu?i?u pre priznati da je bolji (od svih drugih) nego što ?e to u?initi osiromašeni i poniženi gra?ani Srbije. Njima ?e, pored posebne zakletve, novi predsednik prirediti i adekvatan vašarski program – sa pet hiljada gostiju, tematskim salonima, digitalnim platformama, muzikom i filmovima. Bi?e za svakog ponešto i bi?e neumesno postaviti pitanje koliko ?e upravo gra?ane Srbije koštati taj veli?anstveni skup. (Kad smo kod gra?ana, sva je prilika da u Palati Srbija ne?e biti mesta za Vu?i?eve glasa?e. Ali ?e mesta svakako biti ispred – ministar unutrašnjih poslova je ?ak najavio da je u tu svrhu prijavljeno više skupova, zakazanih razli?itih datuma tokom juna, kada ?e biti prilika „da se obeleži i potvrdi ve?inska volja gra?ana Srbije“.)

Nova inauguracija treba da nas zanima i zato što je to još jedna u nizu sli?nih podmeta?ina kojima nas vlasti zasipaju svakog dana. Sprska napredna stranka razvlaš?uje Narodnu skupštinu kada kaže da je „ovlastila svog predsednika da izabere predsednika vlade“. Naime, predsednik pre ukidanja parlamentarne demokratije u Srbiji ne?e birati predsednika vlade, ve? ?e to ?initi Skupština Srbije. Otpor neistinama, poluistinama i parakonstrukcijama nosilaca izvršne vlasti jeste i otpor stvaranju paralene stvarnosti.

Najavljena inauguracija 23. juna je zato lažna inauguracija predsednika Srbije, na sli?an na?in lažna kao što je to bila i pobeda proglašena od strane partijske izborne komisije, dok je batinu držala partijska policija. Aleksandar Vu?i? je ve? stupio na dužnost i odgovoran je nama i nikom drugom – koliko god je to za samog Vu?i?a neprihvatljivo. Junska manifestacija nije neophodna, ve? je po sredi isklju?ivo neukus i megalomanija jednog autoritarnog vladara. Važno je da mediji odbiju da izveštavaju novogovorom lažne inauguracije i prate?ih sadržaja. Time bi se makar delimi?no spre?ila institucionalizacija besmislene mogu?nosti višestrukog stupanja na dužnost.

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!