Socijalno ugroženi se hrane na kontejnerima

01 Feb 2011

Centar za održivi razvoj C.O.R.E. iz Novog Sada apeluje na javnost u Srbiji da postavi pitanje zašto se sve veći broj ljudi u Srbiji hrani iz kontejnera za đubre, a broj narodnih kuhinja se istovremeno smanjuje.

Centar je od oktobra do kraja decembra 2010. godine, u okviru projekta „Bezbedno, zajedno, za sutra!“, sproveo istraživanje u novosadskom naselju Bangladeš. U anketi, u okviru koje je ispitan barem jedan ?lan svake od 60-tak porodica koliko ih živi u naselju Bangladeš, došlo se do stravi?nog podatka da se oko 70 odsto stanovnika hrani odba?enom hranom koju pronalazi u kontejnerima i u kantama za ?ubre. U okviru radionice, koja je održana 18. decembra 2010, predava?i Centra za održivi razvoj skrenuli su, izme?u ostalog, pažnju polaznicima na bolesti kojima mogu biti izloženi ukoliko uzimaju odba?enu hranu.

Pojedini politi?ari i mediji, na žalost, ?itavu socijalno odgovornu akciju istrgli su iz konteksta i naveli da su predava?i Centra stanovnicima Bangladeša davali instrukcije šta mogu a šta ne da jedu od namirnica koje prona?u u kontejnerima. Užasnuti smo konstrukcijama te vrste! Naro?ito smo razo?arani zbog ?injenice da se na ovaj na?in zamagljuje suština problema koji se decenijama gura pod tepih: da se jedan deo stanovnika Srbije hrani se iz kontejnera! I da se njihov broj pove?ava. 

Mnogi od ovih ljudi nisu u stanju da se snabdevaju ni u S.O.S marketima, jer nemaju dovoljno novca da prehrane sebe i svoje porodice. Nadležne institucije, koje su u obavezi da ljude koji žive na ivici siromaštva zbrinjavaju, pravdaju se manjkom sredstava u budžetu, a tema skupljanja namirnica za ishranu ljudi u kontejnerima, godinama se sklanja od o?iju javnosti, iako svakodnevno svojim o?ima vi?amo te nesre?ne ljude. Da li se samo pretvaramo da ih ne prime?ujemo?

Želimo tako?e da podsetimo da je na dan održavanja radionice Centar pozvao sve medije i javno, pred novinarima koji su se odazvali pozivu, progovorio o problemu uzimanja hrane sa kontejnera za ishranu ljudi.

Centar za održivi razvoj nastavi?e da realizuje zapo?eti projekat i da pomaže stanovnicima Bangladeša. Prvi slede?i korak je prakti?na obuka o upotrebi aparata za gašenje požara i osnivanje neformalnog društva za zaštitu od požara u tom naselju u kojem je opasnost od izbijanja požara na visokom nivou.

Podelite ovu stranicu!