Smernice za primenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju

30 Nov 2016

"Smernice imaju veliki značaj za medije i novinare ali i za Komisiju za žalbe Saveta za štampu kao i za same građane"

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, ?iji je cilj da razjasne nedoumice samih novinara i obezbede pravilnu primenu profesionalnih standarda u onlajn medijima, predstavljene su danas u Beogradu.

Prema re?ima predsednika Radne grupe koja se bavila izradom tog dokumenta ?or?a Krivokapi?a, smernice sadrže preporuke za snalaženje novinara u odre?enim okolnostima i omogu?avaju jasnije razlikovanje uredni?ki oblikovanih medijskih sadržaja od onih koje stvaraju korisnici, poput komentara, ili propagandnih sadržaja.

“Smernice imaju veliki zna?aj za medije i novinare ali i za Komisiju za žalbe Saveta za štampu kao i za same gra?ane”, rekao je Krivokapi? na konferenciji za novinare u Beogradu.

Prema njegovim re?ima, smernice se odnose na tradicionalne štampane medije sa onlajn izdanjima, ali su primenljive i na druge forme izražavanja na internetu, gde se na razli?itim platformama plasiraju uredni?ki oblikovani medijski sadržaji.

?lan Radne grupe Miloš Stojkovi? kazao je da smernice prate logiku i strukturu Kodeksa novinara Srbije kao i da pojašnjavaju najvažnija pravila koja bi onlajn mediji trebali da poštuju.

“Poenta pri?e je da Savet za štampu, kao regulatorno telo, reši probleme uo?ene u praksi. Kodeks se bavi ve?inom tih pitanja ali se pokazalo da pravila treba dodatno razraditi”, rekao je Stojkovi?.

On je kazao i da je ve?ina preporuka usmerena na male onlajn portale.

“Negde smo rekli medijima da moraju nešto da poštuju a negde smo dali preporuke za ponašanje. Trudili smo se da ne name?emo medijima ono što ne treba da im name?emo ali smo ih i pozvali da sopstvenim pravilima doprinesu samoregulaciji”, kazao je Stojkovi?.

Smernicama je ina?e preporu?eno onlajn medijima i izdanjima, nezavisno od vrste moderacije koju koriste, da izrade pravila objavljivanja korisni?ki stvorenog sadržaja, odnosno komentara, u kojima ?e jasno navesti koje vrste sadržaja ne dozvoljavaju na svojim kanalima komunikacije.

Onlajn medijima i izdanjima preporu?eno je i da u skladu sa svojim tehni?kim mogu?nostima, razviju sistem obaveštavanja korisnika o tome zašto odre?eni korisni?ki sadržaj nije objavljen (prethodna moderacija), odnosno zašto je odre?eni korisni?ki sadržaj uklonjen (naknadna moderacija).

(Beta)

Podelite ovu stranicu!