Smanjiti stranački uticaj na nacionalne savete manjina

19 Jul 2012

Pokrajinski ombudsman smatra da treba smanjiti stranački uticaj na nacionalne savete, koji je vidan u oblastima informisanja, kulture i obrazovanja

Neophodno je da država preduzme mere kojima bi se smanjio strana?ki uticaj na rad nacionalnih saveta, navela je institucija Pokrajinskog ombudsmana u istraživanju “Dve godine nacionalnih saveta”.

“Nacionalni saveti, kada predlažu ?lana upravnog ili školskog odbora obrazovno- vaspitno ustanove, treba da vode ra?una o stru?nosti kandidata, a ne o njegovom ?lanstvu u odre?enoj politi?koj stranci”, navodi se u istraživanju, koje je objavljeno na internetskoj stranici ombudsmana (www.ombudsmanapv.org).

Dodaje se da nadležni državni organi treba da obezbede sve neophodne uslove da  informisanje na jeziku pripadnika nacionalnih manjina bude slobodno, nezavisno i objektivno, lišeno partijskih, užegrupnih ili privatnih uticaja na ure?iva?ku politiku.

Da bi se otklonili problemi uo?eni u praksi, ombudsman je ocenio da je neophodno usaglasiti zakone u oblasti kulture, obrazovanja i javnog informisanja sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Ombudsman je naveo i da je neophodno dopuniti Zakon o budžetskom sistemu.

„U cilju transparentnog finansiranja i spre?avanja mogu?nosti nenamenskog trošenja budžetskih sredstava ,nacionalne savete treba uvrstiti u indirektne budžetske korisnike”, piše u istraživanju.

Ombudsman je preporu?io i da se preduzmu mere i aktivnosti, u cilju integracije nacionalnih manjina u sve sfere društvenog života, i u cilju spre?avanja ili ublažavanja procesa „zatvaranja” manjinskih nacionalnih zajednica, kako prema ve?inskoj, tako i prema drugim manjinskim nacionalnim zajednicama.

U ostvarivanju ovog cilja potrebno je i unaprediti na?in u?enja srpskog jezika kao nematernjeg za pripadnike nacionalnih manjina, pa Pokrajinski ombudsman smatra da treba da se razmotri mogu?nost uvo?enja dvojezi?ne nastave na srpskom i manjinskom jeziku u osnovne škole na teritoriji Vojvodine, tamo gde se pokaže dovoljno interesovanje za ovu vrstu nastave.

Potrebno je preduzeti mere i aktivnosti kojima ?e se pripadnicima ve?inskog naroda omogu?iti upoznavanje sa kulturom i tradicijom nacionalnih manjina, kao i pravima koja su pripadnicima manjina zagarantovana pozitivno-pravnim propisima, navodi se u istraživanju.

Dodaje se da je neophodno detaljnije propisati razloge za raspuštanje nacionalnog saveta, kao i pravila postupka koji nadležni državni organ u tom slu?aju sprovodi.

Potrebno je izna?i rešenje kojim ?e se staviti van snage odluke kojima su nacionalni saveti prekora?ili zakonsko ograni?enje u pogledu škola koje su proglašene ustanovama od posebnog zna?aja za obrazovanje nacionalne manjine, piše u istraživanju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!