SLAVKO PEROVIĆ: Balkanom vladaju mafijaši!

05 Jan 2012

SPS, JUL i radikali su, kao zločinačko-mafijaške stranke morale posle petog oktobra da budu zabranjene. SANU je morala da bude izložena žestokoj kritici, kao i Srpska pravoslavna crkva. Dobrica Ćosić je morao da odgovara pred sudom

U eksluzivnom intervju za portal Glasa?ka kutija, Slavko Perovi?, osniva? Liberalnog saveza Crne Gore, simbol borbe protiv režima Mila ?ukanovi?a i protagonista antiratne politike devedestih, jedan od inicijatora osnivanja Haškog tribunala i poslednji crnogorski disident, pri?a o „mafijaškoj prirodi balkanskih vlasti“, neophodnosti suo?avanja sa prošloš?u i ameri?koj politici prema Balkanu.

GK: Da imate priliku da se vratite na po?etak devedesetih, da li biste i šta menjali u vašem politickom i javnom delovanju? Kajete li se zbog bilo ?ega?

– Kada sam osnovao Liberalni savez Crne Gore januara dvedesete, imao sam trideset i pet godina. Pored mnogih drugih znanja koja sam nosio u sebi, bio sam fenomenalan poznavalac velikosrpskog projekta i njegovih istorijskih i politi?kih uzroka, zvani?no, ali i tajno formulisanog 1844-e kao tajni program djelovanja srpske politike. Kreator programa bio je Ilija Garašani, a naslovljen je kao „Na?ertanije“. Taj projekat je bio zlo?ina?ki i imperijalnog karaktera i nalagao je asimilaciju, posrbljavanje, svih slovenskih naroda koji su se nalazili oko tadašnje Srbije, grani?ili se sa njom. Ista paklena sudbina namijenjena je i Crnogorcima sa ciljem potpunog ubijanja, uništavanja njihove stare države, što se 1918-e, okupacijom Crne Gore od strane srpske vojske i organizacijom izdajni?ke Podgori?ke skupštine, i ostvarilo: Crnogorci su nasilno proglašeni Srbima, uništena im je sve- ta dinastija Petrovi?-Njegoš, kralj Nikola je detronizovan, uništena im je vojska, uništena im je autokefalna Crnogorska pravoslavna crkva, uništena im je kultura, jezik, zabranjene su im slavne zastave, zabranjena im je crnogorska narodna nošnja, u škole je uveden srpski jezik sa ekavicom, crnogorsku kapu ste mogli nositi samo sa krstom i ?etiri ocila iz srpskog grba, ocila koja je velikosrpka propaganda lažno ?itala kao ?etiri slova „s“ sa porukom: „Samo sloga Srbina spasava!“ Desilo se i još mnogo toga zlog, ali se desila i pobuna Crnogoraca, njihov ustanak koji ?e potrajati nekolike godine i tokom koga ?e srpska vojska nad Crnogorcima po?initi stravi?ne zlo?ine. Srpska nacija je u Crnoj Gori planirani velikosrpski proizvod, izmišljotina velikosrpske politike i njenih agenata kojima ?e, nakon Garašanina, Crna Gora biti preplavljena.

Želim da vas podsjetim da je Garašaninov projekat bio tajni, ali se svaka srpska vlast upravljala po njemu, naravno i vlast zlo?inca Slobodana MIloševi?a, a rezultati su vidljivi na svakom koraku: zlo?in, plja?ka, razbijanje u krvi one divne, velike Jugoslavije. Prvi put je srpska javnost za Garašaninov program saznala tek 1907-me! Do tada on je funkcionisao zloupotrebljavaju?i najcrnjom mogu?om manipulacijom opravdani i nadahnuti srpski patriotizam, na isti na?in ?e djelovati i Slobodan Miloševi?. Liberalni savez je ro?en u paklu zahuktale zlo?ina?ke Miloševi?eve politike. Ro?en je da bi tome zlu u lice rekao: „Ne Miloševi?u, ti ovuda pro?i ne?eš, ne damo ti!“ Tako smo i dejlovali, bila je to misija koja okupila na desetine i desetine hiljada gra?ana Crne Gore u onim godinama kada je protiv nas pokrenuta tajna i javna policija, udbini špijuni, udbaški mediji, kada su Milo ?ukanovi?, Momir Bulatovi?, Svetozar Marovi? i bataljoni njihovih slugu bili cunami koji je trebao da nas slomi, ali mi smo slomili njih, mi smo pobijedili, bez obzira kako to nekima danas izgleda. Ne kajem se, ni?e nijesam napravio grešku, ponosim se svime što sam uradio, a za liberale otvoreno kažem: bio je i ostao sveti pokret za slobodu crnogorsku! Sve bih to uradio ponovo!

GK: Mnogi tvrde da Balkanci pate od potrebe za velikim vo?ama, te da se od davnina pa do vremena ?ukanovi?a, Tadi?a, Dodika grade kultove neprikosnovenih lidera koje nacionalno stado mora pratiti bez pogovora?

– Vaše pitanje je dio odgovora, ta?no je to što ste rekli, kultovi su se smišljeno i planski gradili iz centra mo?i, kako bi bili osnova diktatorskog djelovanja. Tome treba dodati i stravi?nu balkansku podlost, spremnost na laž i prevaru, ali i spremnost na zlo?in. Pisalo se i objavljivalo na desetine hiljada knjiga koje su o?igledno i bezo?no falsifikovale balkansku istoriju, takve „istorije“ predavale su se na univerzitetima, posebno i bestidno do kraja, na beogradskom. Što je bila i ostala Srpska akademija nauka i umetnosti osim kova?nica najcrnjih istorijskih laži o srpskoj prošlosti i proizvo?a? srpskih velikosrba? Zar nije strašno kovati kralja Petra I-og u zvijezde, a ne re?i istinu da je bio jedan limitirani, sebi?ni, beskrupulozni vladar koji se vješto ukrivao iza njegove navodne borbe za demokratiju? Zar nije strašno ne re?i istinu da je njegova politika odvela Srbiju u sunovrat, a da se taj sunovrat, u kona?nom proizvodu, zove Slobodan Miloševi?? Kako je mogu?e Petrovog sina, kralja Aleksandra, ina?e unuka crnogorskog kralja Nikole, (Aleksandar je ro?en na Cetinju), pretvarati u politi?kog genija kad je on bio i ostao nevi?eni diktator, plja?kaš, ubica, beskrajni velikosrbin, porobljiva? svih jugoslovenskih naroda zajedno sa srpskim, i izvršilac terora nad njima, terora koji je bio glavni uzrok raspada one Jugoslavije i dolaska komunista na vlast? Kako je mogu?e slaviti Nikolu Paši?a, koji je sa svojim ro?enim sinom Radom bio nevi?eni plja?kaš i dugo vremena bio glavno oružje u Aleksandrovim rukama, kako se on može slaviti, a ne re?i ni rije? o zlikovaštvu njegove „politike“, kako je mogu?e da glavni beogradski trg nosi Paši?evo ime i postament je njegovom ogromnom spomeniku? Kara?or?evi?i su došli na vlast prethodnim zlo?ina?kim ubijanjem kraljevskog para Obrenovi?, zasjeli su na krvlju zlo?ina okaljani srpski prijesto i bili su finansijski niko i ništa! A Aleksandar je 1934 – te sahranjen kao jedan od najbogatijih evropskih vladara! Odakle mu bogatstvo? Od plja?ke sopstvene države i svih njenih naroda. Isti je Milo ?ukanovi? i u na?inu vladanja, i u na?inu plja?ke!

GK: Da li je jedan od najve?ih problema ovog dela Evrope „kratka pamet“ i da li je ona jedan od uzroka nedovoljne prosperitetnosti?

– Kako da ne. Nakaznim školstvom projektovanim da štiti diktaturu, gra?anima bivših Jugoslavija su Istina i pamet zabranjeni kao pojave, do njih se nikako ne smije do?i, ali ni posegnuti za njima, odmah postajete neprijatelj protiv koga se pokre?e hajka i progon. Evo vam primjera: Zar nijesmo u?ili kako su se protiv Turaka borili samo Srbi, a ?injenice govore da su Srbi robovali Turcima pet stotina godina! Kakva borba? ?e se drugo, osim u Srbiji, s ponosom, umjesto sa stidom, isti?e petstogodišnje robovanje? Ni?e. Kosovsko polje bi trebalo da bude polje srpskog pla?a, srpske tuge, ali se stravi?ni kosovski poraz slavi kao – pobjeda! Rastežu se harmonike, pjeva se, tancuje se, razvijaju se u veselju zastave, pije se do besvjesti. Koliko Srba zna da je sin Lazarev Stefan postao Bajazitov vazal koji je, bore?i se rame uz rame sa Bajazitom, evropske hriš?ane pobijedio u nekoliko bitaka, pa i onoj stravi?noj na Nikopolju.Koliko Srba zna da je Lazareva š?er Olivera postala Bajazitova žena koja mu je rodila ?etiri sina? Koliko ih zna da Miloš Obili? istorijski nije postojao, da je izmišljen, da je Murata ubio Bajazit, a ne Miloš? Koliko ih zna da je Marko Kraljevi? poginuo kao turski vazal u bitci na Rovinama, i još mnogo, mnogo toga, što sve istorijski potvr?uje vjekovno srpsko ropstvo, a ne nikakav otpor protiv Turaka, sve tamo do pojave Kara?or?a. Kad smo mi i ?e u?ili da su se protiv Turaka borili i Grci, i Bugari, i Rumuni, i Ma?ari, i Bosanci, i Hrvati, i Albanci? Ne, za naše škole i lažne istori?are borili su se samo Srbi, što je fundamentalna velikosrpska laž. Koliko Srba zna da je prva srpska oblast koja je prva prihvatila islam bila – Raška, docniji Sandžak? Ama skoro niko, i ako im je Raška i dandanas pred o?ima, i njihova je. Tako vam to ide decenijama i decenijama sve do naših dana. Laž gnusna i istorijska prevara, nama caruje!

GK: Ima li nešto više od ?iste poetike u stihovima ?or?eta Balaševi?a „da li su to bila bolja vremena, ili smo bolji bili samo mi“?

– Ima. Ondašnjim ljudima se lakše manipulisalo, lakše su varani, navo?eni i zavo?eni, lakše su im se pred o?ima vezle i upotrebljavale laži, lakše se zlo?ina?ki iskoriš?avao njihov patriotizam. Ljudi su bili vrijedni, borili se, radili, Tito je bio uzdignut na rang Boga i pored toga što je bio otvoreni diktator i nevi?eni masovni ubica. Zapad je stajao iza njega, u prvom redu CIA. Ve?ina zemalja Istoka sanjala je da do?e u poziciju Jugoslavije, tu su bili i nesvrstani, ali i ogromni zapadni najpovoljniji krediti Jugoslaviji od kojih su mnogi bili bespovratni. Sve ove i još mnogo drugih ?injenica održavalo je kod jugoslovenskih naroda laž o jugoslovenskoj izuzetnosti, samo su rijetki znali da je onakva komunisti?ka Jugoslavija bila vješta?ki proizvod hladnog rata, odnosno tek samo jedan od ameri?kih projekata u tu?i protiv Sovjetskog saveza, Tito je bio njihov pion i ništa drugo. Vremena su bila bolja, ali i kobna, trošilo se nezara?eno, živjelo se opušteno, tri su teme dominirale: Tito i sport, i nesvrstani. Ako bi neko krenuo protiv toga, varaju?i se da ?e Tito dozvoliti reforme, završavao je kao što su završili Savka Dap?evi? Ku?ar i Miko Tripalo u Hrvatskoj, ili Latinka Perovi? i Marko Nikezi? u Srbiji, ali, stradalo se i u drugim republikami, svuda osim u Crnoj Gori, jer su crnogorski komunisti bili najve?i uvlaka?i u južni predio Titovih le?a, isti njihov tretman imao je taj dio le?a i Slobodana Miloševi?a. Kada su Titiove laži tresnule o pod i razbile se u parampar?ad, Slobodanove su hitno zamijenile Titove. Ponosim se što sam dao ogroman doprinos, zajedno sa crnogorskim liberalima, da i Miloševi?eve gnusne i zlo?ina?ke laži završe isto kao i Titove.

GK: Ima li krivice medjunarodne zajednice za trenutno stanje u Crnoj Gori i na Balkanu, imaju?i u vidu da su regionalne despote na po?etku njihovih karijera tuma?ili kao „faktore mira, stabilnosti i demokratije“?

– Najve?i krivac je ameri?ka politika. Niko drugi nego CIA pripremala je tri decenije ratno razbijanje Jugoslavije, Miloševi? je bio CIA-in robot, a njen službenik, pored ostalih, bio je mo?ni Jovica Staniši?. Krvavo razbijanje Jugoslavije ima nekoliko poruka. Prvo, to je suštinski antievropski ?in. Amerikanci, ta?nije, njihova politika, ludi i na samu pomisao da se Evropa konstituiše kao uspješna zajednica raznih naroda, raznih kultura i nekolike religije. Upravo je takva bila Jugoslavija, bez obzira na sve prevare koje sam malo prije opisao. Evropi je poru?eno jugoslovenskim razbijanjem: ako krenete pravim putem, pro?i ?ete ovako kao što je prošla Jugoslavija. Drugo, Evropi su ratom nametnute, umjesto jedne Jugoslavije koja se bez problema mogla transformisati u moderno, demokratko društvo, ?itavih sedam novih država kojima vladaju mafije koje su pod ameri?kom kontrolom, baš kao što su u istom statusu i sve druge svjetske mafije, osim ruske i kineske. Jednostavno, to je ameri?ki na?in kontrole i jedan od oblika vladanja Svijetom. Tre?e, ne smijemo nikad zaboraviti da je sa ratom u Bosni po?ela globalizacija planirane ameri?ke anti- islamske politike, koja je u svojoj biti idiotska. Sjetimo se: zar je jedan danski karikaturist iz ?ista mira mogao u Alahov turban da stavi bombu, a da mu to prethodno nije nare?eno ili naru?eno kao planirana stravi?ka provokacija? Naravno da nije. Sjetimo se da su gorjele džamije u Amsterdamu, da su nemiri bili izraženi svuda u Evropi, da je Francuska zabranila nošenje marame preko lica, zar namijenjen islamskim ženama, da Švajcarska nije dozvolila izgradnju minareta, da je Merkelova izjavila kako njema?ki projekat multikulturalnosti nije uspio, sjetimo se što je radio mafijaš Berluskoni i još mnogo drugoga i uo?i?emo da je sve to jedan plan ?iji je dio bio i ratno rušenje Jugoslavije. Uvjeravam vas, da je Miloševi? predao Kosovo Amerikancima onako kako su oni tražili, on bi postao nosilac naru?ene mu Nobelove nagrade za mir! Nije to uiradio i završio je na haškom sudu. Ali, zašto na taj sud nije izveden jedan Veljko Kadijevi?? Jedan general Blagoje Adži?? Ili general Pani? i još mnogi drugi? Zašto na taj sud nije izveden ratni zlo?inac Milo ?ukanovi?? Zašto nije izveden jedan Momir Bulatovi? zajedno sa Svetozarom Marovi?em, zašto je jedan Šljivan?anin dobio sramotno nisku kaznu za užasan ratni zlo?in ubijanja ranjenika? Zašto se na tom sudu nije našao jedan Dobrica ?osi?? Odgovor je lak i samo jedan: sve su to bili i jesu igra?i CIA-e, to ih je štitilo i štiti, i ništa drugo. Po Amerikancima stvari stoje ovako: budi naš igra?, slušaj naša nare?enja, bi?eš odli?no nagra?en i ?uva?emo te, prvenstveno ?ini zlo?in kad ti se naredi, i to bespogovorno, ina?e bi druga! Na primjer, Milo ?ukanovi? je odbio da na haškom sudu svjedo?i protiv Miloševi?a, i nikome ništa, ni jedan evropski i ameri?ki državnik o tome sramotnom ?inu zaštite zlo?inca Miloševi?a od strane ?ukanovi?a nije progovorio ni rije?,mediji tako?e, nastao je muk koji traje do danas!

GK: Ivica Da?i? i Dragan Markovi? Palma vode Srbiju ka Evropi, ?ukanovi? se izvinjava Dubrovniku i predstavlja faktor regionalnog pomirenja, a HDZ pri?a o multinacionalnoj Hrvatskoj. Kako je došlo do takvog obrta doga?aja i šta se krije iza njega?

– ?ujte, nakon petog oktobra dvijehiljadite, zna?i nakon pada Miloševi?a, u Srbiji se morala desiti jedna klju?na stvar koja je Srbiji istinski otvarala vrata i pokazivala put kojim se ide do modernog, prosperitetnog i demokratskog svijeta. Prvo, Miloševi?eva “Srpska partija socialista” je, kao zlo?ina?ko-mafijaška stranka morala biti zakonom ukinuta! Isti postupak i iz istih razloga morao je biti primijenjen i na Srpsku radikalnu stranku zlikovca Vojislava Šešelja te na JUL Mire Miloševi?a! Srpska akademija nauka i umetnosti morala je da bude izložena stravi?noj kritici, a njen memorandum morao je biti podvrgnut rasturanju kao gnusna laž i to re?enicu po re?enicu! ?osi? je morao da završi na srpskom sudu, on i mnogi drugi ratni huška?i i ratni kreatori. Isti tretman javne osude morala je da pro?e i Srpska pravoslavna crkva i njeno najviše sveštenstvo koje je pokorno služilo Slobodana Miloševi?a. Nasuprot tome, imamo pogubnu ?injenicu da je bliski Miloševi?ev saradnik i junoša Ivica Da?i? danas ministar unutrašnjih poslova u vladi Srbije, užas. I sad, kao Da?i?, a podržavalac Slobodana Miloševi?a, ho?e u Evropu! To ima samo jedan istiniti naziv: s p r d nj a. A Palmu ja uošte ne bih komentarisao osim da je on istinito lice i nali?je srpske politike, ali i života, pa ko voli, nek izvoli, ali je to ?injenica!

GK: Gde bi bila Crna Gora danas da su se pitali vaši liberali,a gde se nalazi pod vladavinom Mila ?ukanovi?a?

– Da smo mi došli na vlast Crna Gora bi mnogo ranije postala nezavisna, ali demokratska i uspješna država. Tako?e, ne bi bilo mafije, ne bi bilo plja?ke, Crna Gora ne bi bila crno ogledalo svega crnog što je predvi?ao jedan Džordž Orvel. Ali, desilo se sve obratno upravo zbog ?injenice što je Milo ?ukanovi? CIA-in pion, on se nalazi pod njihovom zaštitom, jer im u celosti odgovara. Sa druge strane Milo ?ukanovi? je najve?i velikosrpski agent koji je ikad djelovao u Crnoj Gori i on radi na njenom uništavanju. Ameri?ki je cilj da, pored Velike Albanije koju su ve? stvorili osamostaljenjem Kosova, realizuju kao protivtežu Albancima i Veliku Srbiju, do duše skra?enu za hrvatske teritorije koje je Miloševi? bio okupirao, ali ?e takva Srbija ipak biti velika i Miloševi? ?e se i u grobu osje?ati kao pobjednik. U takvu Veliku Srbiju u?i ?e BiH, Makedonija i Crna Gora kao nadoknada Beogradu za vje?no izgubljeno Kosovo, to je jedan od ameri?kih ciljeva na ovom podru?ju. Naravno, takva Velika Srbija, upravo kao i Velika Albanija ameri?kom voljom mogu da budu gurnute u nove ratove kad god to Vašington poželi. Crna Gora danas je privatni posjed mafijaške porodice ?ukanovi? i njihovoh mafijaških klanova. Ona je oplja?kana do kosti, ?ukanovi? ju je potpuno ubio, nje nema osim geografski. U njoj je jedina „politika“ slušanje i ostvarenje bilo koje želje Mila ?ukanovi?a, šefa crnogorske mafije. U Crnoj Gori mafija je dvadesetdvogodišnja vlast, a ?ukanovi?eva Demokratska partija socialista nije ništa drugo nego mafijaška organizacija. Isto takva je i lažna Socijal-demokratska partija dugogodišnje mafijaške politikantske striptizete od Ranka Krivokapi?a. Ova mafijina ljuljaška izrasla je iz lažne, a mfijaške stranke reformista koju je vodio mafijaški saradnik i sluga Žarko Rak?evi?. Kompletna crnogorska „opozicija“ je u službi mafije, isti su takvi mediji na ?elu sa udbinim bitnim lauferom od Midraga Profitera Perovi?a, šefa Druge mafijaške familije u Crnoj Gori, pošto su ?ukanovi?i prva! Sve državne institucije su mafijine, isto je takva Crnogorska akademija nauka, isto je takva Dukljanska akademija nauka, isto je takva Crnogorska pravoslavna crkva sa mafijinim slugom lažnim vladikom Mihailom, isto je takva lažna Crnogorsko-primorska mitropolija na ?elu sa velikosrpskim stravi?nim agentom Amfilohijem Radovi?em. Ovoj pri?i ne bi bilo kraja, ali njen kraj je u sljede?em: javno kradu?i program crnogorskih liberala kako bi ga zloupotrijebio i istovremeno ubio, mafijaš Milo ?ukanovi? je zauvijek ubio Crnu Goru, nje više nema ni?e, osim u onim rijetkim poput mene kojima je Crna Gora u srcu, i nikad im je niko uzeti ne?e! Tragedija je što ogromna ve?ina stanovnica i stanovnika Crne Gore podržavaju ?ukanovi?a, a tragedija je što su nas liberale skoro svi redom izdali prodaju?i se mafiji. Izdale su nas i crnogorske manjine: Hrvati, Albanci, Bošnjaci, a mi liberali, živote smo im spasili. Zamislite da sam se ja devedesetprve pojavio na televiziji i rekao da liberali jesu za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, ali da se taj cilj sa crnogorskim Albancima, Hrvatima i Bošnjacima posti?i ne može i da ih se treba riješiti! Uvjeravam vas da bi bili, u najkra?em mogulem roku, svi do zadnjeg pobijeni! To spasenje vratili su nam kolektivnim izdajama! Najvjerniji saveznik Mila ?ukanovi?a su srpske stranke u Crnoj Gori Andrije Mandi?a i Pe?e Bulatovi?a, sve je to prljava igra, ali igra koja u Crnoj Gori prolazi!

GK: Pratite li politi?ku situaciju u Srbiji? Šta mislite o deklaraciji „Preokret“?

– Djelimi?no. Deprimira me ta nemo? Srbije da se izvu?e iz kandži velikosrpskih laži. ?ujte, velikosrpstvo je iskopalo ku?u i Srbiji i Crnoj Gori, ali u Srbiji još nema politi?kog obra?una sa velikosrpstvom i to je kobno, sa njim se još uvijek i poslije svega, politi?ki manipuliše. A što je velikosrpstvo? Sve je to gola laž na golu laž u gra?enju lažne i mitomanske srpske izuzetnosti i veli?ine. Što se ti?e „Preokreta“ ja mu ne mogu na?i zamjerku, naprotiv. Ali, kroz onakav poziv za stvaranje pokreta za „Preokret“ može se istinito osvijetliti strahovito duboko dno u kojem se Srbija, sopstvenom krivicom obožavanja velikosrpskih laži, našla. Novonastale države balkanske moraju i?i putem me?usobne sradnje i povezivanja, ali ta saradnja se ne može graditi lažnim i sramnim izvinjenjima tipa ?ukanovi?evog Hrvatima i Dubrovniku! Stravi?nije je od nesojstva tog izvinjenja ?injenica da je Hrvatska ?ukanovi?evo lažno izvinjenje prihvatila! Bilo mi je došlo da povratim od ga?enja kad sam na otvararnju Dubrova?kih „Ljetnih igara“ u sve?anoj loži, pored hrvatskog predsjednika Josipovi?a, vidio crnogorsku kreaturu od predsjednika republike i mafijašku uzdanicu Filipa Vujanovi?a. Josipovi?, koji je otvorio igre, u govoru je pozdravio Vujanovi?a, ali je najstrašnija bila ?injenica da se ne na?e ni jedan jedini Hrvat u masi prisutnih, da Vujanovi?u uputi u jedan jedini pogrdni uzvik, ništa, naprotiv – aplauz! Kad tome dodamo da je nedavni dolazak Tereze Kesovije i njen koncert u Narodnom pozorištu u Podgorici organizovala Vlada republike Crne Gore, u prevodu istinito ?itaj: mafija, i da je Kesovija,uz njeno standardno lažno smiješenje, sva sretna pjevala onima koji su poveli rat protiv Dubrovnika i Hrvatske, popalili i poplja?kali Konavle pa tako i Kesovijinu ku?u, zgadi vam se. I pazite: ja napišem otvoreno protesno pismo Terezi Kesoviji koje hrvatski mediji, osim jednog, koliko mi je poznato, nijesu ni konstatovali! Kako to nazvati? Samo ovako: užas i sramota hrvatskih medija! Ali je još užasnije što znam da im je takav stav nare?en od strane vlasti, i to je to: Živjele ujedinjene balkánské mafije!

GK: Koliko Srbija i Crna Gora ispaštaju zbog izostanka procesa lustracije?

– Ogromno i nenadoknadivo. To je ogromni teret o vratu Srbije i Crne Gore, onaj teret koji ih vu?e na samo dno kloake u koju su same i dobrovoljno upale. O?igledno je da one ne žele sa tog dna da se pomjere, da isplivaju, i da se izvuku iz kloake. Kako se to i može desiti kad su vam najugledniji ljudi u obje države otvoreni kriminalci i šefovi mafije, kako? Odgovor je lak: nikako, zato i jeste sve tako kako je. A obi?nom gra?aninu je ubijena i najmanja želja za otporom, ona po?inje i završava pri?om u kafani, i ni?e drugo. Naprotiv. Trend je kod ljudi da se mafijama priklju?e, oni takvo priklju?enje smtraju jedino isplativim i uspješnim. 10. Koji su najve?i problemi današanje Crne Gore? ODGOVOR: Dva su temeljna problema koji proizvode i masu drugih. Prvi je Milo ?ukanovi? i njegova mafija. ?ukanovi? mora biti uhapšen i izveden pred lice pravde, mafija mora biti rasturena, a ?ukanovi?eva lažna stranka DPS, koja je samo dio mafijaške organizacije, mora biti zakonom zabranjena! Enormno bogatstvo koje je ?ukanovi? plja?kom i kriminalom stekao, mora biti vra?eno narodu. Isti postupak mora zadesiti i najbliže ?ukanovi?eve saradnike, a isto mora pro?i i njihova plja?kom ste?ena imovina. Krivokapi?eva Socijaldemokratska partija tako?e mora biti zakonom zabranjena, a najvjerovatnije i Krivokapi? uhapšen i izveden pred sud. Isti tretman moraju pro?i i dijelovi vo?stava lažnih opozicionih stranaka ?ija ?lanstva pojma nemaju što im dijelovi vo?stava rade, ali njihove stranke ne moraju biti zabranjene. Drugi je problem užasan, a on se sastoji od ameri?ke i evropske podrške crnogorskoj mafiji, podrške koja istog trena, sad i zauvijek mora prestati, odmah! I ne samo to, nego se njihova energija mora preobratiti, preokrenuti u energiju uništavanja crnogorske mafije i njenih stravi?nih posljedica. Da li ?e se takav preokret Ameri?ko – evropski desiti? Ne?e! S obzirom da u Crnoj Gori nema ni naznake bilo kakve narodne pobune, politika Zapada zna da pliva u sigurnom. Crnogorci znaju da tonu u septi?koj jami mafije, ali to ho?e, žele i podržavaju, u tome jezivom trendu se krije tajna zvana: mafijaška Crna Gora!

GK: Šta mislite o Nebojši Medojevi?u? Postoji li alternativa ?ukanovicu u današnjoj Crnoj Gori?

– Medojevi?u je o onu bivšu i lažnu nevladinu organizaciju koja se zvala „Grupa za promjene“, kao i njen prelazak u politi?ku stranku zvanu „Pokret za promjene“ organizovala mafija po nare?enju njenog šefa. To vam sve govori o Medojevi?u i njegovom režiranom i navodnom „suprotstavljanju“ mafiji. On je njen sluga i ništa više, i ništa manje! Ako želite da dešifrujete Medojevi?evu lažnu stranku zagledajte se u navodno nevladinu organizaciju zvanu MANS. Ona je sli?no oru?e u rukama mafije! Crna Gora iskrene i prave opozicije ni iskrene i prave nevladine organizacije – nema! Kud god pogledate, samo mafija,mafija i mafija. Predlažem da Crna Gora promijeni ime u: Mafijaške crne planine!

(Glasa?ka kutija)

Podelite ovu stranicu!