Skupština Vojvodine sutra o “tradicionalnom” grbu i zastavi

14 Sep 2016

"Pokušaj uvođenja 'tradicionalnih' simbola Vojvodine je anahron i bespotreban i iznad svega groteskno i istorijski i teorijski neutemeljen”

Skupština Vojvodine raspravlja?e o usvajanju tradicionalnog grba i zastave te pokrajine na sednici koja je zakazana za sutra.

Odbor za pitanja ustavnopravnog položaja Skupštine Vojvodine utvrdio je predlog pokrajinske skupštinske odluke o izgledu i na?inu koriš?enja simbola i tradicionalnih simbola Vojvodine i uputio ga Skupštini Vojvodine na usvajanje.

Predlog tradicionalnogrba i zastave “gotovo je identi?an” sa prethodnim predlogom od pre godinu dana, kada nije dobio potrebnu dvotre?insku podršku od ukupnog broja poslanika pokrajnske skupštine, re?eno je na sednici tog odbora.

Poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogarosksi najavio je da ta stranka ne?e glasati za ponu?eno rešenje i rekao da je sporno šta uopšte zna?e tradicionalni grb i zastava.

Prema njegovim re?ima, predlog je ustanovljen bez konsultovanja stru?ne javnosti.

Bogaroški je ocenio da je “krajnje neuobi?ajno” u praksi evropskih regija da se istorijski simboli upotrebljavaju na isti na?in kao i zvani?ni simboli.

Potpredsednik LSV i pokrajinski poslanik ?or?e Stojši? založio se ranije da se u Vojvodini organizuje referendum o simbolima te pokrajine.

“Nema razloga da i u Vojvodini narod na referendumu ne odlu?i kakvi ?e biti simboli, a ne da ih prekraja svaka nova skupština”, ocenio je Stojši?.

Odluku o simbolima podrža?e, kako su najavili, poslanici vladaju?ih Srpske napredne stranke, Socijalisti?ke partije Srbije i saveza vojvo?anskih Ma?ara, kao i opoziciona Srpska radikalna stranka. Opoziciona Demokratska stranka još uvek nije donela odluku kako ?e glasati njihovi poslanici.

Istori?ari Milivoj Bešlin i Momir Samardži? optužili su ranije predlaga?e takozvanih tradicionalnih simbola Vojvodine, da im je namera da kroz “falsifikovanje” istorije ponište vojvo?ansku multietni?nost i multikulturalnost.

“Zašto se kao navodno tradicionalni simboli predstavljaju baš oni simboli koji nisu bili institucionalno prihva?eni, jer predloženo rešenje je samo jedan od nekoliko ad hoc simbola koji su koriš?eni tokom revolucionarnog srpskog pokreta 1848–1849, a koji nikada nisu ni formalno usvojeni ni bili opšteprihva?eni”, naveli su Bešlin i Samardži?.

Dodali su da je predloženi grb zapravo grb Kneževine Srbije, koji je koriš?en od 1839. do 1882, u vreme kada je sadašnja Vojvodina bila deo Austrougarske Monarhije. Vojvodina je ušla u sastav Srbije nakon Prvog svetskog rata.

“Nema sumnje da se iza ovog predloga nalazi ideja da se navedenim istorijskim falsifikatom poništi svaka autenti?nost i samosvojnost Vojvodine, kao i njen istorijski identitet”, ocenili su Bešlin i Samardži?.

Oni su upitali zašto predlaga?i kao tradicionalne simbole nisu izabrali zastavu i grb Vojvodstva Srbije i Tamiškog Banata, koje je, kao deo Austijske carevine, postojalo 11 godina, od 1849. do 1860, a ti simboli su bili legalni, usvojeni i ?itavu deceniju su bili u upotrebi.

“Ali, ti stvarni simboli Vojvodstva su odražavali državu u kojoj su nastali, pa je centralni likovni prikaz – crni habsburški orao, koji se predlaga?ima ovih tzv. tradicionalnih simbola ne svi?a, te su ih pre?utali. Re?ju, demijurzi ove farsi?ne predstave su se ponašali kao svaki kupac u supermarketu – odabrali su ono što njihovom izmišljanju tradicije najviše odgovara. A to je falsifikovanje i izrugivanje prošlosti”, naveli su Bešlin i Samardži?.

Ocenili su da je namera predlaga?a bila da kroz “tradicionalni” grb promene koncepciju Vojvodine i predstave je kao devetnaestovekovni koncept Srpske Vojvodine kao etni?ki i kulturno definisanog srpskog prostora, autonomne jedinice u okviru Habsburške monarhije.

“Savremena Vojvodina je ideja o autonomnoj Vojvodini koja pripada svim njenim gra?anima, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo koju drugu pripadnost”, kazali su Bešlin i Samardži?.

Oni su ocenili da je pokušaj uvo?enja “tradicionalnih” simbola Vojvodine “anahron i bespotreban i iznad svega groteskno i istorijski i teorijski neutemeljeno”.

I stru?njaci za heraldiku kritikovali su ranije predloženo rešenje za tradicionalne simbole Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!