ŠID: Krpljenje budžetskih rupa

16 Dec 2012

Opozicija tvrdi da je nova šidska vlast, koju čine SNS, DSS i SPS, ne ispunjava predizborna obećanja, dok predstavnici nove vlasti kažu da su problemi u opštini nasleđeni iz prethodnog perioda

Uspostavljanje vlasti u Šidu odvijalo se uz zanimljive kombinatorike, preletenja i prilago?avanja politi?kih opcija koje su, ?inilo se, bile nepomirljive do postizbornog perioda. Previranja su trajala od junskih izbora do kona?nog konstituisanja, odnosno prekomponovanja – 30. avgusta. Skupštinsku ve?inu u ovoj varoši od tada ?ini 21 odbornik iz tri odborni?ke grupe – Srpske napredne stranke (SNS), Demokratske stranke Srbije (DSS) i koalicije oko Socijalisti?ke partije Srbije (SPS). U prethodnim mandatima vlast u Šidu bila je u rukama Demokratske stranke (DS), sada stožera opozicije u lokalnom parlamentu.

Po ve?ini ekonomskih pokazatelja, moglo bi se re?i da je Šid vojvo?anska opština koja se drži sredine na lestvici tih indikatora. Republi?ki zavod za statistiku (RSZ) navodi da Šid ima 38.973 stanovnika, a Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA beleži, tako?e, statisti?ki podatak da je stopa nezaposlenosti u ovoj opštini 21 odsto. Šid je po ovom pokazatelju u pozitivnoj sferi, jer u Srbiji je stopa nezaposlenosti 23,7 odsto – prema podacima Me?unarodne organizacije rada, a u Pokrajini 27,2 odsto (RSZ).
SIEPA je uvidela i da Šid ima potencijala za nova ulaganja, a navodi devet mogu?ih investicionih lokacija me?u kojima su industrijska zona sa dva miliona kvadratnih metara, JIT Inženjering Agro, izletište Lipova?a… Me?utim, nisu sve lokacije još uvek spremne za investitore.

Opštinska kasa teža je od onih u mnogim vojvo?anskim lokalnim samoupravama. Dostupni su podaci o izvršenju odluke o budžetu šidske opštine za period januar-seprembar 2012. godine, koji kažu da su ostvareni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 666.905.251 dinar, što je 58 odsto planiranih prihoda i primanja. Recimo, u 2011. godini ukupno ostvarenje prihoda i primanja u istom vremenskom periodu bilo je 428.539.689 dinara ili 56,9 odsto u odnosu na plan za 2011. godinu. Internetski portal “Makroekonomija.org” u analizi “Transferi gradovima i opštinama iz budžeta Republike Srbije 2013. godine” navodi da su predvi?eni ukupni transferi u šidsku kasu od 215.924.167 dinara. Transfer po glavi stanovnika iznosi?e 6.344 dinara, što opet nije veliko odstupanje od republi?kog proseka koji je 4.957 dinara, niti od vojvo?anskog koji je, bez Novog Sada, 4.756 dinara. Transfer po zaposlenom u ovoj opštini (mere optere?enja radnih mesta porezima koji se zatim preraspodeljuju) ?e biti 37.435 dinara, dok je republi?ki prosek 20.403, a budžet predvi?a transfer po nezaposlenom od 62.298 dinara. Pri svemu tome valja imati na umu da, kada se stave u odnos transferi po stanovniku, zaposlenom i nezaposlenom sa platama po stanovniku, dobijamo o?ekivanu negativnu koleraciju, jer, što su niži prihodi od zarada – to su ve?i transferi.

Ovi podaci mogu delom oslikati opštinski budžet i poslužiti kao jedan od ekonomskih pokazatelja, a jasniju sliku o životu gra?ana možemo potražiti u analizi zarada po glavi stanovnika u opštinama u Srbiji iz oktobra 2012. godine. Naime, Šid sa 34.035 stanovnika ima 5.768 zaposlenih, a prose?na zarada je 326,7 evra. Kada se ukupan fond zarada u ovoj opštini od 171.000 evra, razgodi „po glavi stanovnika“, dobije se podatak da svaki stanovnik Šida zaradi po 55,4 evra. Prose?na zarada u Srbiji je u oktobru 2012. godine iznosila 367 evra, dok su njeni gra?ani „po glavi“ zara?ivali 89 evra.

Ko je kriv za dubioze?

Bolje plate, nova radna mesta i nove investicije, što podrazumeva i realizaciju projekta gasifikacije industrijske zone, obe?avali su svi takmaci u izbornoj trci. Od toga se gra?ani još nisu ovajdili. Bivši predsednik skupštine opštine Šid Željko Brestova?ki, predsednik ovdašnjeg DS-a, ne daje prolaznu ocenu za rad nove lokalne vlasti.

Željko Brestova?ki, bivši predsednik opštine Šid: Nepotizam u novoj vlasti

– To ne kažem kao politi?ar, sada iz ugla opozicije, ve? kao gra?anin, koji živi u mesnoj zajednici Erdevik i kome je razvoj šidske opštine jako bitan. Nažalost, razvoja nema, a ne može ga ni biti kada se opštinske vlasti bave samo sobom i zadovoljavanjem li?nih i strana?kih potreba. Od departizacije nema ništa, naprotiv, izražen je nepotizam – kaže Brestova?ki, navode?i kao primer da je sin predsednika opštine ?lan Opštinskog ve?a, kum mu je pomo?nik… I u opštinskim javnim preduze?ima svi su postavljeni po strana?kim mrežama, i dovedeni su na ?elne pozicije oni koji nikada nisu radili u toj branši ili su vodili neke privatne propale firme, veli naš sagovornik.

– Broj novozaposlenih u lokalnoj samoupravi zna?ajno je narastao. I do sada je bilo da su direktori nameštani po partijskoj liniji, po koalicionom sporazumu, ali ovde je to još izraženije, jer ne vlada više jedna stranka ve? se na jedno mesto postavljaju tri ?oveka iz tri razli?ite stranke, pa jedan drugog kontrolišu. Šteta je to velika za budžet opštine Šid, tim ve?a što nema ideje, energije koja bi išla za za novim projektima i razvoju opštine – kaže Brestova?ki, koji tvrdi da je budžet za vreme njegovog mandata funkcionisao, da finansije nisu dovedene u pitanje, te da je nova vlast preuzela najmanje zaduženu opštinu u Vojvodini. Nije, dodaje, bilo dugoro?nih kredita, sem manjih, za teku?u likvidnost, teku?a potraživanja i dugovanja bila su granicama, s obzirom na ekonomske okolnosti. Tako?e, obaveze prema izvo?a?ima radova su, kako kaže, izmirivane redovno, u sklopu sa ugovorima.

Elem, i „obi?ni gra?ani“ sumnjaju da je, po dolasku nove vlasti zarada pove?ana nekoliko miliona dinara u svakom javnom preduze?u u lokalnoj samoupravi. Opozicija je, kazali su nam njeni predstavnici, podnela zahtev po Zakonu o dostupnosti informacija o realizaciji budžeta, ali nisu dobili podatke.

Me?utim, predsednik opštine Nikola Vasi? izri?it je u oceni da u opštinskoj upravi nema više zaposlenih nego što je dozvoljeno. Objašnjava da se od avgusta njihov broj nije pove?ao, sem onih koji su dobili politi?ke funkcije. Tako?e, nova vlast tvrdi i da je uspela da dovede finansije u red nakon što je zatekla rupu u budžetu.

– Stabilizovale su se finansije u odnosu na prethodni period, s obzirom na to da je bivša vlast, može se najblaže re?i, ostavila odre?ene dubioze. Nama je najve?i problem finansiranje obaveza iz ranijeg perioda jer odre?en iznos novaca fali, pa ?emo to projekcijom nove odluke o budžetu pokušati da izarvnamo u slede?oj godini – objašnjava ?lan Opštinskog ve?a Dragan Guti?, uz ocenu da su nekompetentni ljudi na neracionalan na?in raspolagali budžetom.

Odlaze Slovaci, Rusini…

Sednica Opštinskog ve?a: Problemi nasle?eni od prethodne vlasti

Poteško?e u funkcionisanju budžeta, smatraju predstavnici aktuelne vlasti, delom su prouzrokovane ?injenicom da država opštinama prebacuje nadležnosti, ali ne i izvore finansiranja, ali po njima ipak lavovski deo odgovornosti za to snose nekompententne bivše lokalne vlasti. Elem, finansijsku stabilizaciju nove vlasti, kako su nam rekli njeni predstavnici, nameravaju da zasnuju na izvornim prihodima, a prioritet ?e im biti da, delom i kroz projekte pokrajinskih i republi?kih institucija, obezbede sredstva za razvoj lokalne komunalne infrastrukture. Svakako, opštini nedostaje investicija, nije regulisana industrijska zona, jer je projekat zapo?et pre ?etiri godine ubzro ostavljen po strani, a to je preduslov za dolazak ulaga?a. Bilo je u prethodnom periodu nekoliko ozbiljnih zahvata u domenu putne privrede i vodoprivrede, i to iz namenskih sredstava, ali novci su potrošeni, a posao nije ura?en.

Gra?ani Šida kažu da je odgovornost i na prethodnoj i na sadašnjoj vlasti, od koje, izme?u ostalog, o?ekuju da spre?i odliv stanovništva iz ove opštine. – Nažalost, imamo izraženu ekonomsku migraciju. Odlazi slova?ka populacija, mahom mladi, obrazovani ljudi iz Erdevika, Bingule i drugih mesta i teško da ?e se vratiti. Sve ?eš?e i Rusini, što svakako nije dobro za našu multietni?ku zajednicu. Vlast, prosto, mora da na?e rešenje da spre?i taj negativan trend – kaže gra?anin Šida, privatni preduzetnik Slobodan Markovi?.

Osvr?u?i se na obe?anja koja je aktuelna vlast dala u predizbornoj trci, sti?e se, veli, utisak da se sve to brzo zaboravi. Potencijali šidske opštine su zna?ajni i dalo bi se brzo staviti privredu na noge, samo da je više inicijative i volje, a manje udovoljavanja politi?kim prohtevima, veli Markovi? i navodi da Šid ima na hiljade hektara šume, više od cele Vojvodine, ali od nje gra?ani nemaju vajde. Naš sagovornik je zagovornik ideje o osnivanju carinarnice, što bi, s obzirom na to da je Šid na granici sa Hrvatskom, koja ?e uskoro biti u Evropskoj uniji, te na sve infrastrukturne mogu?nosti, uklju?uju?i autoput i železnicu, bilo od velike koristi za privredu.

DS: Protivzakonit izbor predsednika opštine Šid

Nikola Vasi?, protivzakoniti predsednik opštine

Upravni sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom se poništava rešenje o potvr?ivanju mandata odbornika Skupštine opštine Šid Nikoli Vasi?u (SNS), koji je 30. avgusta izabran za predsednika opštine.
Predstavnici Demokratske stranke tim povodom pozvali su predsednika opštine da ispoštuje odluku suda i izrazili sumnju u zakonitost svih odluka koje su Skupština opštine i Opštinsko ve?e doneli od 30. avgusta. Funkcioner DS Borislav Novakovi? izjavio je na konferenciji za novinare da protivzakoniti izbor predsednika opštine zna?i da su i sve odluke koje je ta osoba donela protivzakonite, kao i svako rešenje, odluka ili ra?un koji je za ?etiri meseca potpisao. – Uprkos sloganu “Pokrenimo Šid”, Šid je danas potpuno blokiran, a sa milijardu dinara opštinskog budžeta raspolagalo je nelegalno izabrano lice, bez verifikovanog odborni?kog mandata, što je skandal”, rekao je Novakovi?.
U obrazloženju Upravnog suda se navodi da je “kod ovako utvr?enog ?injeni?nog stanja, žalbena odluka o potvr?ivanju mandata Nikoli Vasi?u doneta u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim izborima“.
Podnosilac žalbe i bivši predsednik Skupštine opštine Željko Brestova?ki rekao je da se Vasi? do 30. avgusta nije pojavio na zasedanjima opštinskog parlamenta i da mu samim tim nije ni verifikovan mandat. – Tog dana došlo je do zakozvanog prekomponovanja vlasti u Šidu, a Brestova?ki se pojavio u Skupštini ube?en u sigurnu ve?inu koja ?e ga izabrati za novog predsednika opštine, iako mu mandat nije bio verifikovan, zbog ?ega sam uputio žalbu Upravnom sudu, rekao je Brestova?ki.
Bivša predsednica opštine Nataša Cvjetkovi? optužila je Vasi?a što je za ?lana Opštinskog ve?a imenovao svog sina Vujadina, a za jednog od prvih pomo?nika svog ven?anog kuma. Prema njenim re?ima, sada je jasno da je Vasi? ?etiri meseca bio predsednik opštine mimo procedure i zakona i o?igledno je time napravio veliku štetu gra?anima Šida.

Nevidljivi budžet

Ina?e, od poslova koje je nova vlast od avgusta naovamo uradila, može se uspešnim oceniti nedavno završena licitacija državnog poljoprivrednog zemljišta na 3.000 hektara. Poljoprivrednici sa podru?ja ove opštine za zakup državnih njiva davali su od 21.000 do 83.000 dinara po hektaru, što je znak da je poljoprivreda u Šidu produktivna i da su investicije u ovu delatnost opravdane, a upravo je agrar oslonac razvoja lokalne privrede. Pomenimo, po Zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu, novcem od zakupa njiva puni se i republi?ki, i pokrajinski ali i budžet lokalne samouprave, te ?e to biti zna?ajna injekcija za opštinsku kasu. Aktuelna vlast u Šidu je, kada je re? o državnim njivama, povukla dobar potez time što je, zbog sumnje da su njeni prethodnici zlouoptrebljavali položaj u smislu favorizovanja pojedinaca tako što im je omogu?eno da do?u do najkvalitetnijih njiva po najnižim cenama, odlu?ila da zemljište izdaje na period od godinu dana, ne više. Ali, dodajmo i da su rebalansom budžeta za 2012. smanjene pozicije za Fond za razvoj poljoprivrede, a na minimalan iznos su pala sredstva za održavanje nekategorisanih puteva.

Da je poljoprivreda, to jest prehrambena industrija, važna delatnost na podru?ju šidske opštine, jasno je i kada se pogledaju lokalni mediji koji ovoj oblasti posve?uju dosta prostora. Ako mediji mogu biti valjan reper, reklo bi se i da Opština naro?it zna?aj pridaje kulturi i obrazovanju. Najagilniji je u izveštavaju o doga?ajima iz svih mesta šidske opštine „Šidski portal“, kao i regionalni Radio Šid, ?iji je osniva? Skupština opštine. U Šidu je i sedište regionalne Sremske televizija.

Opština, ina?e, ima prezentaciju na Internetu. Postoji mogu?nost obavljanja elektronskih usluga uprave, a u zvani?nom predstavljanju Šida zna?ajno mesto je posve?eno ekonomskom razvoju, uklju?uju?i poziv investitorima, uslove, finansijske podsticaje i olakšice koje im se nude. Tu je i „javna knjiga“, to jest evidencija o sprovedenim postupcima procene uticaja na životnu sredinu i LAM – Lokalna akademska mreža, projekat integracije studenata u javni i privredni život opštine. Zvani?an opštinski sajt, me?utim, nema stranicu posve?enu budžetu, nisu vidljivi ni izveštaji o službenim putovanjima i troškovima reprezentacije lokalne uprave. Pomenimo i da odgovore na pitanja iz upitnika koja smo poslali kabinetu predsednika opštine nismo dobili.

Sla?ana Gluš?evi? (Autonomija)

Želite više informacija?

(Tekst je napisan u okviru projekta „Mediji i lokalne samouprave“, koji Nezavisno društvo novinara Vojvodine realizuje uz podršku Rockefeller Brothers fondacije. Više informacija o gradovima i opštinama Vojvodine možete na?i na našem sajtu www.najgradonacelnik.org. Cilj nam je da gra?ani na jednom mestu dobiju informacije i analize rada vojvo?anskih lokalnih samouprava.)

Podelite ovu stranicu!