SERŽ BRAMERC: Nikolić ne poštuje žrtve

08 Nov 2012

Takve izjave ne dopinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom suživotu

Samo još par godina i zatvori?e se vrata Me?unarodnog suda za ratne zlo?ine u bivšoj Jugoslaviji. Svi optuženi (sa liste od 161) su uhapšeni, ali još nisu izre?ene presude za neke od nekadašnjih najtraženijih bjegunaca. Glavni tužilac Tribunala Serž Bramerc u razgovoru za RSE detaljno je analizirao situaciju u vezi s Karadži?em i Mladi?em, iskazao zabrinutost stanjem u pravosu?u BiH, te govorio o Srebrenici.

RSE: Me?unarodni sud za ratne zlo?ine završava mandat 2014, a u toku su još tri važna su?enja. Bojite li se da bi proces mogao biti na silu ubrzan, jer vam vrijeme isti?e?

Bramerc: Odlukom osniva?a, Savjeta sigurnosti UN-a, moramo završiti preostala su?enja u odre?enom vremenskom periodu. Trenutno je to kraj 2014, mislim da je 2015.godina realniji rok. Naravno, tu je svojevrsni politi?ki pritisak iza kojeg je jasna poruka koju primamo iz New Yorka. Ali ja ne mislim da ?e to utjecati na kvalitetu rada kojeg ?e obaviti i suci, tužitelji ili odbrana. Mislim da smo svi profesionalci, i svi ?inimo sve da se me?unarodni standardi poštuju. Ali, naravno, ne možemo sprije?iti da “izlazna strategija” ostavi i negativan utjecaj. Na primjer, odlazi nam osoblje tako da s manje zaposlenih moramo osigurati isti posao, isti servis i to je naravno težak teret na preostalim uposlenicima.

RSE: Što mislite o izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikoli?a da u Srebrenici nije bilo genocida?

Bramerc: Mislim da je to apsolutno neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, to je u totalnoj suprotnosti s presudom Me?unarodnog suda pravde (ICJ) i Me?unarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY), gdje su suci, u oba slu?aja, odlu?ili da se genocid desio, a oba ova suda su instance nadležne da o tome odlu?uju.

Drugo, mislim da je to stvarno apsolutno nepoštovanje žrtava i preživjelih tih zlo?ina. Kad sam prije nekoliko sedmica bio u Sarajevu, susreo sam se s preživjelima, bili su potpuno šokirani Nikoli?evim izjavama i osjetili su se povrije?enim.

I posljednje, takve izjave ne dopinose pomirenju. Kad negirate nešto što je evidentno, vi naravno time ne otvarate vrata pomirenju i mirnom suživotu.

RSE: Mislite li da se lokalni sudovi u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni mogu nositi s predmetima ratnih zlo?ina, nakon što ICTY bude zatvoren?

Bramerc: Ako pogledam Bosnu, slagao bih kad bih izjavio da sam apsolutni optimist i da ?e tamo apsolutno sve biti u redu. Neki je napredak ostvaren, i par ljudi je tamo educirano za posao. Mislim prije svega na Ured tužitelja za ratne zlo?ine i Sud BiH. Kolege tamo su zaista pove?ene tom poslu, ali sam se li?no uvjerio da im nedostaje resursa. Sa onim ?ime sada raspolažu nikada ne?e biti u mogu?nosti sti?i rokove iz strategije za ratne zlo?ine. Susreo sam se i sa tužiteljima iz Distrikta i s kantonalnog nivoa kojima su proslijedjeni neki slu?ajevi sa državnog suda, i tu se ve? vide problemi. Tužitelji nisu dovoljno obu?eni da istraže takve slu?ajeve i nemaju dovoljno sredstava da ih do kraja precesuiraju. Više od 150 je slu?ajeva koji se vrte u krug, s kantonalnog na državni nivo i obrnuto, a to ne rješava problem. Sad, jesam li optimista? Po prirodi sam takva osoba, vjerujem u posve?enost ljudi svom poslu, ali ako ne postoje neke strukturne promjene, ako ne postoje dodatna sredstva, i ne postoji jasna politi?ka obveza sa svih strana, onda sam vrlo skepti?an oko mogu?eg uspjeha.

RSE: Što mislite o izjavi Radovana Karadži?a da bi trebao biti nagra?en jer je” pokušao sprije?iti rat”?

Bramerc: Kada je on to rekao, ja sam se nalazio u Sarajevu, u razgovoru s 25 udruženja žrtava. Vidio sam prve reakcije na licima tih ljudi, iznimni šok. Što mogu re?i? Naravno da to nije u skladu sa svim onim što je moj ured je posljednje dvije godine predstavio kao dokaz njegove odgovornosti. Naravno da smo apsolutno uvjereni da je on igrao važnu ulogu u pripremi i provedbi etni?kog ?iš?enja, da je igrao glavnu ulogu u genocidu u Srebrenici, da nosi jednu od najve?ih odgovornosti u opsadi Sarajeva, baš kao i za pogibiju 10.000 Sarajlija. Sada rije? ima odbrana. On ima pravo, kao i svi optuženi, da iznese svoju odbranu, a on ?e koristiti argumente za koje misli da mu mogu biti korisni. Po?eo iznositi dokaze u odnosu na ono što su dosada izjavljivali svjedoci. Vidje?emo u mjesecima koji dolaze svjedoke koji ?e navodno potvrditi tu njegovu teoriju da je bio miroljubiva osoba. Ali mi smo uvjereni da se takva tvrdnja ne može potkrijepiti dokazima.

RSE: Mnogo se govori i o slabom zdravlju Ratka Mladi?a. Bojite li se da ?e imati istu sudbinu kao i Slobodan Miloševi? i da ?e umrijeti tokom su?enja?

Bramerc: Nemam kristalnu kuglu i nisam lije?nik pa nisam ni u poziciji da dam izjavu o Mladi?evu zdravlju. Mogu samo citirati Mladi?a li?no i re?i ono što vidim kad je on u sudnici. Nema spora da je njegovo stanje sada mnogo bolje, nego kad je uhapšen. Ne znam sje?ate li se tih slika? Zdravstveno je bio u vrlo lošem stanju. Sada i sam kaže da se bolje osje?a, mnogo bolje nego prije godinu dana. I uopšte ne sumnjam da se u zatvoru na najbolji na?in staraju o njegovom medicinskom tretmanu. Dosadašnje su?enje dobro napreduje. Po?eli smo s iznošenjem dokaza i nemam razloga misliti da ovo su?enje ne?e napredovati.

(Sabina ?abaravdi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!