Šer: Ispitati da li u Srbiji postoje softveri za masovno nadgledanje interneta

11 Feb 2014

Vlasti u Srbiji bi izgleda da zaustave i internet

SHARE fondacija upozorila je danas da postoje indicije da se u Srbiji koriste softveri za masovno nadgledanje elektronskih komunikacija i zatražila od predsednika Srbije Tomislava Nikoli?a da sazove sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost o pitanjima nadgledanja i presretanja elektronskih komunikacija.

SHARE  fondacija je u otvorenom pismu Nikoli?u, povodom dana bezbednog interneta i borbe protiv nadgledanja elektronskih komunikacija, navela da postoje indicije da se i u Srbiji koristi softver kompanija FinFisher i Trovicor, ali ne postoje precizni podaci da li ih koriste državni organi ili privatne organizacije.

Zloupotrebom ovih alata, a za ?iju upotrebu od strane državnih organa ili privatnih aktera ne postoji jasan zakonski okvir i mehanizmi kontrole, grubo se krši pravo na privatnost, a samim tim ugrožavaju i temelji demokratskog društva”, navodi se u pismu.

SHARE fondacija je Nikoli?u pisala u vezi sa njegovim ranijim tvrdnjama da mu neovlaš?eno prisluškuju komunikacije i pozvala ga da potpiše onlajn peticiju “Zahtev za prekid masovnog nadgledanja”.

Oni su predložili Nikoli?u da na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost zahteva formiranje radne grupe, sa?injene od ?lanova Biroa za koordinaciju, Zaštitnika gra?ana i Poverenika za pristup informacijama od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti, koja bi pripremila izveštaj o navodima iznesenim u pismu.

SHARE fondacija je podsetila da je Generalna skupština UN nedavno usvojila Rezoluciju o pravu na privatnost u digitalnom dobu, kao i na ?lan 41. Ustava Srbije, koji jem?i pravo na tajnost komunikacija i garantuje da se elektronske komunikacije svih lica ne presre?u proizvoljno i bez ikakve kontrole.

“Novinari, borci za ljudska prava i istraživa?i nisu u mogu?nosti da na adekvatan na?in, nezavisno i nepristrasno, obavljaju svoju društvenu ulogu ukoliko im neko neovlaš?eno i bez njihovog znanja nadzire komunikacije“, navodi se u pismu.

SHARE fondacija je podsetila na izveštaj Poverenika za pristup informacijama od javnog zna?aja, u kojem se navodi da organi bezbednosti imaju uspostavljenu 24-?asovnu vezu sa najve?im telekomunikacionim operatorima, a kod jednog od njih su ostvarili više od 270.000 samostalnih pristupa “zadržanim podacima”, što predstavlja drasti?no narušavanje prava na privatnost gra?ana Srbije.

Sejdinovi?: Ispitati navode o uvozu softvera za nadgledanje

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? zatražio je danas od nadležnih organa da ispitaju navode da su u Srbiju uvezeni softveri za masovno nadgledanje interneta.

“Zahtevamo da se utvrdi da li su ti navodni ta?ni, a potom i ko je uvezano te softvere i u cicjim su rukama: da li su u rukama politi?kih partija, države, tajnih službe ili nekih privatnih lica”, rekao je Sejdinovi? na konferenciji za novinare povodom Dana bezbednog interneta, 11. februara.

On je ocenio da bi, ukoliko su ta?ne informacije o uvozu takvih softvera, to bilo veoma opasno po demokratiju i po slobodu izrazavanja u Srbiji.

Sejdinovi? je upozorio da u Srbiji postoje sajtovi preko kojih se širi govor mržnje i poziva na progon neistomišljenika.

“Vlasnik jednog takvog sajta, me?utim, postao je u me?uvremenu glavni urednik Ve?ernjih novosti”, naveo je Sejdinovi?.

On se založio za uvo?enje predmeta Medijska pismenost u škole u Srbiji, kako bi se poboljšalo obrazovanje za demokratiju i edukovalo javno mnjenje o ulozi medija u društvu.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!