Sekretarijat: Likvidacija Tesla banke

30 Apr 2015

Gasi se banka koja ima sedište u Evropskoj uniji

Pokrajinski sekretarijat za finansije ponovo je danas upozorio da ?e Tesla banka, zbog odnosa republi?kih institucija, biti likvidirana.

U saopštenju tog sekretarijata se navodi da se, i pored pisanih obe?anja, usmenih dogovora izme?u predstavnika Republike Srbije, Uprave Tesla štedne banke i Hrvatske narodne banke, kao i pisanog obra?anja od strane ministra finansija Hrvatskoj narodnoj banci u periodu od 2013. godine do 2015. godine, Tesla banka našla pred oduzimanjem dozvole za rad od strane Hrvatske narodne banke.

Kako se objašnjava, o?ekivanja svih navedenih aktera su bila da ?e Republika Srbija, kao najve?i akcionar odobriti Banci subordinirani kredit ili pak izvršiti dokapitalizaciju Banke, nakon što Hrvatska narodna banka nije dala zainteresovanom investitoru “B2holding as” iz Norveške saglasnost za preuzimanje ve?inskog vlasništva, odnosno za kupovinu Banke.

U resornom sekretarijatu su ocenili da, zbog toga što nijedna navedena mogu?nost spasavanja te banke nije zvani?no prihva?ena od strane Republike, odnosno nisu preduzete aktivnosti na pove?anju kapitala banke, do?i ?e do njene likvidacije.

U saopštenju se dodaje i da takav odnos republi?kih institucija zna?i, ne samo iskazivanje neodgovornog odnosa prema državnoj imovini, ve? i neodgovoran odnos prema Srbima povratnicima u Republiku Hrvatsku, kojima je Tesla banka trebalo da pruži pomo? po povratku.

“Pored toga, zbog ovakvog odnosa Republike Srbije prema problemima sa kojima se suo?ila Tesla banka, ve?inski akcionari: Republika Srbija i AP Vojvodina, izgubi?e ne samo kapital koji su uložili, ve? banku koja ima sedište u Evropskoj uniji, dok se na drugoj strani zalaže da se u tu istu Evropsku uniju što pre uklju?i”, piše u saopštenju Sekretarijata za finansije Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!