Sedam godina se sudi sa Gradom zbog otkaza

10 Feb 2013

Spor koji traje beskonačno

Gra?evinski inspektor Zoran Jovanovi?, kojeg je Uprava za inspekcijske poslove Novog Sada otpustila sa posla, sedam godina vodi sudski spor protiv Grada zbog, kako tvrdi, nezakonito uru?enog otkaza.

Povod za pokretanje disciplinskog postupka i kasniji otkaz bilo je njegovo odbijanje da prihvati dokumentaciju na osnovu koje je Gradska uprava za inspekcijske poslove izvršila pla?anje iz gradskog budžeta za rušenje nelegalno podignutih objekata preduze?a “Kelvin” u Partizanskoj ulici u Novom Sadu krajem 2005.

Jovanovi? zbog toga, kao postupaju?i gra?evinski inspektor, nije hteo da donese zaklju?ke o troškovima kojima bi naknadno opravdao pla?anje. On tvrdi da je samo u slu?aju prvog, od ukupno tri nelegalno podignuta objekta, zapo?eo proceduru prinudnog izvršenja uvo?enjem Javnog komunalnog preduze?a “Stan” u posao rušenja.

“Manipulacija se sastojala u tome da je pokušano da se preduze?e koje je Stan angažovao kao podizvo?a?a pri rušenju prvog objekta, prikaže da je bilo angažovano i na drugom i tre?em objektu, gde nije ni bilo prinudnog izvršenja rušenja”, rekao je Jovanovi? agenciji Beta i dodao da je iz gradskog budžeta “Stanu” za rušenje objekata pla?eno 5,9 miliona dinara.

Tadašnji Opštinski sud u Novom Sadu je po?etkom 2009. odbio zahtev Jovanovi?a da bude vra?en na posao. U presudi je navedeno da je on “u?inio povredu radne obaveze jer nije postupio po nalogu svoje na?elnice”, zbog ?ega je sud Jovanovi?evu tužbu odbacio kao neosnovanu.

U žalbi na presudu Jovanovi? je ukazao na ?injenicu da je sud u citiranju dokumenata, koje je dostavio kao dokaze, promenio smisao re?i, što postupaju?a sudija Tatjana Bjelogrli? sebi nije smela da dozvoli. Zbog toga je Apelacioni sud ukinuo presudu i naložio novo su?enje.

Novo su?enje, iako je ušlo u tre?u godinu, prakti?no nije ni po?elo i saslušani su samo Zoran Jovanovi? i jedan svedok.

“Znam da je praksa Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu da se može sankcionisati svako su?enje koje traje duže od tri godine. Država koja ne uspe da zaštiti svog gra?anina i omogu?i mu su?enje u razumnom roku uvek biva osu?ena. Ube?en sam da bi to bio slu?aj i u ovom predmetu”, ocenio je Jovanovi?.

Programski direktor organizacije “Transparentnost Srbija” Nemanja Nenadi? je rekao da dugo trajanje ovog spora, i pored svih poznatih uslova rada doma?eg pravosu?a, prevazilazi sve o?ekivane vremenske rokove i otvara mogu?nost da se Jovanovi? obrati me?unarodnim institucijama.

“Spor zaista traje predugo, a moralo bi znatno brže da se u njemu postupa. Na ovom slu?aju vidimo koliko je u Srbiji dug put do pravde”, rekao je Nenadi? agenciji Beta.

Prema njegovim re?ima, u ovoj pri?i dodatno zabrinjava to što nema nikakve garancije da ?e u momentu kada Jovanovi? dobije spor na sudu biti nešto preduzeto da se reši pitanje od javnog interesa za Novi Sad, odnosno da li je Grad u ovom slu?aju ošte?en i da li ?e neko snositi posledice za to.

“Po mom mišljenju Grad jeste ošte?en, usled toga što nije bilo sluha da se reši ono na šta je Jovanovi? ukazivao”, kazao je Nenadi?.

Predstavnici Grada retko su se oglašavali povodom Jovanovi?evog slu?aja, pravdaju?i to ?injenicom da ne žele da iznose komentar dok traje sudski postupak. Pre više od ?etiri godine, iz Gradskog ve?a su se oglasili šturim saopštenjem u kojem je navedeno da je Jovanovi? “u?inio teže povrede radnih obaveza i dužnosti i izre?ena mu je mera prestanka radnog odnosa”.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!