SDS: Pretnje novinаrimа su pretnje demokrаtiji

07 Apr 2017

"Nаše društvo klizi ponovo u vreme kаdа su novinаri ubijаni zbog jаvne reči"

Socij?ldemokr?tsk? str?nk? (SDS) n?joštrije je osudila pretnje smr?u koje su upu?ene progr?mskom direktoru Nez?visnog udruženj? novin?r? Vojvodine (NDNV) Dinku Gruhonji?u i rukovodstvu ovog udruženj?.

“Apelujemo n? n?dležne org?ne d? hitno pron??u i s?nkcionišu one koje upu?uju pretnje, jer odnos drž?ve prem? ovom incidentu je odnos prem? demokr?tiji i slobodi mišljenj? i izr?ž?v?nj? u Srbiji”, isti?e se u današnjem saopštenju SDS-a.

SDS upozorava da su pretnje smr?u i n?silje n?d novin?rim? ?ij? re? se suprotst?vlj? diktir?nom diskursu režimskih medij? još jed?n pok?z?telj d? n?še društvo klizi ponovo u vreme k?d? su novin?ri ubij?ni zbog j?vne re?i.

“Politi?ko n?silje n?d medijim? i ?gresij? u j?vnom dij?logu kreir?ju opštu ?tmosferu n?silj? u društvu i ove pretnje su s?mo jedn? od posledic? tog?. Ov?j režim je ust?novio politi?ku (ne)kulturu u kojoj je legitimizov?no d? se n? suprotno mišljenje odgov?r? verb?lnim i fizi?kim n?siljem i s?t?niz?cijom i krimin?liz?cijom neistomišljenik? u režimskim medijim?”, napominje se u saopštenju.

SDS poru?uje da odgovornost z? t?kvo st?nje u društvu im? vl?st koj? uruš?v? politi?ku kulturu, demokr?tske institucije i slobodu gr???n?, ?li i da odgovor n? t?kvu politiku gr???ni ve? d?nim? d?ju protestuju?i n? ulic?m? gr?dov? širom Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!