Savet nacionalnih zajednica Skupštine Vojvodine

04 Mar 2013

Savet ima ovlašćenje da razmatra i daje svoje mišljenje i preporuke o pitanjima koji se tiču suživota srpskog i manjinskih naroda

Konstitutivna sednica saveta nacionalnih zajednica Skupštine Vojvodine bi?e održana u sredu, a na njoj ?e biti izabrani predsednik i zamenik predsednika tog skupštinskog tela.

Savet nacionalnih zajednica je posebno telo skupštine koje ima 30 ?lanova. Polovina ?lanova saveta bira se iz reda poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici srpske nacionalne zajednice, dok se druga polovina ?lanova saveta bira iz reda poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina.

Mišljenje Saveta se obavezno pribavlja prilikom rešavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine Vojvodine, koja su u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, a naro?ito u oblasti kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisama.

Savet ima ovlaš?enje da razmatra i daje svoje mišljenje i preporuke o pitanjima koji se ti?u suživota srpskog naroda i manjinskih nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji Vojvodine. To telo može uputiti predloge i preporuke pokrajinskoj vladi, ili drugom pokrajinskom organu.

Savet za nacionalne zajednice u pitanjima iz svoje nadležnosti može uputiti predlog deklaracije i rezolucije Skupštini Vojvodine.

Na?in rada i izbora Saveta nacionalnih zajednica bliže su ure?eni Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Savetu nacionalnih zajednica i Poslovnikom Skupštine Autonomne Pokeajine Vojvodine.

Skupština Vojvodine donela je odluku o obrazovanju ovog tela u martu 2010. godine.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!