Šabić: Kamere u toaletima Klinike za psihijatriju u Beogradu

15 Aug 2017

"Osobe sa mentalnim smetnjama imaju pravo na human tretman i poštovanje dostojanstva, uključujući i pravo na privatnost", zaključio poverenik

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti Rodoljub Šabi? apelovao je danas na ministra zdravlja Zlatibora Lon?ara na preduzimanje mera kojim bi se obezbedilo da se video nadzor u ustanovama psihijatrijskog tipa uspostavlja na zakonit na?in i u skladu sa stvarnom svrhom.

U saopštenju se navodi da je poverenik, povodom predstavke dela zaposlenih, sproveo postupak nadzora nad sprovo?enjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o li?nosti u Klinici za psihijatriju Klini?kog centra Srbije.

Dodaje se da su podnosioci predstavke ukazali na eti?ke, stru?ne i pravne implikacije obrade li?nih podataka putem video-nadzora, posebno na pitanje koristi takvog nadzora nad pacijentima u odnosu na mogu?e neželjene pojave, uz navodjenje primera da se takav nadzor ne sprovodi na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) zbog negativnog stava psihijatara.

Šabi? je naveo da je u postupku nadzora utvr?eno da su kamere sistema video nadzora postavljene u svim prostorijama u kojima borave pacijenti, uklju?uju?i sobe, prostorije za dnevni boravak, prostorije za radnu terapiju i hodnike, ?ak i u unutrašnjosti toaleta.

“Kao svrha ovakve obrade navedena je bezbednosna prevencija, spre?avanje samopovre?ivanja ili nanošenja povreda drugim licima od strane pacijenata i zaštita imovine Klini?kog centra, a potom i dokazivanje u slu?aju incidentnih dogadjaja, a kao pravni osnov navedene su odredbe Zakona o privatnom obezbe?enju”, navodi se u saopštenju.

Šabi? je dodao da, me?utim, niko od medicinskog osoblja u realnom vremenu ne prati sliku sa kamera i nije za to zadužen, kao i da pacijenti nisu prethodno upoznati sa vršenjem video nadzora, a da Klini?ki centar ne poseduje akte koji se odnose na procenu rizika, niti akte koje bi takvu obradu podataka ?inile dopuštenom.

Poverenik je dodao da je u prethodne dve godine sprovodivši nadzor u nekoliko psihijatrijskih ustanova bio u prilici da se suo?i sa praksom koja je vrlo neuskla?ena i raznolika – na VMA nema video nadzora, a na primer ima u Specijalnoj bolesti za psihijatrijske bolesti “Sveti vra?evi”.

U toj bolnici pacijenti su prethodno upoznati s postojanjem sistema, a medicinsko osoblje kontinuirano prati sliku sa kamera, rekao je Šabi? i dodao da su kamere postavljene tamo gde su smešteni pacijenti koji su opasni po sebe i okolinu, sa akutnim stanjima, kao i pacijenti za koje je potrebna posebna procena.

Šabi? je dodao da druge prostorije nisu pod video nadzorom, pogotovo ne prostorije ?ije snimanje predstavlja posebno grubo zadiranje u privatnost.

Poverenik smatra da je nužno obezbediti zakonitu, svrsishodnu i ujedna?enu praksu, uvek imaju?i u vidu ?injenicu da pacijenti s mentalnim smetnjama u skladu sa Zakonom o zaštiti lica s mentalnim smetnjama imaju i zadržavaju, u svim konkretnim okolnostima, pravo na human tretman i poštovanje dostojanstva, uklju?uju?i i pravo na privatnost, i o?ekuje od ministarstva preduzimanje mera kojima ?e to biti obezbedjeno, navodi se u saopštenju.

(Beta/foto: Medija centar Beograd)

Podelite ovu stranicu!