Šabić: Izmene Zakona o BIA u suprotnosti sa Ustavom

31 Aug 2017

Rešenja kojima se uređuju tajni podaci u suprotnosti sa fundamentalnim rešenjima iz Zakona o tajnosti podataka

Poverenik Rodoljub Šabi? izneo je više kriti?kih opservacija i mišljenja na izmene i dopune Zakona o BIA u kojima ukazuje da su u suprotnosti sa Ustavom i drugim podzakonskim aktima, ali ih Vlada Srbije nije prihvatila pre upu?ivanja parlament po hitnom postupku.

Kako je navedeno u saopštenju Poverenika, glavne primedbe su se odnosile na rešenja kojima se ure?uju bezbednosne provere i ona kojima se ure?uje na?in odre?ivanja tajnosti podataka.

“U vezi sa bezbednosnim proverama, ukazano je da je veoma važno da budu ure?ene zakonom na jasan i nedvosmislen na?in, a da najve?im delom ostaju neure?ene, nejasne, fluidne, kao i da se, suprotno Ustavu, umesto da se urede samim zakonom, ure?ivanje bitnih pitanja u vezi sa bezbednosnim proverama svodi na nivo podzakonskog akta direktora Agencije”, naveo je Šabi?.

Tako?e je istakao da su rešenja kojima se ure?uju tajni podaci u suprotnosti sa fundamentalnim rešenjima iz Zakona o tajnosti podataka.

“Primedbe i sugestije Poverenika, BIA i Vlada nisu prihvatile”, navodi se u saopštenju.

Šabi? naglašava da Nacrt zakona o BIA sadrži rešenja koja su suprotna Ustavu ili suprotna drugim relevantnim zakonima i da bi usvajanjem u pravni sistem unela dodatna konfuzija.

“Poverenik, me?utim, nema na raspolaganju mogu?nost podnošenja amandmana niti bilo koji drugi instrument kojim bi mogao uticati na dalju zakonodavnu proceduru. Stoga su eventualne intervencije u tekst zakona radi spre?avanja štetnih posledica stvar odgovornosti i volje narodnih poslanika. Razume se, šanse za to su znatno manje ukoliko predlaga?i istraju u opredeljenju da se zakon usvoji po hitnom postupku”, isti?e se u saopštenju.

Koje izmene donosi zakon o BIA

Izmene i dopune Zakona o bezbednosno informativnoj agenciji (BIA) kojima je previ?eno da akt o sistematizaciji i ure?enju radnih mesta donosi direktor BIA uz prethodnu saglasnost Vlade Srbije, stigle su u proceduru Skupštine Srbije.

Tim izmenama predvi?eno da se aktom koji donosi direktor BIA, utvr?uju organizacione jedinice, poslovi koji se u njima obavljaju, na?in rukovo?enja, ovlaš?enja i odgovornosti rukovodilaca, unutrašnja kontrola i interna revizija.

Aktuelnim zakonom predvi?eno je da se na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u BIA primenjuju na?ela kao u ministarstvima i posebnim organizacijama, osim ukoliko obavljanje odre?enih poslova ne zahteva druga?iji na?in organizovanja.

Izmenama zakona, aktom direktora BIA ure?uju se i me?usobni odnosi organizacionih jedinica, na?in saradnje Agencije sa drugim organima i organizacijama, podela radnih mesta, vrste radnih mesta, ukupan broj radnih mesta sa nazivom, opis poslova, raspon zvanja, zaštitni režim, status pripadnika, potreban broj izvršilaca i uslovi za svako radno mesto, kao i podaci o stepenu uve?anja staža osiguranja.

Predloženim izmenama zakona je predvi?eno da podaci sadržani u aktu koji donosi direktor BIA budu tajni i da se njima postupa u skladu sa zakonom kojim se ure?uje tajnost podataka.

Izmenama zakona predvi?eno je i da za popunjavanje radnih mesta u BIA nije potreban konkurs, a o zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlu?uje direktor.

Izmenama je predvi?eno stru?no usavršavanje pripadnika BIA i polaganje stru?nog ispita, a program i na?in poha?anja utvr?uje se aktom direktora.

Predloženo je i da se pripadnicima BIA ocenjuje rad jednom godišnje a postupak, merila i na?in ocenjivanja ure?iva?e se aktom koji tako?e donosi direktor.

U obrazloženju predloženog zkona navedeno je da se izmene i dopune donose u cilju o?uvanja postoje?eg radno-pravnog statusa pripadnika BIA i uskla?ivanja sa usvojenim novim zakonima o policiji i o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Izmene su u skupštinu upu?ene na usvajane po hitnom postuku s obzirom da bi u protivnom, kako je navedeno, bila dovedena u pitanje mogu?nost BIA da delotvorno zaštiti ustavno ure?enje i bezbednost Srbije, a to bi moglo da ima štetne posledice po bezbednost gra?ana i ostvarivanje i zaštitu njihovih sloboda i prava.

(N1)

Podelite ovu stranicu!