Ruski vozovi zaobilaze Vojvodinu?

01 Aug 2011

Nakon tri decenije „Železnice Srbije” obogatiće svoj vozni park s 12 novih dizel-motornih vozova ruske proizvodnje, čija se isporuka očekuje sukcesivno do kraja 2012. Vojvođani dobili obećanje da će sledeća nabavka ići njima, pa zaboravljeni

Generalni direktor „Železnica” Milovan Markovi? izjavio je da ?e prvi voz biti isporu?en ve? do kraja septembra i nakon testiranja u Srbiji, do kraja bi?e godine uklju?en u saobra?aj. Markovi? kaže da je re? o vozovima za regionalni i lokalni saobra?aj koji ?e voziti neelektrificiranim prugama i mo?i ?e da prime 120 putnika i razviju brzinu od 120 kilometara na ?as.

Vojvodina je pokrenula akciju da ima prioritet u njihovoj raspodeli. Predsednici opština Sente, Kanjiže i ?oke Aniko Širkova, Mihalj Njilaš i Predrag Miji? te gradona?elnik Subotice Saša Vu?ini? potpisali su objedinjeni zahtev direktoru „Železnica” za isporuku tri garniture dizel-motornih vozova iz prvog kontingenta s obrazloženjem da je javni železni?ki prevoz na relaciji Subotica–Senta–?oka–Kikinda, Subotica–Horgoš–Kanjiža, Subotica–Sombor u izuzetno kriti?nom stanju, kao i na kraku prema Segedinu, gde naj?eš?e dolazi do kvarova, velikih kašnjenja, odlaganja ili otkazivanja polazaka dizel-motornih vozova iz serije 812 (šinobusi). Kažu da gra?ani teško podnose takvu situaciju i otvoreno iskazuju revolt i prenose nezadovoljstvo i na zaposlene na Železnici, i predstavnike lokalne samouprave.

Kako stoji u dopisu, za potrebe ovog regiona uopšte nisu nabavljana železni?ka vozna sredstva, ve? su se obavljale samo najnužnije popravke na dotrajalim šinobusima kupljenim daleke 1960, dok su, istovremeno, u više navrata obezbe?ivane kompletne garniture vozova za mesta u centralnoj Srbiji. Poznavaoci prilika na Železnici kažu da postoji nasušna potreba za novim garniturama i na drugim relacijama u Vojvodini, kao na primer Pan?evo–Vršac, Pan?evo–Zrenjanin–Kikinda, zatim na pruzi Novi Sad – Odžaci – Sombor i drugde.Stru?njaci kažu da bi za podru?je Severnoba?kog i Zapadnoba?kog okruga koji, u smislu organizacije železni?kog saobra?aja funkcionišu kao celina, bilo neophodno sedam dizel-motornih vozova da bi putni?ki saobra?aj bio redovan. Naglašavaju da su posebno ugroženi korisnici koji gravitiraju Subotici iz pravca Sente, gde se vozovi naj?eš?e otkazuju, a, s druge strane, Senta je veoma slabo povezana autobuskim linijama sa Suboticom.

Upu?eni tvrde da je prilikom poslednje nabavke švedskih dizel-motornih vozova pre pet-šest godina – koji su raspore?eni u Kraljevo, Zaje?ar i Niš –iz „Železnica” obe?ano da ?e slede?a nabavka dizel-garnitura biti organizovana za podru?je Vojvodine. Sada kada nabavka ruskih vozova ulazi u završnu fazu, Vojvodina pita da li je poslovodstvo zaboravilo obe?anje? Pošto su, osim vojvo?anskih, prisutne inicijative i drugih lokalnih samouprava iz Srbije, ?ak i onih koji su u prethodnim nabavkama dobili nove vozove, veruje se da ?e nove garniture biti raspore?ene tamo gde su najpotrebnije. Me?utim, ?lan Gradskog ve?a Subotice Laslo Karai izjavio je ju?e za naš list da iz „Železnica” još uvek nisu dobili odgovor na dopis koji su poslali po?etkom maja.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!