Rukovanja i guranja: Tramp vraća svet u 19. vek

02 Jun 2017

Jedini napor koji je Tramp činio zaista bio je da ostane budan tokom sastanaka

Henri Kisindžer je decenijama sarkasti?no “bockao” Evropljane opaskom da kada bi hteo da pri?a telefonom sa Evropom ne bi znao koji broj da okrene. Danas se postavlja pitanje: ako neko želi da pri?a sa SAD, koji broj bi morao da pozove? Kako stvari idu, uskoro niko ni u Briselu ni u Vašingtonu ne?e hteti da podigne slušalicu kada vidi odakle dolazi poziv.

Posle haosa koji je napravio u Sjedinjenim Državama, Tramp je ve? posle svoje prve evropske turneje raskr?io put za mnogo nestabilniji i nesigurniji svet. Sve ono što su Amerikanci gradili od završetka Drugog svetskog rata The Donald razgra?uje. Sjedinjene Države više nisu lider slobodnog sveta. U definiciju Zapada više ne ulazi Vašington. Današnja Bela ku?a ne samo što je prijatelj diktatorskih režima, ve? njen prvi stanovnik ose?a snažan afinitet prema onima koji ugnjetavaju svoje gra?ane, manjine, druge narode, finansiraju ili daju logisti?ku podršku teroristima. U slobodnim novinarima i medijima vide smrtne neprijatelje, a demokratska pravila ponašanja doživljavaju kao teško smaranje.

Nije problem što je Donald Tramp klasi?an primer uobraženog i bahatog bogataša koji nikada nije bio politi?ar i koji je iz ?iste dosade odlu?io da se kandiduje za Belu ku?u. Problem je što on nema nameru da u?i, ne voli da sluša pametnije od sebe, ne trpi ni dobronamerne savete, a kamoli ljude koji mu govore istinu u o?i, ne može da se koncentriše više od 30 sekundi na ozbiljne teme. Tramp ne shvata šta je država, ne shvata šta je politika, ne shvata šta zna?i upravljati jednom zemljom, a kamoli zna?enje uloge lidera slobodnog sveta i planetarnog hegemona. To objašnjava zašto je, i posle ?etiri meseca od njegovog ustoli?enja u Beloj ku?i, na 553 klju?na mesta u ameri?koj administraciji imenovano samo 56 funkcionera a tek 34 imenovanja su potvr?ena u Senatu.

Ve? na svom prvom putovanju u Evropu, Tramp je podrio klju?ni element Severnoatlantske alijanse. I pored toga što su svi partneri, posebno isto?noevropski, tražili od Trampa da se obaveže da ?e poštovati ?lan 5 Povelje NATO-a, koji kaže da ?e napad na jednu saveznicu biti smatran napadom na sve ?lanice pakta, on to nije u?inio. Štaviše, samo se držao kao “pijan plota” da sve ?lanice NATO-a moraju da izdvajaju dva odsto BDP-a za naoružavanje i pitao se koliko je koštalo novo sedište alijanse u Briselu.

Novi ameri?ki predsednik iskoristio je prvi boravak u Briselu i da pokida i ono malo mostova što su ostali sa EU. Oni koji su imali prilike da prisustvuju sastanku Trampa sa visokim zvani?nicima EU kažu da je to bio najmu?niji i najneproduktivniji sastanak u povesti evropsko-ameri?kih odnosa. Od Transatlantskog sporazuma o trgovini i investicijama nema ništa, dok je Tramp demonstrirao sav svoj animozitet prema EU.

Novi ameri?ki predsednik je obesmislio i postojanje G7 na svom prvom u?eš?u na skupu najrazvijenijih zemalja koji je lansirao Ronald Regan, na papiru veliki Trampov uzor. To je još jedan pokazatelj koliko je Tramp “tabula rasa” za me?unarodnu politiku i koliko iza njegovih slogana nema suštine, backgrounda, plana, znanja. Kako je to zapazio Jan Bremer, G7 je pretvoren u G-nula. Mada bi bilo bolje re?i G6 plus Tramp. Tajkun sa Menhetna je sve vreme pokazivao da on nema veze sa ostalima, da oni nisu njegovo društvo: od izbora hotela, ponašanja tokom zajedni?kih šetnji, kašnjenja na zajedni?ke sastanke, skidanja slušalica za prevod dok je predsedavaju?i italijanski premijer ?entiloni pri?ao na maternjem jeziku, koji Tramp, naravno, ne govori. Jedini napor koji je Tramp ?inio zaista bio je da ostane budan tokom sastanaka.

Samit u Taormini bio je totalni debakl i to se moglo zaklju?iti po izjavi poslovi?no uzdržane i oprezne Angele Merkel da je Tramp nepouzdan i da Evropa više nema poverljivog partnera s druge strane Atlantika.

“Odnosi izme?u SAD i Evrope su na istorijskom minimumu i za to je isklju?ivo odgovoran Tramp. Predsednik SAD je nesposoban i zbog toga još opasniji, osoba koja je pokazala da ima velike probleme da komunicira sa demokratskim svetom, pre svega sa Evropom. I to je veoma zabrinjavaju?e za budu?nost Zapada”, izjavio je Fransis Fukujama. Ameri?ki istori?ar, poznat po svojoj knjizi “Kraj istorije”, istakao je da je veoma indikativno da Tramp nije uspeo da uspostavi odnose sa evropskim državnicima pokazuju?i da mu je nelagodno u njihovom društvu dok je bio apsolutno opušten i u za njega prijatnom ambijentu u teokratskoj Saudijskoj Arabiji i sa diktatorima sa kojima se sretao ili pri?ao telefonom.

Tramp vra?a svet u 19. vek, u kojem on veruje da ?e SAD, zahvaljuju?i okeanima, biti pošte?ene od nestabilnosti i kriza koje ?e njegova politika proizvesti. Globalizacija ?e biti usporena, ali to ne zna?i da ekonomske krize ne?e biti globalne, naprotiv. Osim ekonomskih kriza u porastu ?e biti i sukobi i neredi. Svetski poredak ?e po?eti da se ljulja i svi oni koji su kritikovali ameri?ko liderstvo u planetarnim poslovima, od Drugog svetskog rata naovamo, shvati?e razmere nestabilnosti i nesigurnosti koje ?e biti posledica geopoliti?ke praznine koju ?e Trampova Amerika ostaviti.

I Trampova poseta Vatikanu i papi Franji bila je debakl. Izraz lica pape Bergolja na zajedni?koj fotografiji govori više od bilo koje analize. U Vatikanu se ose?aju u neku ruku prevarenim jer ništa od onoga što je bilo dogovoreno nije ispunjeno. ?ini se da je Tramp došao u Vatikan samo da bi se slikao sa papom i da tom slikom maše pred ameri?kim katolicima i stavi je u svoju kolekciju trofeja. Bilateralni susret umesto da smanji jaz izme?u Bergolja i Trampa o pitanjima vezanim za migracije i klimatske promene, samo ga je još više poja?ao.

Za razliku od evropske turneje, poseta Trampa Saudijskoj Arabiji bila je veliki uspeh. Sažaljivi Donald Tramp koji je bio tako dirnut stradanjem dece u Siriji da je odmah naredio odmazdu protiv Asadovog režima, uz veliko veselje i zdravice, obezbedio je basnoslovne ugovore za prodaju ameri?kog oružja Saudijskoj Arabiji kojim Rijad, po podacima Ujedinjenih nacija, ubija decu u Jemenu. Ali za decu koja ginu od ameri?kog oružja Tramp nema ni vremena, ni saose?anja, ni suza.

(Željko Panteli?, Nedeljnik)

Podelite ovu stranicu!