RTV, kabinet i provodnici: Uređivanje medija u Srbiji

13 May 2016

Kako je prodavac plastike završio u UO RTV?

O?igledna rešenost republi?ke vlasti da uti?e i na ure?iva?ku politiku Radio-televizije Vojvodine nedavno je rezultirala naprasnom smenom “nepodobnog” programskog direktora Slobodana Arežine i nezvani?nim najavama nastavka ?istke. Pripreme za ovaj korak napravljene su nekoliko meseci ranije imenovanjem novih ?lanova Upravnog odbora RTV-a, me?u koje su zalutali i pojedinci koji nemaju ništa zajedni?ko sa medijima. No, sude?i po na?inu na koji su uopšte dospeli u UO RTV ali i RTS, o?igledno je da imaju zajedni?ki imenitelj: doskorašnjeg prvog ?oveka REM-a (bivši RRA) i sivu eminenciju elektronskih medija Gorana Karadži?a, koji se nakon petnaestogodišnje bliskosti odrekao DS-a i LSV-a i svoje “ekspertske” usluge uspešno ponudio i aktuelnom gospodaru Srbije Aleksandru Vu?i?u.

Za svoju “ekspertizu” Karadži? je trebalo da bude nagra?en “doživotnom” funkcijom predsednika ili ?lana Saveta REM-a, pa je tako iz jednog od nacrta Zakona o elektronskim medijima, iz ?lana 14, suprotno svim demokratskim principima, nestalo ograni?enje mandata, koje je vra?eno tokom skupštinske rasprava i to tek posle velikog pritiska me?unarodnih i doma?ih organizacija i brojnih amandmana opozicionih stranaka na ovaj ?lan. Tog avgusta 2014. godine, kada su usvajani novi medijski zakoni, eksperti su se šalili da bi uz ?lan koji garantuje neograni?eni mandat trebalo da stoji Karadži?eva fotografija, odnosno slika ?oveka koji je bio i ostao, bez obzira ko je na vlasti, urednik elektronskih medija u Srbiji. Kada je po?etkom ove godine, po sili zakona, morao da napusti REM, vlast je brzo pronašla na?in kako da zaslužnog gra?anina “uhlebi” (pogledaj okvir), kako bi nastavio bez poteško?a da obavlja svoje prethodno preuzete poslove.

Obilazak terena i nalaženje novih kupaca

Pored profesora, kompozitora i umetnika, me?u ?lanovima novog UO RTV-a našao se i ekonomista Ištvan Terenji iz Sente. Sude?i po njegovoj poslovnoj biografiji, Terenji se više od 20 godina uspešno bavi terenskom prodajom. Poslednjih osam meseci zaposlen je u kompaniji VTG Company iz Sente, tako?e kao referent prodaje, u ovom slu?aju “plasti?nih predmeta za gra?evinu”. Pod glavne poslove i odgovornosti, Terenjiju se navode: “obilazak terena, prodaja, naplata, nalaženje novih kupaca, izveštaji”.

Terenji je za ?lana UO predložen od strane izvesnog “Centra za razvoj preduzetništva i preduzetni?kih veština”, registrovanog u Novom Sadu, ?iji je osniva? mr Mirjana Maksimovi?. Maksimovi?eva je od 2012. godine bila ?lan Programskog odbora RTV-a, u ?ije imenovanje je bila uklju?ena bivša RRA dok je Karadži? bio na njegovom ?elu. Tako?e, Maksimovi?eva je u svojoj radnoj biografiji istakla da je bila i dugogodišnja kolumnistkinja Vojvo?anskog magazina, iza kojeg stoji upravo Goran Karadži?.

Na identi?an na?in u UO RTV-a je “zalutao” i ekonomista Marko ?ali?. Saradnika seniora za marketing i razvoj proizvoda u NLB banci za ?lana UO RTV-a predložio je izvesni “Centar za dijalog i toleranciju” iz Novog Sada. Aktivnosti ovog neprofitnog udruženja, registrovanog 2003. godine na privatnu adresu u ulici Pariske komune, potpuna su nepoznanica. Me?utim, uprkos izostanku bilo kakve informacije o delovanju ovog udruženja, Centar za dijalog i toleranciju (CDT) je u svega nedelju dana uspeo da postavi dva ?lana u upravne odbore RTV-a i RTS-a.

Prema podacima Agencije za privredne registre, osniva? ovog udruženja, a ujedno i zastupnik je ?or?e Vozarevi?, blizak prijatelj Gorana Karadži?a. Isto to udruženje, koje se vodi na Vozarevi?a, 7. 12. 2015. predložilo je upravo tog istog Vozarevi?a za ?lana UO RTS-a. Svega nedelju dana kasnije, Centar za dijalog predlaže i ?ali?a za UO RTV. Uprkos neusaglašenim potpisima odgovornog lica udruženja CDT i podataka iz APR-a, RRA je oba imenovanja i odobrio. Vozarevi?u ovo nije prvi mandat u UO RTS, gde je bio izabran i 2011. godine, o?igledno tako?e zahvaljuju?i Karadži?u.

Ina?e, ovo misti?no udruženje bavi se, po APR-u, “podsticanjem demokratskog delovanja u multietni?koj i multikulturalnoj zajednici i ostvarivanje jednakosti ljudi i njihovih zajednica primenom standarda liberalne demokratije”. A njihove aktivnosti, osim predlaganja ?lanova upravnih i programskih odbora javnih servisa, nisu poznate internet-pretraživa?ima.

RRA Porfirije iz Kovilja i Zagreba

Vladika-Porfirije

Uvo u pozadini: A od Porfirija – Jova Radi?

Bliske veze izme?u Gorana Karadži?a i bivšeg episkopa iz Kovilja Porfirija, koji je u me?uvremenu postavljen za zagreba?ko-ljubljanskog mitropolita SPC, omogu?ile su i da crkva ima ulogu u ure?iva?koj politici RTV-a. Nju ?e u UO nezvani?no zastupati prof. dr Jova Radi?, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta, a odnedavno i predsednik UO RTV-a. Radi?a je za ?lana predložila Fondacija “Privrednik”, ?iji je on upravitelj, dok je predsednik UO ove fondacije upravo Porfirije. Karadži? je bio dugogodišnji zamenik dok je Porfirije bio na ?elu RRA, a Radi? je devedesetih bio ministar za  rad, socijalna i bora?ka pitanja u raznim Miloševi?evim vladama, kao i predsednik Izvršnog ve?a Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pored pomenutih, UO RTV-a ?ine i kompozitor Jovan Adamov, ekonomista Branislav Popovi?, politikolog Nenad ?ureti?, advokat Borislav Pupavac, dramski i audiovizuelni umetnik Aleksandar Komnenovi? i dekan Akademije umetnosti Siniša Bokan. Oni su 4. aprila uve?e jednoglasno smenili Slobodana Arežinu sa mesta programskog direktora RTV-a, uz besmisleno obrazloženje da je odgovoran za pad gledanosti programa ovog javnog servisa. Istovremeno, UO je njegovu funkciju privremeno poverio novinarki Slavici Suboti? Braun. Imenovanje ove manje poznate novinarke dodatno je iznenadilo zaposlene u RTV-a, posebno zbog grubog propusta koji je svojevremeno na?inila kao jedan od urednika vesti na ovoj televiziji i po kojem se “pro?ula” u široj javnosti. Naime, na dan smrti peva?ice Ejmi Vajnhaus, u dnevniku koji je ona ure?ivala emitovan je prilog sa koncerta preminule peva?ice, koji je u pozadini pra?en turbo folk pesmom “Ti propadaš, ti propadaš jer se drogiraš…”. Nakon toga, Braunova je smenjena sa mesta urednice i vra?ena na posao novinara koji, prema re?ima kolega, retko obavlja. Njeno ime se spominje i kao ime klju?ne osobe samostalne zanatsko-trgovinske radnje Braun iz Vrbasa, koje se bavi održavanjem i popravkom motornih vozila.

Goran Karadži? i MTS Antena

Da se ambicije vladaju?e stranke zavo?enje apsolutne kontrole elektronskih medija poklapaju sa ambicijama Gorana Karadži?a, potvr?uje i najnovija Karadži?eva funkcija. Pre nepuna tri meseca, Telekom Srbija i javno preduze?e Emisiona tehnika i veze osnovali su privredno društvo “MTS Antena TV”. Prema podacima iz APR-a, novo preduze?e ?e se baviti “beži?nim komunikacijama”. Zakonski zastupnik ovog novog preduze?a je Goran Karadži?, a plata je, kažu, veoma pristojna. Preduze?e je osnovano u martu ove godine, veoma brzo posle odlaska Karadži?a iz REM-a.
Iako su i Telekom i ETV državna preduze?a, osnivanje ove firme izvedeno je daleko od o?iju javnosti. Dobri poznavaoci medijskih prilika tvrde da je cilj ovog novoosnovanog preduze?a da bude konkurencija SBB-u. U javnosti se tako?e tvrdi da postoji mogu?nost da ETV postane sastavni deo Telekoma, pa da zajedno budu privatizovani, što može da predstavlja dodatni problem za budu?nost elektronskih medija u Srbiji, odnosno za njihov pristup multipleksu.
U stru?noj javnosti se pojavljuju spekulacije da ?e veoma brzo i generalni direktor RTS-a Dragan Bujoševi? biti prinu?en da podnese ostavku, a da ?e na njegovo mesto do?i upravo Karadži?.

Aktivni podržavalac zloglasnog režima na ?elu RTV-a?

Na mesto v.d. programske direktorice nju, uostalom, i nije preporu?ila “stru?nost”, ve? dobri odnosi i zajedni?ko poreklo (oboje su iz Vrbasa) sa Miodragom Koprivicom, još jednim “jogurt” kadrom, jednim od direktora RTV Novi Sad i Novosadskog sajma iz devedesetih i starim JUL-ovcem. Koprivica je sada vi?en kao novi v.d. generalnog direktora RTV-a. Njemu je po?etkom 2000. godine Evropska unija bila zabranila putovanje u zemlje unije, jer ga je ozna?ila kao aktivnog podržavaoca zloglasnog režima Slobodana Miloševi?a.

Ekipa Autonomije

Podelite ovu stranicu!