Rokada kod Pajtića i radikalska muka

24 Sep 2008

Zasedala

Zasedala Skupština Vojvodine
Dva meseca nakon formiranja Izvršnog ve?a Vojvodine, došlo je vrema za prve izmene u Pajti?evom kabinetu. Skupština Vojvodine ju?e je za novog potpredsednika PIV-a i pokrajinskog sekretara za regionalnu i me?unarodnu saradnju izabrala Ivanu Duli?-Markovi?, potpredsednicu G17 plus i šeficu vojvo?anskog odbora te stranke. Dosadašnja šefica regionalne i me?unarodne saradnje Jadranka Beljan-Balaban, tako?e iz G17 plus, prešla je na ?elnu poziciju u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i me?uopštinsku saradnju, zamenivši na tom mestu strana?kog kolegu Jana Saboa, koji ?e, kako je najavljeno, politi?ku karijeru nastaviti u Vladi Srbije.

Glasanje za prve izmene u PIV-u proteklo je bez poslanika SRS-a koji su napustili zasedanje nezadovoljni što je ignorisan njihov zahtev da se konstatuju ostavke trojice doju?erašnjh poslanika SRS-a koji od ju?e deluju u okviru poslani?ke grupe „Napred, Srbijo!“.
Kao što smo ve? pisali, u novi poslani?ki klub ušli su, uz nekadašnjeg šefa novosadskih radikala Igora Mirovi?a, ina?e potpredsednika vojvo?anske skupštine, i poslanici Bora Kuti?, Saša Todorovi?, Goran Krajinovi?, Ladislav Tomi? i Milena Maksimovi?.

Na samom po?etku sednice poslanici SRS-a ?itav sat su izlazili za govornicu i od skupštinske ve?ine tražli da sledi praksu koja je ustanovljena u parlamentu i da uvaži aktiviranje blanko ostavki Kuti?a, Krajinovi?a i Todorovi?a.
Šef radikala u Skupštini Milorad Mir?i? nikako se nije mirio s objašnjenjem predsednika Skupštine Šandora Egerešija da ?e o mandatima biti re?i na idu?em zasedanju parlamenta, 10. oktobra, a nakon što se o tom pitanju izjasni Administrativni odbor. A posao za taj odbor ukazao se, kako je navedeno, nakon što su Kuti? i Krajinovi? u me?uvremenu opozvali svoje ostavke. Radikali, ina?e, ne insistiraju na mandatima Mirovi?a i Tomi?a, budu?i da su oni izabrani na izborima po ve?inskom sistemu, dok je Milena Maksimovi?, navodno, tek ju?e pristupila poslanicima lojalnim Tomislavu Nikoli?u, pa ?e njena blanko ostavka naknadno biti aktivirana, re?eno nam je u SRS-u.

Bez poslanika radikala u svojim klupama, sa svega nekoliko opozicionih poslanika u sali, Ivana Duli?-Markovi? i Jadranka Beljan-Balaban položile su zakletvu kao nove (stare) ?lanice Izvršnog ve?a. Protiv izbora nove potpredsednice bilo je ?etiri poslanika, me?u njima i Igor Mirovi?, dok ih je osmoro glasalo protiv prekomandovanja Jadranke Beljan-Balaban.
Ina?e, Ivana Duli?-Markovi? preuzela je iste one funkciju koje su joj je bile namenjene prilikom formiranju druge Pajti?eve vlade, me?utim, ona je to odbila u poslednji ?as, upiru?i prst u socijaliste, koji su, na njen veliki užas, postali deo vladaju?e koalicije.
 
Objašnjavaju?i odluku da ipak prihvati mesto u Banovini, nova potpredsednica pokrajinske vlade podsetila je na to da su se proteklih meseci „dogodile promene na politi?koj sceni Srbije i Vojvodine“.
– Evo, raspala se Srpska radikalna stranka, LDP je ušao u koaliciju sa SPS-om, doduše preko DS-a, ali je presudan bio iznena?uju?i stav socijalista o tome šta treba da sadrži novi statut Vojvodine – rekla je Ivana Duli?-Markovi? skupštinskim izvešta?ima. Ona je, me?utim, naglasila da je ostao nepromenje njen stav prema SPS-u i, naro?ito, prema onome što je ta stranka radila tokom prošle decenije.
Obrazlažu?i poslanicima izbor novih ?lanova svog kabineta, predsednik PIV-a Bojan Pajti? naveo je da je uveren u to da ?e Ivana Duli?-Markovi? i Jadranka Beljan-Balaban zna?ajno unaprediti rad PIV-a.

– Zadovoljan sam što smo se ovim izborom u PIV-u zna?ajno približili evropskom standardu koji predvi?a da tre?inu vlade ?ine žene – naveo je Pajti?, ukazuju?i na ?injenicu da je od ju?e ?etiri žene u njegovom 18-?lanom kabinetu.
Skupština je ju?e usvojila završni ra?un budžeta s izveštajima o izvršenju budžeta APV za 2007. godinu sa 71 glasom “za”, dok je petoro poslanika iz redova opozicije bilo protiv predložene odluke, a troje uzdržano.
Od planiranih 59,075 milijardi dinara prihoda, prošle godine se u pokrajinsku kasu slilo 39,406 milijardi, što predstavlja realizaciju od 66,7 odsto u odnosu na plan. Od te sume potrošeno je ukupno 34,83 milijarde dinara.

Pokrajinski sekretar za finansije Jovica ?uki? rekao je da je Fond za kapitalna ulaganja realizovao sve ono što je po zakonu moglo da bude ostvareno u fiskalnoj godini i da je tri milijarde dinara preba?eno u 2008. godinu. ?uki? je naveo da u odnosu na 2006. ostvaren rast budžeta od 44 posto, odnosno da je u 2007. godini na ra?un pokrajinskog budžeta leglo 11,7 milijardi dinara više.
Pokrajinski budžet se u 2007. punio iz izvornih i ustupljenih prihoda (porezi), transfernih sredstava iz Republike i iz privatizacionih prihoda, u ukupnom iznosu od 32,084 milijarde dinara. Preostalih 7,321 milijardi leglo je iz budžeta Republike (šest milijardi) i iz dodatnih sredstava.

U prošloj godini je ostvaren rast poreza na dobit preduze?a od 117 posto, dok je drugi izvor prihoda zna?ajan za Pokrajinu – porez na zarade – porastao za oko 90 posto u odnosu plan, napomenuo je sekretar za finansije.
Skupština je ju?e usvojila Strategiju za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine, kojom se, kako je obrazloženo, institucionalizuje rešavanje problema nasilja u porodici.
Prema odluci koja je zdušno prihva?ena, stalni radni odnos u vojvo?anskom parlamentu ima?e njen predsednik Šandor Egereši, te ?etvoro potpredsednika – Branislava Beli?, Maja Sedlarevi?, Martin Zloh i Siniša Lazi?.
Na ju?erašnjoj sednici prihva?en je i izveštaj ombudsmana za prošlu godinu, te izveštaji o poslovanju, tako?e za 2007, javnih preduze?a, institucija i fondova ?iji je osniva? Pokrajina.
Skupština je ju?e za predsednika Skupštine “Dnevnik” Holding,umesto nedavno preminulog Milana Dun?erskog, imenovala Arsenija Katani?a, advokata iz Novog Sada.

Zamenici pokrajinskih sekretara

Pokrajinski poslanici izabrali su ju?e zamenike pokrajinskih sekretara samo u 13 resora, dok se o preostala ?etiri, kako nam je nezvani?no re?eno, i dalje vode pregovori. Pokrajinske sekretare zamenjiva?e: Slobodan Vojinovi?(privreda), Janoš Dobai (poljoprivreda, vodopriveda i šumarstvo), Svetlana Vujovi? (obrazovanje), Smilja Maksimovi? (informacije), Rozalija Ekres (finansije),Sanja ?ipli? (arhitektura, urbanizam i graditeljstvo), Klara Tot Glemba (socijalna politika i demografija), Rade ?iri? (nauka i tehnološki razvoj), Tomislav Papi? (energetika i mineralne sirovine), Aleksandra Babi? (sport i omladina), Miodrag Jovovi? (lokalna samouprava i me?uopštinska saradnja), Milan Popovi? (zaštita životne sredine i održivi razvoj) i Vladimir Pandurov (regionalna i me?unarodna saradnja).
Naša saznanja o delimi?noj feudalizaciji resora ju?e su i potvr?ena. Pokrajinski sekretar i njegov zamenik su iz iste stranke u informisanju, u regionalnoj i me?unarodnoj saradnji, arhitekturi i urbanizmu, u sportu i omladini i u zaštiti životne sredine. Savez vojvo?anskih Ma?ara ima?e tri zameni?ka mesta, SPS i G17 plus dobili su po jedno, dok je u ovom krugu imenovanja DS svoje kadrove postavio u osam sekretarijata, ali bi na kraju, kako saznajemo, trebalo da ih bude deset. Preostala dva pripaš?e ili LSV-u ili G17 plus, ili ?e, pak, samo jedna od njih profitirati.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!