Puzović: Ministarstvo oduzima Vojvodini 24 miliona dinara za zaštitu životne sredine

14 Oct 2014

Reč je o Predlogu zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodan Puzovi? upozorio je danas da ?e, ukoliko se usvoji Predlog zakona o zaštiti i održivom koriš?enju ribljeg fonda, Pokrajinski budžetski fond za zaštitu životne sredine ostati uskra?en za 24 miliona dinara godišnje.

Puzovi? je na konferenciji za novinare objasnio da se takvim predlogom, o kojem ?e se izjašnjavati Skupština Srbije, ukida mogu?nost da se deo naknada za koriš?enje ribarskog podru?ja na teritoriji Vojvodine koristi preko Pokrajinskog budzetskog fonda za zaštitu životne sredine.

“To su bila namenska sredstva koja su se ve? pet godina koristila za finansiranje programa korisnika ribolovnih podru?ja u Vojvodini. Do sada je preko 70 miliona dinara plasirano korisnicima ribolovnih voda za programe u ?etiri segmenta: unapre?enje rada ribo?uvarske službe, tehni?ko i materijalno opremanje korisnika ribolovnih podru?ja, poribljavanje ribolovnih voda i revitalizacija ribljih staništa, odnosno vodenih staništa koja su najugroženija u Srbiji”, rekao je Puzovi?.

Pokrajinski sekretar je istakao da su korisnici ribolovnih voda bili zadovoljni tim aktivnostima, jer je svaki dinar koji je stizao u pokrajinski budzetski fond, prema Zakonu o ribljem fondu, usmeravan korisnicima, za razliku od, kako je rekao, korisnika ribolovnih voda u drugim delovima Srbije, koji “nisu dobili ni dinara, iako su se sredstva slivala za istu namenu u iznosu od 10 odsto od prodatih ribolovnih dozvola”.

Puzovi? je naglasio da su se tim sredstvima ujedno i upravlja?i zašti?enih podru?ja pomagali da kroz unapre?enje ribolovnih staništa i voda, spre?avanje ribokra?e, unapre?uju opšti biodiverzitet i prirodne vrednosti tih zašti?enih podru?ja, koja su, dodao je, ?esto od me?unarodnog zna?aja.

“Tema je zna?ajna, jer su sredstva za zaštitu životne sredine izuzetno važna, posebno zbog toga što smo u fazi pripremnih pregovora za priklju?enje Srbije EU. Poglavlje 27 o životnoj sredini je jedno od najkompleksnijih i najzahtevnijih poglavlja, ne samo sa aspekta obezbe?ivanja odgovaraju?ih stru?nih kapaciteta, ve? i sa aspekta obezbe?ivanja neophodnih finansijskih sredstava”, rekao je Puzovi?.

On je dodao da se Sekretarijat u više navrata obra?ao resornom ministarstvu i ukazivao na potrebu preispitivanja stava. Puzovi? je objasnio da je obrazloženje da je uzrok prelazak na programsku finansiranje u skladu s dosadašnjim na?inom  na koji je Sekretarijat dodeljivao sredstva.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!