Redovna zdravstvena zaštita za decu ulice

20 Jun 2012

Dеci sа ulicе se pružа zdrаvstvеnа zаštitа, аli i pоdiže svеst lоkаlnоg stаnоvništvа dа tаkvа dеcа pоstоје

Centar za socijalni rad Novog Sada, Doma zdravlja “Novi Sad” i Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) potpisali su danas protokol o saradnji na obezbe?enju redovne zdravstvene zaštite dece koja žive ili rade na ulici.

Kako je re?eno prilikom potpisivanja protokola, današnji doga?aj je deo projekta socijalnog zbrinjavanja dece koja žive ili rade na ulici koji je pokrenuo EHO u saradnji sa nekoliko partnera.

?l?n Gr?dsk?g v??? z? zdr?vstv? Aleksandar Kiralj ocenio je da je pr???k?t v??m? v?ž?n ??r s? d?ci s? ulic? pruž? zdr?vstv?n? z?štit?, ?li i p?diže sv?st l?k?ln?g st?n?vništv? d? t?kv? d?c? p?st??? i d? im s? m?r? pružiti i s?ci??ln? p?tp?r?.

“S tim r?zl?g?m ?? ?v?? pr???k?t i p?kr?nut”, rekao je Kir?l?.

Dir?kt?r ?kum?nsk? hum?nit?rn? ?rg?niz?ci?? Vl?disl?v Ivi?i?k rekao j? d? ?? pr?t?k?l ? s?r?dnji v?ž?n ??r ?b??dinju?? uslug? k??? pruž? Svr?tišt? z? d?cu ulic?, D?m zdr?vl?? N?vi S?d k?? i s?ci??ln? uslug? C?ntra z? s?ci??lni r?d.

Direktor Centra za socijalni rad Gojko Vujnovi? rekao je da su deca ulice problem s kojim se Novi Sad suo?ava godinama, a ovim projektom se ukazuje ne samo na potrebu da se sklone s ulice, nego i da moraju da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

Prema nezvani?nim podacima, na ulicama glavnog grada Vojvodine živi i radi oko 300 dece koja se prvenstveno bave prosja?enjem.

Cilj projekta EHO je da se podstakne socijalno uklju?ivanje i prevazilaženje diskriminacije u društvu dece koja žive ili rade na ulici.

Pored EHO-a partneri na ovom projektu su Univerzitet u Novom Sadu, Katedra za psihologiju i Fond za razvoj neprofitnog sektora Vojvodine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!