Razvijanje prekogranične i regionalne saradnje

22 Sep 2008

U

U Skupštini Vojvodine danas je održan prvi sastanak radne grupe koju ?ine predstavnici Vukovarsko-srijemske, Županije Ba?-Kiškun i Vojvodine, u cilju razvijanja dalje prekograni?ne i regionalne saradnje. Kako se navodi u saopštenju Pokrajinskog sekretarijata za informacije, na sastanku su iznete na?elne ideje i predloženi zajedni?ki projekti koji bi, nakon analize i razrade, mogli da doprinesu stanovništvu i privredi sve tri regije. Razmotreni su projekti sa kojima bi se moglo aplicirati u okviru evropskog IPA programa za predpristupnu pomo?, projekti koji bi se radili uz pomo? nacionalnih vlada tri države, kao i samostalni me?uregionalni projekti. ?lanovi radne grupe predložili su završetak biciklisti?kih staza duž Dunava, osmišljavanje zajedni?ke turisti?ke ponude, ja?anje saradnje u oblasti obrazovanja, vodoprivrede, zaštite životne sredine, kulture, piše u saopštenju. Dodaje se da je dogovoreno i da se što pre konkretizuje inicijativa za organizovanje regionalnih sajmova privredne, turisti?ke, etnološke i kulturne ponude, koji bi se naizmeni?no održavali u gradovima Vojvodine, Vukovarsko-srijemske i Županije Ba?-Kiškun.
U vezi sa projekatima za koje je neophodno uklju?ivanje i vlada tri države, naglašena je potreba za otvaranjem novih i adaptacijom postoje?ih grani?nih prelaza, kao i za oživljavanjem železni?kog saobra?aja izme?u tri regije. Predloženo je i održavanje “projektnog foruma” u koji bi se, uz pomo? ?lanova radne grupe, okupili predstavnici lokalnih samouprava, nevladinih organizacija i privrednih, turisti?kih i drugih institucija iz sve tri regije. Dogovoreno je i da se naredni sastanak radne grupe uskoro održi u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Pored predstavnika Vukovarsko-srijemske i Županije Ba?-Kiškun, sastanku su prisustvovali i zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu i me?unarodnu saradnju Vladimir Pandurov, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Jovan Tabakov. Sastanku su prisustvovali i generalni konzul Ma?arske u Subotici Na? Ferenc, generalni konzul Hrvatske u Subotici Ljerka Alajbeg, direktor Fonda za razvoj Vojvodine Mihajlo Brki?, direktor Fonda za podršku investicija u Vojvodini (VIP) Branislav Bugarski i direktor Fonda za razvoj poljoprivrede Jožef Sabo.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!