Različita čitanja književnosti u CK13

11 Feb 2015

Omladinski centar CK13 u Novom Sadu poziva zainteresovanu omladinu, a pre svega srednjoškolce, na radionicu o različitim čitanjima književnog teksta

Omladinski centar CK13 u Novom Sadu poziva zainteresovanu omladinu, a pre svega srednjoškolce, na radionicu o razli?itim ?itanjima književnog teksta, koju ?e voditi sarajevski pisac Nenad Veli?kovi? i profesorka književnosti Ružica Marjanovi? iz Užica, jedna od pokreta?ica i organizatorki književnog festivala “Na pola puta” i urednica ?asopisa TekstUra i edicije Mala kutija.

Da li lektira mora da bude dosadna? Šta se sve krije u knjigama koje ?itamo? Da li je ono što nastavnik/ca kaže o lektiri jedino ta?no? Kakva je veza izme?u književnosti i muzike, filma, pozorišta, televizije, sporta… Zašto je važno da pro?itamo “Baštu sljezove boje”? To su samo neke od tema o kojima ?e biti re?i na radionici, na kojoj je u?eš?e besplatno.

Radionica ?e biti održana 14. februara u CK13, a budu?i da je broj u?esnika/ca ograni?en, zainteresovani bi trebalo da se prijave do 12. februara na mejl radionica@ck13.org (prijava treba da sadrži najosnovnije podatke: ime i prezime, godinu ro?enja, školu/fakultet, broj telefona).

U okviru istog programa, u CK13 ?e dan ranije, 13. februara, biti održan i književni razgovor o odnosu književnosti i obrazovanja, uticaju lektire na formiranje i artikulisanje politi?kih stavova mladih, te o mogu?nosti za kriti?ki pristup nastavnim planovima i programima iz književnosti.

Bi?e predstavljeni i Školegijum, TekstUra i Mala kutija, kao i nekoliko knjiga iz edicije Lektira narodu, a u razgovoru ?e u?estvovati: Nenad Veli?kovi?, Ružica Marjanovi? i Bojan Krivokapi?.

Pisac i kolumnista Nenad Veli?kovi? radi na Odseku za književnost naroda BiH Filozofskog fakulteta u Sarajevu, gde je i diplomirao na Odseku za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik. Magistrirao je tezom “Politi?ki teatar Dušana Kova?evi?a”, a doktorirao na Univerzitetu u Sarajevu tezom “Ideološka instrumentalizacija književnosti na primerima ?itanki od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole u Bosni i Hercegovini”.

Fabrika knjiga u Beogradu objavila je njegove knjige “Dijagnoza – patriotizam” (2010) i “Školokre?ina, nacionalizam u bosanskim, hrvatskim i srpskim ?itankama” (2012), a FOD BiH i Masmedia književni pojmovnik za osnovnu i srednju školu “Od slova do smisla” i zbirku lektirnih interpretacija “Šta je pisac htio da kaže”. S Namirom Ibrahimovi?em je koautor Studije slu?aja “Svezame, otvori se” (FOD BiH, Sarajevo 2012).

Književnoteorijske i književnokriti?ke tekstove objavljivao je u mnogim ?asopisima (Putevi, Književna revija, Godišnjak Instituta za književnost, Dani, Izraz, Polja, Re?, Grazer Studien zur Slawistik, Zbornik radova slavisti?kog kongresa, Zbornik radova Akademije nauka BiH, zbornik Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekuli?).

Trenutno vodi obrazovni projekat Školegijum, u okviru kojeg ure?uje ediciju priru?nika za nastavnike Lektira narodu.

Veli?kovi? je od 1999. do 2007. bio vlasnik Književne radionice Omnibus, za koju je uredio više od 20 knjiga doma?ih i stranih autora. Bio je pokreta? i urednik više listova i ?asopisa (Vizija, Omnibus, Al?ak, FAN, Književni žurnal). Objavio je veliki broj pri?a, drama i eseja, kao i nekoliko romana, koji su doživeli više izdanja i prevoda na italijanski, nema?ki, ma?arski, makedonski, bugarski, engleski, poljski i slovena?ki jezik. U?estvovao je na brojnim književnim skupovima i gostovao kao pisac i predava? po pozivu u univerzitetskim centrima u regionu i svetu.

Radionica o razli?itim ?itanjima književnog teksta deo je projekta “Artikulacija” Omladinskog centra CK13, koji je namenjen svima koji sebe vide kao nosioce kriti?kog odnosa prema dominatnim (nacionalnim) politikama u kojima se ?ovek ispostavlja kao pasivni konzument i nosilac tržišnih uloga. Program ne nudi gotove sadržaje i kona?na rešenja, ve? predstavlja povod za susret i razgovor o problemima koji se ti?u svih, a me?u u?esnicima su i akteri nezavisne kulturne scene iz Beograda, Zagreba, Sarajeva, Mostara i Rijeke.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!