Radnička fronta noćnom akcijom upozorava na izrabljivanje radnika/ica u trgovačkim lancima

07 Sep 2016

Na poslovnicama trgovačkih lanaca osvanuli grafiti

Radni?ka fronta je no?as u Zagrebu napravila no?nu akciju kojom se želi ukazati na sve ve?e izrabljivanje radnika i radnica u trgova?kim lancima. Tako su na poslovnicama trgova?kih lanaca osvanuli grafiti “Vratimo Konzum radnicama”, “Stop izrabljivanju radnika u trgovinama”, “Dosta bonova, di su kune”, “Gazda u dvorcu, radnici na crkavicama” i sl.

Priop?enje Radni?ke fronte prenosimo u cijelosti:

“Iako je stanje radni?kih prava u Hrvatskoj op?enito alarmantno, neki od najgorih primjera mogu se na?i u velikim trgova?kim lancima, gdje radi oko 100.000 radnica i radnika (od kojih je jedva 10% sindikalno organizirano). Osim što radnice i radnici tamo rade za sramotno niske pla?e (dok vlasnici trgova?kih lanaca uživaju u svojim raskošnim vilama i dvorcima), sljede?a su kršenja radni?kih prava prakti?ki pravilo više-manje svuda:

1) redovno nepla?anje prekovremenih sati i prisiljavanje na nepla?eni rad

2) zabrana i podrivanje sindikalnog organiziranja i otkazi i odmazda onima koji se pobune zbog nepoštivanja zakona

3) prisila da se dio pla?e troši u trgova?kom lancu gdje se radi

4) rad u nehumanim uvjetima (prevru?e, prehladno, nedopuštanje odlaska na WC itd.)

5) mobbing i zlostavljanje radnica zbog ?ega su ?esti psihi?ki slomovi kod zaposlenih

6) prisila obavljanja više poslova odjednom – od skladišta preko ?iš?enja do blagajne itd.

7) izrazito intenzivno i psihofizi?ki iscrpljuju?e izrabljivanje koje od radnika proizvodi invalide

Kompanije koje se ovako ponašaju, a to su više-manje sve, to rade iz vrlo jednostavnog razloga – kako bi pove?ale svoj profit. Ako ho?emo da se situacija promijeni, za to ?e se morati organizirati i same radnice, ne samo sindikalno nego i politi?ki. Zalažemo se za donošenje zakona koji ?e nabrojene i sli?ne oštre prijestupe protiv radni?kih prava kažnjavati najgorom mogu?om kaznom za takve izrabljiva?e i onim ?ega se najviše boje: oduzimanjem imovine.

Ako neka kompanija misli da može godinama nekažnjeno poslovati tako da radnice ne pla?a u cijelosti za posao koji obavljaju ili ih prisiljava da ga obavljaju u nehumanim uvjetima, takvu kompaniju jednostavno valja zakonski oduzeti onima koji se beskrupulozno bogate na grba?i izrabljivanih i prezrenih radnika. To može izgledati kao rigorozna kazna, ali je li to stvarno gore od tajkuna koji bezo?no i nemilosrdno eksploatiraju i maltretiraju svoje radnike – bez kojih oni ne bi imali ništa od toga što imaju – i tretiraju ih kao životinje? Ako se želimo izboriti za društvo koje ?e funkcionirati u interesu radnika, tj. u interesu radne ve?ine, kojoj pripada ve?ina ljudi, a ne u interesu krupnog kapitala, to sasvim sigurno ne?emo posti?i bojažljivim apeliranjem na to da poštuju zakone, kad je sasvim o?ito da je njima stalo samo do privatnog profita. Jedino što takve može prisiliti na poštovanje radni?kih prava je stvarna i rigorozna prijetnja – prijetnja oduzimanjem njihove imovine kao kaznom za njihovo neljudsko i robovlasni?ko “poslovanje”.

Potpuno je jasno da prakti?ki sve postoje?e, pogotovo parlamentarne, stranke rade u korist kapitala i da ih taj isti kapital (ve?inom nastao u doba plja?kaške privatizacije) financira. Stoga trebamo organizirati politi?ku opciju koja ?e se beskompromisno boriti za interese radništva i koja ne?e dopustiti da ih kapital tako gazi u beskrupuloznoj potrazi za još više profita.

Moramo se organizirati i izboriti se za društvo koje ?e cijeniti i na prvo mjesto stavljati radnika a ne kapital. Društvo u kojem ?e se cijeniti oni bez kojih to društvo ni ne bi moglo funkcionirati – kao što je 100.000 radnica i radnika zaposlenih u trgova?kim lancima i kompanijama. Društvo u kojem ?e oni – radna ve?ina tj. ve?ina društva niti na prvom mjestu, umjesto da se gledaju isklju?ivo interesi tajkunske elite. To je upravo ono što mi u Radni?koj fronti pokušavamo napraviti.”

(Libela, Foto: Facebook Radni?ke fronte)

Podelite ovu stranicu!