Publicisti Dimitriju Boarovu uručena Februarska nagrada

02 Feb 2009

Februarska

Februarska nagrada Grada Novog Sada uru?ena je ve?eras novinaru i publicisti Dimitriju Boarovu.
Gradona?elnik Novog Sada Igor Pavli?i? uru?io je ve?eras Boarovu statuu golubice, koja je simbol Novog Sada.
Uru?uju?i priznanje Novog Sada Pavli?i? je rekao da je Boarov zaslužio najviše gradsko priznanje svojim ?etrdesetogodišnjim angažmanom u novinarstvu i publicistici.
Boarov je zahvalio na nagradi i rekao da mu je posebno drago što je priznanje stiglo od grada u kojem je ro?en i u kojem je proveo najve?i deo svog života.
“Novi Sad i Vojvodina su grad i sredina koji u mnogo ve?oj meri mogu da vode ra?una sami o sebi, odnosno ne treba im tu?a briga, jer tu?a briga je najskuplja”, rekao je Boarov.
Boarova je za nagradu predložilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine.
Na Sve?anoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu u ?ast nagra?enog starogradske pesme su izvodili Vojvo?anski mešoviti hor i suboti?ki tamburaški orkestar, pod dirigentskom palicom Andreja Bursa?a.
Obeležavanje Dana Grada nastavljeno je koncertom Zvonka Bogdana na Trgu slobode.
Pre Sve?ane akademije, u Gradskoj ku?i organizovan je i sve?ani prijem na kojem su se okupili gradona?elnici i predstavnici gradova pobratima i po?asni gra?ani Novog Sada.
Dan Grada se tradicionalno obeležava u znak se?anja na 1. februar 1748. godine, kada je Novi Sad proglašen Slobodnim kraljevskim gradom u okviru tadašnje Austro-Ugarske Monarhije.
Februarska nagrada je ustanovljena 1998. godine, a dodeljuje se kao društveno priznanje za najzna?ajnija dela i dostignu?a gra?ana Novog Sada, koja su u duhu negovanja slobodarske tradicije Grada i jedinstva svih njegovih gra?ana.
Tako?e, dodeljuje se i za aktivnosti i dela koja afirmišu ime i tradiciju, slavu i renome Novog Sada, za doprinose u kulturi, umetnosti, književnim delima, izu?avanju istorijske gra?e i nau?no-istraživa?ke delatnosti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!