Psi rata – psi mira

15 Feb 2013

„Ruski dobrovoljci“ su, uglavnom delovali samostalno, a ponekad i zajednički sa srpskim - vojnim, policijskim ili vojno-policijskim snagama ili paramilitarnim grupama.

Božidar Deli?, general-major u penziji, ?lan Srpske radikalne stranke, ranije poslanik Narodne skupštine Srbije, ?lan njenih odbora za bezbednost i evrospke integracije, 1998. i 1999. godine oficir Vojske Jugoslavije (VJ) u ?inu pukovnika i komandant 549. motorizovane brigade VJ (dalje u tekstu: 549.mtbr). Pred MKSJ bio je svedok odbrane u predmetu Slobodana Miloševi?a i jedan od eksperata za vojna pitanja Tužilaštva MKTJ u predmetu Ramuša Haradinaja, kojim prilikama je na razne na?ine prezentirao preko 629 dokumenata VJ, koja su preko njega i uvedena kao dokazni predmeti i izvedeni u postupcima protiv Miloševi?a i Haradinaja, ali i u drugim predmetima Tribunala.

Tokom svedo?enja u Haškom Tribunalu, kao i u više izjava, pa i u dokumentarnom filmu RTS – Bombardovanje-kako se vodio rat, naglašava sa ponosom da je komandovao snagama od preko 14.000 boraca, od ?ega je bilo preko 2.000 dobrovoljaca.

Me?u dobrovoljcima je bilo i Rusa.

1. Grupe Rusa, Ukrajinaca i drugih, bivših komandosa ruskih (sovjetskih – SSSR) vojno-desantnih i drugih specijalnih snaga, uglavnom veterana iz Avganistana, pod kontrolom i komandama srpskih vojnih i civilnih tajnih službi, sudelovale su u svim iole ozbiljnijim akcijama srpskih vojno-policvijskih snaga na prostoru Slavonije, Srema i Baranje u Hrvatskoj, na teritoriji Bosne i Hercegovine, a potom, od juna 1998. i na Kosovu, kao i na teritoriji Albanije i Makedonije, uz grani?ni pojas sa Kosovom.

„Ruski dobrovoljci“ su, uglavnom delovali samostalno, a ponekad i zajedni?ki sa srpskim – vojnim, policijskim ili vojno-policijskim snagama ili paramilitarnim grupama. Preživele žrtve i drugi o?evici zlo?ina, opisuju ih kao veoma hladnokrvne ubice i naro?ito surove (zubima su kidali delove ušiju i lica) u iznudama novca i nakita.

2. Za ratne zasluge na strani bosanskih Srba, neki od ruskih dobrovoljaca, me?u kojima i BAD i GAV (prezime,ime oca i li?no ime poznati su autoru), osim novca, nakita, dragocenosti i drugih stvari ratnog plena, dobili su državljanstvo Republike Srpske, a BD i VJ (prezime,ime oca i li?no ime poznati su autoru), dobili su i stanove.

3. BAD i grupa ruskih dobrovoljaca koju je on predvodio, od juna 1998. do 16. juna 1999. godine, ratovali su na Kosovu, na strani Srba.Veoma ?esto delovali su u sastavu VJ i njene 549. motorizovane (prizrenske) brigade, a pod kontrolom pukovnika Božidara Deli?a, komandanta te brigade. U aktu vojne pošte 4445 Leskovac (kao sledbenika 549. motorizovane (prizrenske) brigade, Int. Broj 3501 – 3 od 30. decembra 1999. godine, uz ostalo, komandant Deli? naglašava da je BD, avganistanski veteran i borac u BiH i Slavoniji, po dolasku na Kosovo, od 2. aprila 1999. godine, sa svojom grupom, prvo, delovao „u rejonu karaule Košara, a zatim i u rejonima Planeja i s. Budakovo“.

4. Iz me?usobno saglasnih iskaza više ruskih dobrovoljaca, me?u kojima i B, G i V, vidi se da su bili pod kontrolom tajnih srpskih, civilnih i vojnih, službi, kao i da su delovali u sastavu ili uz jedinice VJ i/ili Posebne jedinice policije (PJP) i Jedinice za specijalne operacije (JSO) Resora Državne bezbednosti (DB) MUP-a Srbije. Sudeluju?i u specijalnim diverzantskim akcijama i nasilnom izvi?anju u pozadini grupa OVK, ?esto su delovali i na teritoriji Albanije.

5. Prenaglašeno, uz svojevrstan ponos, svi isti?u – da su naj?eš?e delovali pod neposrednim komandama pukovnika Božidara Deli?a, kao komandanata 549. motorizovane brigade prištinskog korpusa VJ.

6. Nakon povla?enja srpskih snaga sa Kosova, ruski dobrovoljci i njihova „bra?a po oružju“, u Leskovcu i više okolnih naselja na jugu Srbije, u tajnim i specijalno ra?enim skloništima, sakrili su ogromne koli?ine najubojnijih vrsta vojnih eksploziva, specijalnih, hemijskih i elektri?nih upalja?a, kao i svih vrsta najsavremenijeg pešadijskog naoružanja i municije za to naoružanje. Zbog me?usobnih sukoba u podeli oplja?kanog i otetog sa Kosova, otkrivena su neka od tajnih skrovišta oružja. Tim povodom, 4 od 6 ruskih pla?enika, ispitivani su, ali navodno nisu identifikovani, nisu pritvarani, i omogu?eno im je da se skrivaju i napuste Srbiju. Onima sa ste?enim državljanstvom dati su pasoši i li?ne karte.

7. U ondašnjoj VJ, opšte je poznato – da je Deli?, tada ve? promovisan u generala, slavljen kao heroj i javno najavljivan kao budu?i na?elnik Generalštaba VJ, zahtevao da se „zaslužnim“ ruskim dobrovoljcima da državljanstvo Srbije, da se prime u VJ i postave na visoke oficirske pozicije u jedinicama posebne namene („instruktori“).

8. Više pripadnika 37. odreda PJP, u više navrata, potvr?ivali su kao verodostojna kazivanja Albanaca koji su preživeli i/ili bili o?evici zlo?ina, – o tome da su „ruski dobrovoljci“, samostalno ili zajedni?ki sa srpskim policajcima, izvršili brojna ubistva i druge teške ratne zlo?ine na prostoru Kosova.

Jedan od pripadnika 37. odreda PJP, u više navrata i na više mesta, fotografisao je grupe ruskih dobrovoljaca, u raznim akcijama jedinica (?eta, vodova i odeljenja) toga odreda, pri progonu kosovskih Albanaca, njihovog masovnog ubijanja i izvršenju drugih zlo?ina nad njima.

Drugi policajac, tako?e iz 37. odreda PJP, kao svedok tužilaštva u predmetu MKSJ protiv Milutinovi?a, Šainovi?a, Ojdani?a, Pavkovi?a, Lazarevi?a i Luki?a (svedok zašti?enog identiteta – Svedok K-79), pred sudskim ve?em haškog Tribunala, na fotografijama je prepoznavao i pokazivao više ruskih dobrovoljaca u društvu sa srpskim policajcima iz toga odreda.

DM zvani Š, tako?e policajac istog odreda, u istom predmetu MKSJ, kao svedok odbrane generala Sretena Luki?a, potvrdio je sudelovanje ruskih dobrovoljaca i pred sudskim ve?em, na više fotografija, prepoznao i identifikovao više ruskih dobrovoljaca, me?u kojima i B, G i V-na.

Na ve?em broju fotografija, sa više mesta izvršenja zlo?ina na Kosovu, 1999. godine, vide se ruski dobrovoljci-veterani iz avganistanskog rata, u društvu sa policajcima iz sastava 37. odreda PJM. Na jednoj su fotografisani 28. marta 1999. godine, u selu Bukoš, opština Suva Reka. Na drugim dvema, fotografisani su BAD, GAV i VJ, krajem maja 1999. godine, kod sela Budakovo. Na nekim od tih fotografija, ova trojica i drugi ruski dobrovoljci, vide se sa ?lanovima borbebih posada tenkova VJ, specijalnih, guseni?arskih i oklopnih borbenih vozila i transportera, kao i artiljerijskih i minobaca?kih oru?a.

9. Rus B.A.D. (prezime, ime oca i li?no ime, poznati autoru), zvani „?oma“, iz mesta Izmil, kod Odese u Ukrajini, ro?en 10. februara 1970. godine. Sa bližim podacima kao na zapisniku o saslušanju svedoka B D, Kri. Br.1632/06 od 31. oktobra 2006. godine, koji je sa?inio Istražni sudija Okružnog suda u Beogradu (prema tom zapisniku, B otac se tako?e zove D; B ima prebivalište u Mladenovcu, ulica Bisina br.11 (Žutica bb, Mili?i, Republika Srpska; B je po zanimanju gra?evinar). Indikativno je da u zapisniku nisu uneti ni najnužniji podaci za identifikaciju, nema mati?nog broja gra?ana, niti broja li?ne karte ili pasoša. Ranije kapetan Sovjetske armije/Ruske vojske. 1999. godine, sa grupom Rusa sudelovao na srpskoj strani u oružanim sukobima na Kosovu. Zbog ratnih zasluga u borbama na strani bosanskih Srba, dobio je državljanstvo Republike Srpske, a što se vidi iz Uverenja Republike Srpske – opština Mili?i, broj 2000-12 od 31. 08. 2006. godine, po kojem je B.A.D. tada iz mjesta Žutice upisan za državljanina Republike Srpske, u knjigu njenih državljana „koja se vodi za mjesto Mili?i, opština Mili?i, na strani 17, pod rednim brojem 7078 za 1996.godinu“.1998. i 1999. godine, kao predvodnik grupe rusko-ukrajinskih dobrovoljaca, delovao je u srpskim borbenim grupama, uglavnom snagama Posebnih jedinica policije (PJP). Kako je i sam ?esto isticao, od 2. aprila do 16. juna 1999. godine, naj?eš?e je delovao u sastavu VJ i njene 549. motorizovane brigade, a pod neposrednom kontrolom Božidara Deli?a, komandanta te brigade. U aktu („Ocena i mišljenje o radu BDD“) Vojne pošte 4445 Leskovac, Int. Broj 3501 – 3 od 30. decembra 1999. godine, uz ostalo, komadant te vojne jedinice, ondašnji pukovnik a sadašnji general Božidar Deli?, za D osobito naglašava „da je ovaj avganistanski veteran i borac u BiH i Slavoniji, po dolasku na Kosovo, od 2. aprila 1999. godine, sa svojom grupom, prvo, delovao „u rejonu karaule Košara, a zatim i u rejonima Planeja i s. Budakovo“. Predvodio je i delovao kao snajperista.

10. Po predvodni?kim ulogama i brutalnostima, zapažena su slede?a šestorica “ruskih dobrovoljaca”:

Rus G.A.V. (prezime, ime oca i li?no ime, poznati autoru), ro?en 30. decembra 1957, godine na Krimu u Ukrajini. Ranije potpukovnik Sovjetske armije/Ruske vojske.1999. godine, sa grupom Rusa sudelovao na srpskoj strani u oružanim sukobima na Kosovu. Zbog ratnih zasluga u borbama na strani bosanskih Srba, dobio je državljanstvo Republike Srpske, a što se vidi iz Uverenja Republike Srpske – opština Mili?i, broj 2000-12 od 31. 08. 2006. godine, po kojem je GV, tada iz mjesta Žutice, upisan za državljanina Republike Srpske, u knjigu njenih državljana „koja se vodi za mesto Mili?i, opština Mili?i, na strani 17, pod rednim brojem 7085 za 1996.godinu”.

Rus VJ (prezime i ime poznati autoru), najverovatnije iz Moskve. 1999. godine, sa grupom Rusa sudelovao na srpskoj strani u oružanim sukobima na Kosovu. Naj?eš?e je delovao sa BAD, kao predvodnikom. I pre i nakon ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, zajedni?ki su ratovali u Avganistanu i drugim ratištima.

Rus sa nadimkom “Major”, pilot ruskog vazduhoplovstva, veteran avganistanskog rata. 1999. godine, sa grupom Rusa sudelovao na srpskoj strani u oružanim sukobima na Kosovu.

Rus sa nadimkom (ili imenom) Albert, iz Odese, bez levog oka preko kojeg stalno nosi zaštitnu povesku (monokl), veteran iz avganistanskog rata. 1999. godine, sa grupom Rusa sudelovao na srpskoj strani u oružanim sukobima na Kosovu. Nakon otmice skupocenog džipa i pribavljanja odgovaraju?e dokumentacije, iznenadno je napustio grupu i pobegao sa Kosova, odnevši ogromnu koli?inu oplja?kanog deviznog novca i zlatnog nakita. Od 1999. do kraja 2006. godine, skoro svakog drugog dana, vi?an je u Vlasotincu, uglavnom sa VG (ime i nadimak poznati autoru), zamenikom komandira Policije u Crnoj Travi. Navodno je oženio Srpkinju iz Vlasotinca, koja ima ku?u u ulici 22. Divizije, “dve ili tri ku?e iza restorana Šešir”. Skupoceni džip mu je kasnije spaljen, a pri?alo se da su to uradili policajci PJP sa kojima je “ratovao na Kosovu”. Zadnje dve godine uglavnom boravi u Beogradu, gde radi kao predvodnik grupe za održavanje reda („izbaciva?i“) u jednom od ve?ih i poznatijih restorana.

Rus Z.S. (ime i prezime poznati autoru), iz Moskve, oficir Ruske vojske u ?inu kapetana. Dobrovoljac u 549. mtbr. U Ratnom dnevniku Oklopnog bataljona (Okb), 549. mtbr, izme?u ostalog, upisano je i: “02. juna 1999. godine, – “U jedinicu je raspore?en kapetan Zesid Sergej, koji je došao u 549. mtbr kao dobrovoljac iz Moskve…”. Iz dnevnika se vidi da je komandant Okb bio major SN, a zamenik komandanata Okb – major Š, kao i da je 11. juna 1999. godine Okb, kao deo 549. mtbr napustio Kosovo i stacionirani su u Leskovcu.

11. BD i VJ, ratovali su na strani Srba i u Slavoniji, u borbama protiv Hrvata. Zbog ovoga, Srbi iz Srpske oblasti isto?na Slavonija, Baranja i zapadni Srem, obojici su dali stan izvesnog Hrvata iz Vukovara, po rešenju Srpske oblasti isto?na Slavonija, Baranja i zapadni Srem – Opština Vukovar – Sekretarijat za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i imovinsko pravne poslove, broj UP/I-10-2058/1996 od 25. decembra 1996. godine.

12. Jedan od zamenika Tužioca za ratne zlo?ine (ime i prezime poznato autoru), uz posredovanje jednog policijskog oficira i trojice policajaca iz ?etvrte ?ete 37. odreda Posebnih jedinica policije (PJP), li?no je upoznao i u više navrata se neslužbeno sastajao sa ruskim dobrovoljcima – Majorom, Albertom i kapetanom ZS.

13. Ruske i ukrajinske dobrovoljce li?no poznaju, pored ostalih, i Božidar Deli?, Radoslav Mitrovi?, Nenad Stojkovi? iz 37. odreda PJP i više policijskih inspektora iz Državne bezbednosti Srbije i Posebnog odeljenja za ratne zlo?ine MUP-a Srbije, koji su ruske pla?enike i ispitivali (i od njih uzeli, prvo pisane izjave, a potom i, ?etvoricu od njih, ispitivali kao osumnji?ene za ratne zlo?ine i druge kriminalne aktivnosti, sa?inivši o tome i više zapisnika o saslušanju i službenih zabeleški), pri ?emu su sakrili podatke o identitetu ispitivanih Rusa, kojima se potom gubi svaki trag, a navodno im je svima osim Albertu omogu?eno da napuste Srbiju.

14. Prikupljeni dokazi ukazuju na pogibiju slede?ih 3 (trojice) ruskih dobrovoljaca VJ na Kosovu: Bulah (Vitalij) Glebovi? (ro?en 2.maja 1965), dobrovoljac 125. brigade (VP 7238/5) Prištinskog korpusa, poginuo 19.05.1999 u rejonu Karaule Košare/Koshare; Fjodor Šuljga (ro?en 20.01.1963), dobrovoljac VJ, poginuo 31.05.1999 u De?anima/Deçane, i Sergej (Starcev) Ivanovi? (ro?en 01.06.1962), dobrovoljac VJ, poginuo 11.05.1999. u mestu Rezala/Rezallë

Podaci o ruskim dobrovoljcima u srbijanskim snagama te njihovom zajedni?kom “ratovanju”, koje sam ovde izneo, neposredno proizlaze iz slede?ih dokaza-dokumenata:

1) Elektronski (video-DVD) zapis iskaza DM, zvanog Š, svedoka odbrane generala Sretena
Luki?a, u predmetu Tribunala protiv Milana Milutinovi?a, Nikole Šainovi?a, Dragoljuba Ojdani?a, Nebojše Pavkovi?a, Vladimira Lazarevi?a i Sretena Luki?a, pri svedo?enju 21. i 22. februara 2008. godine. Š je, formalno, bio policajac iz sastava 87.odreda PJP, ali je u akcijama PJP na Kosovu, tokom1999.godine, bio u sastavu Diverzantsko-izvi?a?kog (DI) odeljenja, Petog voda, ?etvrte ?ete, 37.odreda PJP; sada je policajac Policijske stanice Vlasotince, na dužnosti sektorskog radnika;

2) Transkripti i elektronski (video-DVD) zapis iskaza zašti?enih svedok Tužilaštva haškog Tribunala, (K-32, K-41, K-79) u premetu Milana Milutinovi?a, Nikole Šainovi?a, Dragoljuba Ojdani?a, Nebojše Pavkovi?a, Vladimira Lazarevi?a i Sretena Luki?a;

3) Akt (dokumenat) Vojne pošte 4445 Leskovac (koja je slednik bivše 549. motorizovane brigade VJ), Int. Broj 3501 – 3 od 30. decembra 1999. godine, u kojem se za BAD, uz ostalo, naglašava i da je on avganistanski veteran i borac u BiH i Slavoniji, kao i da je po dolasku na Kosovo, od 2. aprila 1999. godine, sa svojom grupom, prvo, delovao „u rejonu karaule Košara, a zatim i u rejonima Planeja i s. Budakovo“;

4) Rešenje Srpske oblasti Isto?na Slavonija, Baranja i zapadni Srem – Opština Vukovar- Sekretarijat za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i imovinsko pravne poslove, broj UP/I-10-2058/1996 od 25. decembra 1996. godine;

5) Uverenje Republike Srpske – opština Mili?i, broj 2000-12 od 31. 08. 2006. godine, po kojem je BD, upisan za državljanina Republike Srpske u knjigu njenih državljana, koja se vodi za mesto Mili?i, opština Mili?i, na starni 17, pod rednim brojem 7078 za godinu 1996.godinu;

6) Uverenje Republike Srpske – opština Mili?i, broj 2000-12 od 31. 08. 2006. godine, po kojem je GV, upisan za državljanina Republike Srpske u knjigu njenih državljana, koja se vodi za mesto Mili?i, opština Mili?i, na starni 17, pod rednim brojem 7085 za godinu 1996.godinu;

7) Iskaz Asmana Taçija, svedoka Tužilaštva haškog Tribunala u predmetu protiv Slobodana Miloševi?a, – 10., 12., i 13. novembra 1999. godine,- FHP, Su?enje Slobodanu Miloševi?u, Transkripti, Knjiga 6. strana 419. do 438, i izjava Asmana Thaçija, date istražiteljima MKTJ, u dane 10., 12., i 13. novembra 1999. godine i ima oznaku MKTJ – Thaci Asman/K011-0495-KOl l-0501Az.-

„…Vojnici Vojske Jugoslavije ubili su mog drugog sina Rustema Thaçija, rodenog 13. novembra 1971. Odveli su ga 17. aprila 1999. godine. …Tako?e sam razgovarao i sa Ciganima (na albanskom) i s Rusima (na ruskom). U stvari, ti Rusi su izdavali nare?enja vojnicima Vojske Jugoslavije, kao i paravojnim snagama. Mogao bih ih prepoznati, jer su mnoge paravojne trupe bile stacionirane otprilike 1 km od moje ku?e…. došao je konvoj od preko dve hiljade ljudi iz mnogo sela, uglavnom žena, dece i nešto više od 100 muškaraca, ve?ina njih iz Ljubižda i ostalih sela. Išli su prema Albaniji. Pitali su me da im pokažem put do granice s Albanijom. Vojnici Vojske Jugoslavije su nas otkrili i opkolili, pucaju?i sa svih strana. Rekli su: “Predajte se ili ?emo sve da vas pokoljemo! Tada su vojnici Vojske Jugoslavije ubili 17 muškaraca. Ja i moji sinovci, Bashkim Thaci (star 28 godina) i Zenel Thaci (star 26 godina), obojica iz sela Damnjane/Demjan, bili smo o?evici tog ubistva: videli smo kako su pobiili tih 17 muškaraca na planini Ljubižda. Vojnici Vojske Jugoslavije su nas naterali da pasemo travu: uperili su svoje puške u nas i morali smo da pasemo travu pet minuta… Posle je neki visoki oficir Vojske Jugoslavije, potpukovnik, psovao i ubio pištoljem dvojicu vojnika koji su ubili tih 17 muškaraca.“
8) Iskaz Božidara Deli?a, kao svedoka odbrane Slobodana Miloševi?a u haškom Tribunalu -22, 29. i 30 juna 2005. godine, 01, 05, 06, 07, 11, 12,13,19. i 20 jula 2005, i 20, 21. 28 i 29. septembra 2005. godine,-FHP, Su?enje Slobodanu Miloševi?u, Transkripti, Knjiga 20. strane 213. do 931; Knjiga 21. strane 3. do 344; Knjiga 22. strane 723. do 825, i Knjiga 23. strana 3. do 41.

9) Iskaz Vlatka Vukovi?a, kao svedoka odbrane Slobodanu Miloševi?u u haškom Tribunalu – 26. i 27. oktobra 2005. godine,- FHP, Su?enje Slobodanu Miloševi?u, Transkripti, Knjiga 23. strane 704. do strane 815.;

10) Iskaz svedoka zašti?enog identiteta – K-32, svedoka Tužilaštva haškog Tribunala u predmetu protiv Slobodana Miloševi?a,-17. i 22. jula 2002. godine, FHP, Su?enje Slobodanu Miloševi?u, Transkripti, Knjiga 9. strana 723. do 784 i Knjiga 10. strana 3. do 31;

11) Iskaz svedoka zašti?enog identiteta – K-41, svedoka Tužilaštva haškog Tribunala u predmetu protiv Slobodana Miloševi?a, 06. septembra 2002. godine, FHP, Su?enje Slobodanu Miloševi?u, Transkripti, Knjiga 11. strana 309. do 385;

12) Izvodi iz ratnih dnevnika: Komande 549.mtbr i Komande 2.mtb, 549.mtbr ;

13) Izvodi iz ratne službene beležnice (dnevnika) policijskog generala Sretena Luki?a;

14) Izvodi iz dnevnih borbenih izveštaja 2.mtb, 549.mtbr;

15) Ratni dnevnik Oklopnog bataljona (Okb), 549.mtbr.

?orovi? Golubov Laki?,
potpukovnik pravne službe JNA u penziji 

Podelite ovu stranicu!