Protestno zatvaranje Galerije SULUV

28 Jun 2013

SULUV je naveo da trenutno ne postoje osnovni (ljudski) uslovi za njegov rad i da nije u stanju da doprinosi prividu i pošto-poto održava kontinuitet u trajanju

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), umesto poziva na izložbu, poziva javnost na reakciju povodom skandalozne situacije usled koje je ponovo prinu?en da prekine rad Galerije SULUV u Novom Sadu na neodre?eno vreme.

Drugi put u 45 godina, koliko postoji ta galerija, a 65 godina od osnivanja, SULUV se odlu?io na takav korak zbog izrazito kriti?nog stanja u kojem se nalazi i to udruženje i njegova galerija.

SULUV od nadležnih nije dobio podršku za redovnu delatnost i projekte, nakon što je prošlu izlaga?ku godinu završio sa negativnim finansijskim bilansom, ali je zbog interesa ?lanova i posetilaca nastavio rad Galerije, kao i svoje kancelarije. U me?uvremenu je dobio status reprezentativnog udruženja na nivou Republike u oblasti savremenog stvaralaštva.

Postavljaju?i pitanje šta zna?i titula reprezentativnog tela u društvu u Srbiji i šta zna?i evropska prestonica kulture, za koju se Novi Sad kandiduje, SULUV je konstatovao da odnos nadležnih prema njegovim aktivnostima “jasno ilustruje paradoks i cinizam trenutka koji živimo”.

“O?igledno odsustvo kulturne politike i površno interpretiranje kulture kao reakcionarni koncept. To ujedno poja?ava animozitet prema savremenom stvaralaštvu i drugim polivalentnim oblicima delovanja u njemu. Sa druge strane pre?utno se podržavaju mahom umrtvljene institucije kulture koje sprovode partokratski nacionalni identitet jezikom politi?kog marketinga. U ovakvom miljeu stvara skoro 500 umetnika i umetnica, ?lanova SULUV-a, koji svojom praksom ostvaruju presek stremljenja umetni?kih aktivnosti, ne pripadaju?i pritom politi?kim krugovima i ideologijama ve? umetnosti”, naveo je SULUV u saopštenju.

SULUV je naveo da trenutno ne postoje osnovni (ljudski) uslovi za njegov rad i da nije u stanju da doprinosi prividu i pošto-poto održava kontinuitet u trajanju.

“Zatvaraju?i galeriju SULUV izražavamo protest, u gradu koji je u trci za evropsku prestonicu kulture, postavljaju?i pitanje: ‘Šta ?e budu?im generacijama ostati kao kulturno nasle?e ako to nije savremena umetni?ka praksa?’”, navedeno je u saopštenju.

SULUV je, na osnovu Zakona u kulturi, jedno od dva reprezentativna udruženja u oblasti savremene vizuelne umetnosti u Srbiji (uz ULUS) i skladu sa tim ima ovlaš?enja i zakonske obaveze u obavljanju aktivnosti. Iz tog razloga je, kako je navedeno na nedavnoj konferenciji za novinare, odugovla?enje objavljivanja rezultata konkursa nadležnih sekretarijata i Ministarstva kulture dodatno opteretilo uslove rada SULUV-a. Rezultatima konkursa je, kako su naveli predstavnici SULUV-a, u suštini uskra?eno pravo na rad zaposlenima i ?lanovima tog udruženja koji u Galeriji prezentuju svoj rad.

Obustavljanjem rada svoje galerije, SULUV želi da skrene pažnju na ignorisanje (nepodržavanje) savremene umetni?ke produkcije, nekompetentnost komisija koje odlu?uju o izboru projekata za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, po?ev od Ministarstva kulture, preko pokrajinskih do organa lokalne samouprave, kao i podržavanje profitabilnih organizacija i festivala i njihovo finansiranje iz budžeta za kulturu, iako njihovo delovanje spada u domen zabave i turizma.

Na taj na?in se ponovo dovode u vezu dve razli?ite kategorije – promocija i manifestacije sa jedne strane i umetni?ka produkcija sa druge, koje nikako ne mogu i ne treba da imaju isti tretman i iste kriterijume na konkursima, poru?ili su predstavnici SULUV-a.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!