Protestno okupljanje biciklista u Novom Sadu

28 Jun 2010

Tokom juna 2010. godine u različitim kategorijama stanovništva izrečene su 242 kazne za vožnju bicikla u pešačkoj zoni Novog Sada. Novčane kazne od 6.000 do 20.000 dinara

Muka koja je bicikliste/biciklistkinje Grada Novog Sada naterala da se odazovu Facebook javnom pozivu i okupe ispred Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, 26. juna 2010. godine, doprinela je artikulaciji prve javne inicijative za regulaciju saobra?aja i saobra?aja bicikala u gradu.
Tokom juna 2010. godine u razli?itim kategorijama stanovništva izre?ene su 242 kazne za vožnju bicikla u peša?koj zoni Novog Sada. Nov?ane kazne od 6.000 do 20.000 dinara, kaže se u Inicijativi.
Simboli?nim skupom „Vožnja – peške“ želeli smo kao biciklisti?ka zajednica da pokažemo da smo dobronamerni, da želimo samo najbolje tj . da se u Gradu otvori peša?ka zona za bicikliste/biciklistinje tokom dana uz eventualno vremensko ograni?enje za bicikliste, tj. zabrane vožnje od 18 do 23 ?asova u toku letnjih dana.
Inicijativa, Gradona?elniku grada Novog Sada, Igoru Pavli?i?u, predlaže održavanje javne rasprave u cilju rešavanja nagomilanih problema. Pored zahteva za dijalogom za rešenje problema, incijativa sadrži i sugestije i predloge, peticiju gra?ana i kartu sa analizom biciklisti?kih ruta oko i u centru grada.
„Kazne kojima zakon preti nisu bezna?ajne: prema ?lanu 332 Zakona o bezbednosti saobra?aja na putevima, po ta?ki 64, za postupanje suprotno ?lanu 160, stav 1, izri?e se nov?ana kazna od 6.000 do 20.000 dinara. Visina ove kazne predstavlja problem za mnoge naše sugra?ane, naro?ito penzionere i studente“.
„Molimo vas da nas javno obavestite o zaklju?cima koje ste usvojili po ovom pitanju i koracima koje preduzimate povodom rešavanja ovog problema“. kaže se u Inicijativi.
„Adekvatnim ure?enjem biciklisti?kih ruta (i adekvatnom saobra?ajnom signalizacijom) bi?e omogu?en brz, efikasan, bezbedan i neometan saobra?aj za sve u?esnike. U cilju iznalaženja najboljeg mogu?eg rešenja, predlažemo i održavanje javne rasprave u koju bi bili uklju?eni predstavnici svih relevantnih institucija, gra?ani, ali i zainteresovani predstavnici profesionalnih biciklisti?kih udruženja grada Novog Sada“, završetak je Inicijative.

Pogledati:

http://forum.autonomija.info/comments.php?DiscussionID=75

Podelite ovu stranicu!