Proglas Pokreta PODRŽI RTV

07 Sep 2016

Potrebno stvaranje širokog fronta za građansku samozaštitu

U celini prenosimo tekst proglasa Pokreta PODRŽI RTV, koji možete podržati, odnosno potpisati OVDE


Imaju?i u vidu da vlast u Srbiji nastavlja ozbiljno da ugrožava demokratske institucije i vrednosti, kao i pravni poredak i ljudska prava,

Imaju?i u vidu da vlast u Srbiji neprestano vrši izuzetno jak pritisak na medijske slobode i slobodu govora, a da su u javnim medijskim servisima na dramati?an na?in ugroženi javni interes i profesionalno novinarstvo, a na medijskoj sceni – medijski pluralizam,

Imaju?i u vidu da se Radio-televizija Vojvodine i dalje profesionalno urušava, da se novinari i urednici koji su svoj posao obavljali u skladu sa javnim interesom i principima profesije, konstantno sklanjaju i ponižavaju, kao i da je politi?ka cenzura u ovoj medijskoj ku?i postala svakodnevica,

Imaju?i tako?e u vidu da nijedan od javno prezentovanih zahteva Pokreta „Podrži RTV“ do danas nije ispunjen, ali i svesni da je medijska reforma u Srbiji doživela slom i da je ogroman broj medija dospeo u partijske ruke,

Uzimaju?i u obzir ?injenicu da politi?ka opozicija, ali i zna?ajni delovi me?unarodne zajednice i me?unarodih organizacija ne pokazuju interesovanje ili efikasnost u spre?avanju politi?ke samovolje i uzurpacije vlasti od strane pojedinaca i interesnih grupa, i ugrožavanja javnog interesa,

Istovremeno, uzimaju?i u obzir ?injenicu da je Srbija otvorila poglavlja 23 i 24 u pregovorima za ?lanstvo u Evropskoj uniji, koja, izme?u ostalog, obuhvataju i pitanje nezavisnosti i slobode medija, i predstavljaju posebno važno oru?e u izgradnji pravne države i promociji demokratskih vrednosti,

Ali imaju?i u vidu i to da sve ve?i broj gra?ana, gra?anskih inicijativa i javnih li?nosti koji otvoreno i hrabro ukazuju na ozbiljne politi?ke i društvene devijacije, i aktivno se uklju?uju u borbu za gra?anska prava, Kao i s obzirom na ?injenicu da je naš pokret, nastao u znak revolta protiv doga?anja na RTV-u, prerastao u širok front gra?ana, javnih li?nosti i organizacija iz Vojvodine,

Potpisnici, gra?ani i organizacije okupljeni oko Pokreta “Podrži RTV” donose slede?i

PROGLAS

1. Organizacijom gra?anskih protesta, ali i preduzimanjem drugih akcija, Pokret „Podrži RTV“ ?e nastaviti da se bori protiv drasti?nog ugrožavanja javnog interesa na javnom medijskom servisu Vojvodine i slobode govora uopšte. Osim toga, naša borba ?e biti usmerena i protiv mnogobrojnih drugih ugrožavanja demokratskih procedura i vrednosti, ljudskih i gra?anskih prava. Striktno ?uvaju?i svoj nestrana?ki karakter, Pokret poziva gra?ane i gra?anske inicijative Vojvodine na saradnju i solidarnost, a u cilju stvaranja što šireg i ja?eg fronta za gra?ansku samozaštitu.

2. S obzirom na to da su se u proteklom periodu, paralelno, u mnogim delovima države, razvile razli?ite gra?anske inicijative, koje su podrazumevale i brojne gra?anske akcije, od performansa do masovnih protesta – Pokret ?e aktivno raditi na unapre?enju komunikacije izme?u ovih inicijativa i pokreta, sa ciljem stvaranja široke gra?anske platforme u ?ijem fokusu ?e upravo biti javni interes, odnosno zaštita demokratije i prava gra?ana.

3. Pokret ne odustaje od svojih više puta ponovljenih zahteva, me?u kojima su neopozive ostavke svih ?lanova Upravnog odbora RTV-a i poništavanje svih odluka koje je ovaj Upravni odbor doneo, transparentan i zakonit izbor novog UO i uspostavljanje funkcionalnog i nezavisnog Regulatornog tela za elektronske medije. Pokret je, me?utim, svestan da su doga?aji na RTV-u samo deo ozbiljnih politi?kih i društvenih poreme?aja u zemlji, te ?e u skladu sa tim kreirati i svoje naredne aktivnosti.

4. Izrastao iz protesta medijskih radnika protiv gušenja medijskih sloboda na javnom medijskom servisu, zahvalan gra?anima na podršci i aktivnom u?eš?u, ali i svestan ?injenice da su i u drugim zemljama regiona javni medijski servisi – ugroženi, Pokret ?e inicirati saradnju gra?anskih i medijskih organizacija u zemljama regiona radi zaštite nezavisnosti i profesionalnosti javnih servisa kao kamena temeljaca demokratskog društva. Smatramo da je saradnja medijskih radnika i gra?anskih aktivista put kojim se mora i?i u zaštiti javnog interesa u medijskoj sferi, a od izuzetnog zna?aja je i razvoj svesti gra?ana o ulozi medija u društvu i zna?aju javnog medijskog servisa. Pokazuje se, naime, da bez aktivnog u?eš?a gra?ana u ovim procesima, medijski zakoni bivaju mrtvo slovo na papiru, a mediji – glavno oružje u rukama neobuzdanih vlastodržaca.

5. Pokret i ovom prilikom poziva predstavnike me?unarodne zajednice u Srbiji, kao i me?unarodne organizacije, da se jasno odrede prema gušenju medijskih i drugih sloboda, ugrožavanju demokratskih institucija i pravnog poretka u Srbiji. ?vrsto smo uvereni da demokratske procedure, sloboda govora, vladavina prava i ljudska prava ne smeju da budu žrtve politi?kih nagodbi. Zato od Evropske unije tražimo da s posebnom pažnjom prati implementaciju propisa i kvalitet sprovedenih reformi iz oblasti poglavlja 23 i 24, a na javnost demokratskih zemalja apelujemo da pruže podršku gra?anskim inicijativama u Srbiji, ali i u regionu, u njihovoj veoma teškoj borbi za osnovne demokratske principe.

6. U saradnji sa drugim organizacijama, Pokret ?e aktivno u?estvovati u zaštiti sindikalnih i radni?kih prava ošte?enih novinara i urednika na RTV-u, ulažu?i poseban trud u razvoj modernog sindikalnog organizovanja u ovoj ku?i, koji ?e mo?i da bude primenjiv i u drugim medijima u zemlji. Osim toga, Pokret ?e pružati podršku zaposlenima da kroz sudske procese ostvare svoja prava.

7. Sa ponosom konstatuju?i da su novinari i urednici RTV-a od samog po?etka shvatili da protesti nastali kao reakcija na doga?aje na RTV-u nisu i ne smeju da budu usmereni samo na odbranu pojedina?nih interesa zaposlenih, ve? pre svega da budu borba za principe i javni interes – Pokret ulaže veliku nadu i pruža punu podršku sudskom procesu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji ?e biti upravo usmeren u pravcu zaštite ideje i smisla javnog medijskog servisa, u nadi da ?e njegova presuda u slu?aju RTV-a biti jedan važan korak u borbi za nezavisan i profesionalan medijski javni servis, ne samo u Srbiji.

8. Pokret ?e preduzeti i aktivnosti koje ?e unaprediti unutrašnju organizaciju i uspostaviti procedure i pravila delovanja, a u cilju ve?e efikasnosti, na takav na?in da bude obezbe?ena najšira participativnost i demokrati?nost u donošenju odluka i realizaciji aktivnosti.

Novi Sad, 7. septembar 2016.

Pokret PODRŽI RTV

Foto: Jelena Ivanovi?

 

Podelite ovu stranicu!