Problemi ustanova kulture zbog neusaglašenih zakona

25 Mar 2011

Rasprava o ustanovama kulture koje su na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglašene kao ustanove od posebnog značaja, najverovatnije će biti razrešena nakon donošenja posebnog akta Skupštine Vojvodine, izjavio je predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine Tamaš Korhec. On je podsetio da je Nacionalni savet odredio 40 kulturnih ustanova od posebnog interesa za tu manjinsku zajednicu i da su se njihovim upravljanjem pojavili određeni problemi, posebno u Subotici.

Rasprava o kulturnim ustanovama koje su na osnovu Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina proglašene kao ustanove od posebnog zna?aja najverovatnije ?e biti razrešena nakon donošenja posebnog akta Skupštine Vojvodine, izjavio je predsednik nacionalnog saveta ma?arske nacionalne manjine Tamaš Korhec. On je naveo da su se o tome predstavnici nacionalnih saveta Ma?ara, Hrvata i Bunjevaca dogovorili sa gradona?elnikom Subotice Sašom Vu?ini?em i njegovom savetnicom za pitanja obrazovanja i kulture Ljubicom Kiseli?ki.
Korhec je podsetio da je Nacionalni savet Ma?ara od jeseni prošle godine odredio 40 kulturnih ustanova u Vojvodini kao one od posebnog interesa za tu manjinsku zajednicu, kao i da su se u vezi sa takvim ustanovama, odnosno njihovim upravljanjem pojavili odre?eni problemi, posebno u Subotici. Prema re?ima Korheca, Skupština Vojvodine bi trebalo da usvoji kriterijume proglašenja ustanova kulture od posebnog zna?aja za manjinske nacionalne zajednice, kao i za imenovanja njihovih ?lanova u upravne odbore tih ustanova, budu?i da zakoni o nacionalnim savetima, odnosno o kulturi me?usobno nisu u tom pogledu u saglasju.
Nacionalni savet Ma?ara ?e, kako je rekao još Korhec, pokrenuti postupak pred republi?kim zaštitnikom gradjana jer u pojedinim gradovima, kao što su Kikinda i Zrenjanin, katastarske službe  ne prihvataju ugovore na ma?arskom jeziku koji je u službenoj upotrebi, što predstavlja grubo kršenje ustava i prava, ali i Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, ?iji je Srbija potpisnik.

(Ma?ar So)

Podelite ovu stranicu!