Priveden predsednik preševskog Odbora za ljudska prava

01 Jun 2011

Belgzim Kamberi, predsednik preševskog Odbora za ljudska prava, priveden je zbog ljepljenja kritičkog bilborda sa imenom ministra za ljudska i manjinska prava, državne uprave i lokalne samouprave Milana Markovića

Odbor za ljudska prava oštro je protestovao zbog privo?enja predsednika ove organizacije, Belgzima Kamberija, na informativni razgovor, u  ponedeljak, 30. maja, u policijsku stanicu u Preševu. Predsednik OLjP je priveden na informativni razgovor zbog protestnog skupa koji se održao 10. decembra prošle godine, u organizaciji Odbora za ljudska prava i u saradnji sa omladinskim forumima svih albanskih parlamentarnih stranaka u Preševu, Bujanovcu i Medve?i zbog nerešenog pitanja diploma sa Kosova u Srbiji. Na ovom mirnom maršu, organizovanom na Me?unarodni dan ljudskih prava, uz podršku oko 50 relevantnih nevladinih organizacija u Srbiji, prisustvovalo je oko 5.000 gra?ana sa juga Srbije.Tokom informativnog razgovora, koji je održan šest meseci nakon održavanja protestnog skupa, predsednik OLjP je, od strane policijskog inspektora, obavešten da je osumnji?en za krivi?no delo “povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti“, u skladu sa ?lanom 174 Krivi?nog zakona Republika Srbija (“Službeni glasnik RS”, br.85/2005, 88/2005 – ispr.107/2005 – ispr. 72/2009 i 111/2009 -..), zbog lepljenja bilborda sa imenom ministra za ljudska prava i manjina, državne i lokalne samouprave i predsednikom Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medve?a- Milana Markovi?a. Odbor za ljudska prava saopštio je da smatra da ne postoji pravni osnov za uspostavljanje postupka i ponavlja stavove izražene tokom protesnog skupa 10. decembra 2010 god.OLjP smatra da je  delovanje pravnih i politi?kih državnih struktura – montirani politi?ki proces i pritisak na civilni sektor, odnosno na legitimne zahteve za poštovanje individualnih i kolektivnih prava gra?ana Preševa, Bujanovca i Medve?a, uklju?uju?i i rešavanje problem diploma sa Kosova u Srbiji.

Podelite ovu stranicu!