Prinudni društveno koristan rad u Kikindi

25 Oct 2014

"Moram da dođem inače sledeći put neću dobiti pomoć. Tako je napisano u potvrdi"

Koliko je Kikinda “napredna” u odnosu na ve?inu drugih sredina, ali i u odnosu na ministra Vulina, govori i ?injenica da korisnici opštinskog Fonda za solidarnost od po?etka ove godine imaju obavezu da se odazivaju pozivima kikindske lokalne samouprave za društveno koristan rad, ukoliko misle da i dalje primaju sredstva iz tog Fonda.

Kako se navodi u jednom od poziva, koji je potpisala zamenica predsednika Fonda Aleksandra Majki?, Kikin?ani se pozivaju da do?u ispred hale Sportskog centra „Jezero“ kako bi u?estvovali u akciji “društveno korisnog rada”, zbog prethodno dobijene pomo?i iz sredstava iz Fonda.

“U slu?aju neodazivanja ovom pozivu pozvanom licu ukida se pravo na pomo? iz Fonda u naredne dve godine. U slu?aju da pozvano lice nije u mogu?nosti da do?e, zamenjuju ga radno sposobni ?lanovi porodice”, dosetljivi su bili pružaoci socijalne pomo?i u Kikindi.

A porodicom se – u smislu ostvarivanja prava na jednokratnu nov?anu naknadu, lekove, le?enje i ogrev -smatraju supružnici i vanbra?ni parnteri, deca, srodnici u prvoj liniji i srodnici u pobo?noj liniji do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedni?kom doma?instvu.

Onda i: ?lanom porodice smatra se i dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na školovanju – do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života.

I kada su definisali ta?no šta je “porodica”, iz Fonda su upozorili i da u slu?aju da je pozvano lice dete do navršene 15. godine života, lice koje je u penziji, lice potpuno nesposobno za rad, samohrani roditelj sa decom do tri godine života, lice na smeštaju ili lice pod starateljstvom, dužnost odazivanja ovom pozivu imaju ?lanovi porodice.

Me?utim, nije to kraj, jer se poziv završava i obavezom da svako sa sobom ponese nešto od ru?nog alata: vile, lopatu, grabulje, metlu.

Majki? je ovakvu odluku obrazložila time što od Fonda, koji finansiraju privrednici u Kikindi, sve više gra?ana traži pomo?, a da je para sve manje.

“Znam da to nije popularna mera, ali tako ?emo uspostaviti i dodatni kriterijum i sankcije. Svako ko ne bude odradio utvr?enu satnicu, ubudu?e ne?e dobijati pomo?. Ovakva praksa ve? je ustanovljena u opštinama Ada i Kanjiža”, rekla je ona krajem prošle godine novinarima.

Aleksandra Majki? je ocenila i da ?e na ovaj na?in biti uspostavljena i društvena odgovornost.

Ona je ina?e predsednica kikindske skupštine, u ?ijoj se biografiji navodi da je završila Pravni fakultet u Novom Sadu i da je pre imenovanja na tu funkciju radila kao “projekt menadžer i saradnik za pitanja socijalne pomo?i”, ne navode?i i gde.Drustveno koristan rad Kikinda

Dodaje se i da je Aleksandra Majki? “saradnik više udruženja gra?ana i polaznik više seminara”. Ina?e je kadar Srpske napredne stranke.

?injenica radi, društvenu odgovornost definiše Zakon o prekršajima i to definiše kao “rad u javnom interesu”. Re? je o nepla?enom radu u korist društva, koji se ne obavlja pod prinudom, kojim se ne vre?a ljudsko dostojanstvo i ne ostvaruje profit.

Prilikom izricanja te mere, sud ima u vidu vrstu izvršenog prekršaja, uzrast, fizi?ku i radnu sposobnost, psihi?ka svojstva, obrazovanje, sklonosti i druge okolnosti koje se odnose na li?nost u?inioca. Ako kažnjeno lice ne obavi deo ili sve ?asove izre?ene kazne rada u javnom interesu, sud tu kaznu zamenjuje kaznom zatvora.

“Moram da do?em ina?e slede?i put ne?u dobiti pomo?. Tako je napisano u potvrdi”, rekla je jedna Kikin?anka prilikom poslednje akcije ?iš?enja opštine u organizaciji Fonda, nazvane “Da nam svima bude bolje”.

Njena sugra?anka izjavila je da je došla, ali da “smeta”, jer joj zdravstvena situacija ne dozvoljava da pomogne.

Žana Majski

Podelite ovu stranicu!