Preminuo Ranko Končar, poznati vojvođanski istoričar

29 Oct 2014

Vojvodina ostala bez jednog od svojih najvrednijih hroničara

Poznati vojvo?anski istori?ar Ranko Kon?ar preminuo je danas, nakon kra?e i teške bolesti, u Novom Sadu, u 77. godini života.

Profesor Kon?ar ro?en je 5. aprila 1938. godine u Bukovici, u Bosni i Hercegovini. Od 1943. godine se, zbog ratnih prilika, stalno nastanjuje u Vojvodini – prvo u Sremu, a od 1945. kao kolonista u Banatskom Velikom Selu, opština Kikinda. Osnovnu školu završio je u Banatskom Velikom Selu, a srednju u Kikindi. Studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1964. godine, a magistarske na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1972. godine, sa temom “Razvoj ideje autonomije Vojvodine 1918-1941”. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Opozicione partije i politi?ko-ustavne koncepcije o Vojvodini 1929-1941. godine” odbranio je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Od 1970. bio je stalno zaposlen na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a do tada se bavio profesionalnim politi?kim radom.

Od 1963. godine sekretar bio je Univerzitetskog komiteta SKJ na Novosadskom univerzitetu, a od 1967. radio je u Pokrajinskom komitetu SKJ za Vojvodinu. Bio je je redovni profesor na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i direktor Muzeja Vojvodine. Predavao je Istoriju Jugoslavije i Metodologiju istorijske nauke. Objavio je više nau?nih radova iz oblasti savremene istorije Jugoslavije i Vojvodine u 20. veku.

U središtu njegovih nau?nih istraživanja uglavnom su bile teme iz politi?ke, socijalne i ekonomske istorije. Bio je rukovodilac postdiplomskih studija na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ? smer Savremena istorija, stalni saradnik Matice srpske, dugogodišnji ?lan redakcije Zbornika Matice srpske za istoriju, bio je ?lan Odeljenja društvenih nauka Matice srpske, ?lan Odbora Rukopisnog odeljenja Matice srpske, urednik Enciklopedije Vojvodine i dr.

Zajedno sa profesorom Brankom Petranovi?em radio je na koncipiranju i definisanju istorijskih osnova prve, stalne muzejske postavke Muzeja Revolucije. Tako?e, bio je više puta angažovan u razli?itim konsultativnim i recenzentskim poslovima za potrebe Muzeja Vojvodine, Muzeja Srema i dr, i na taj na?in neposrednije bio u vezi sa njihovim razvojnim idejama i stru?nim usmerenjima.

Zajedno sa novinarom i publicistom Dimitrijem Boarovim 2011. godine objavio je kapitalnu knjigu “Stevan Doronjski – odbrana autonomije Vojvodine”. U junu ove godine u?estvovao je u predstavljanju zbornika “Antifašizam, AVNOJ, autonomija”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!