Preminuo Jožef Kasa

03 Feb 2016

Jožef Kasa preminuo nakon duže bolesti u Subotici

Bivši potpredsednik Vlade Srbije, dugogodišnji predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) i gradona?elnik Subotice Jožef Kasa preminuo je sino? u 71. godini života nakon duže bolesti, potvr?eno je agenciji Beta u SVM-u.

Kasa je ro?en 6. februara 1945. godine u Subotici, gde je završio Ekonomsku školu i Ekonomski fakultet – Industrijski smer.

Bio je 12 godina na ?elu Saveza vojvo?anskih Ma?ara, od 1995. do 2007. godine, kada ga je na toj funkciji nasledio i danas aktuelni predsednik SVM-a Ištvan Pastor.

Kasa je tada ostao po?asni predsednik SVM-a do 2010. godine, kada je isklju?en iz stranke, zbog otvorenih i veoma oštrih kritika koje je upu?ivao na ra?un strana?kog rukovodstva.

Kasa je za gradona?elnika Subotice bio biran ?etiri puta uzastopno, prvi put 1988. godine, a poslednji put 17. oktobra 2000, nakon lokalnih izbora 24. septembra te godine. Funkcije gradona?elnika razrešen je 8. februara 2001, nakon što je izabran za potpredsednika u republi?koj vladi koju je predvodio Zoran ?in?i?.

Na toj funkciji je ostao do gubitka vlasti DOS-a, na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji u decembru 2003. godine.

Na parlamentarim saveznim i republi?kim izborima 2000. godine izabran je za poslanika. Na republi?kom nivou Kasa je bio poslanik u tre?em mandatu, a bio je i savezni poslanik u Ve?u republika Savezne Republike Jugoslavije.

Jožef Kasa je 2004. godine odbio ponu?eno mesto predsednika vojvo?anskog parlamenta.

Nakon povla?enja sa mesta lidera SVM-a, Kasa je postao direktor filijale “Agrobanke” u Subotici.

Kasa je važio za veoma sposobnog i pragmati?nog politi?ara. Zameralo mu se na autoritarnom na?inu vo?enja stranke.

Uspešno je održavao politi?ke veze sa najja?im strankama u Ma?arskoj, socijalistima i Fidesom, i nije se svrstavao ni na jednu stranu.

Važio je za politi?ara koji je uspešno sara?ivao sa najuticajnijim srpskim politi?arima, sem radikala, uklju?uju?i u izvesnim momentima i saradnju sa Miloševi?em.

Kao potpredsednik ?in?i?eve vlade, on je potpisao Uredbu o izru?enju Miloševi?a u Hag, 28. juna 2001. godine. Kasa je to objasnio ?injenicom da se to desilo slu?ajno, jer je on taj dan bio “dežurni” potpredsednik u vladi.

Po?etkom 2005. nepoznati po?inioci bacili su bombu na Kasinu porodi?nu ku?u u Subotici, što su osudili svi vode?i politi?ari u Srbiji. Do danas nije saopšteno kakav je karakter imao taj napad.

Tokom 2004. godine, kada su eskalirali napadi na manjine u Vojvodini, najviše zahvaljuju?i diplomatskoj ofanzivi SVM-a i Kase, pitanje etni?kih incidenata u ovoj pokrajini je internacionalizovano, i došlo je i na dnevni red Evropskog parlamenta.

Godine 2012. postao je glavni urednik lokalnih Suboti?kih novina, iako u svojoj karijeri nije imao ozbiljnijeg dodira sa novinarskom profesijom.

Pre toga, Kasa je bio uhapšen u aferi oko “Agrobanke”. Pre penzionisanja, Kasa je bio direktor suboti?ke filijale te banke. U pritvoru je proveo nekoliko meseci, a nakon toga nije bio obuhva?en optužnicom koja je podignuta u vezi sa tom aferom.

Dobitnik je nagrade “Habitat” (1993.) koju dodeljuju Ujedinjene nacije.

Pored ma?arskog i srpskog, govorio je i engleski jezik. Bio je oženjen i iz dva braka je imao troje dece, jednu k?erku i dva sina.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!