Predstavljeni projekti u Vojvodini koje finansira EU

07 Nov 2008

U Skupštini AP Vojvodine  konferenciju za novinare održao je Vladimir Pandurov, zamenik pokrajinskog sekretara…

vladimir-pandurov.jpgU Skupštini AP Vojvodine  konferenciju za novinare održao je Vladimir Pandurov, zamenik pokrajinskog sekretara za regionalnu i me?unarodnu saradnju. “Evropa u Vojvodini” naslovljen je ciklus predstavljanja najuspešnijih projekata koje je finansirala EU u Vojvodini. Ovog puta prezentovan je projekat JP Ludaš Pali?a “Ja?anje funkcije zašti?enih podru?ja – budu?i prekograni?ni zašti?eni predeo Kireš,” koji je realizovan u okviru Programa susedske saradnje Ma?arske i Srbije.
Detaljne informacije i osnovne elemente programa iznela je Vesna Videv, rukovodilac Sektora zaštite prirodnih dobara JP “Ludaš Pali?” Podsetila je da je Ministarskim protokolom iz 1995. godine planirano  da se ve? zašti?ena dobra uz granicu sa Ma?arskom (Suboti?ka peš?ara, Pali?ko i Ludaško jezero i Selevenjske pustare) proglase za prekograni?no dobro zajedno sa ma?arskim zašti?enim podru?jem “Re?ice Kireš.” Vesna Vedev je  istakla da je cilj ovog višegodišnjeg projekta, za period 2006-2008. godina,  bio ja?anje funkcije zaštite u zašti?enim podru?jima opremanjem njihovih staraoca, ure?ivanje posetila?ke infrasrtrukture, edukacija i prezentacija prirodnih vrednosti regiona u sklopu markentiške aktivnosti, te razvijanje eko i etno turizma.
Izgradnja, opremanje i prate?e aktivnosti realizovane su sredstvima Programa susedske saradnje Ma?arske i Srbije, objasnila je Videv i navela da je vrednost projekta iznosila 220 hiljda evra, a  JP je obezbedilo 10 posto te vrednosti, kako bi apliciralo na konkurs. Tim sredstvima izgra?en je Vizitorski centar i istraživa?ke stanice, nabavljena oprema (terensko vozilo, ?amac, alati, uniforme, opti?ka oprema, IT oprema). Ure?ene su staze sa tablama i opremom na 10 km u dva rezervata, izra?en web sajt i nekoliko tipova prospekata i izložbi o prirodnim dobrima. Vesna Videv je govorila i o drugoj fazi projekta, koja bi obuhvatila izgradnju i opremanje smeštajnog objekta za školu u prirodi, razvijanje zajedni?kih edukativnih sadržaja vezanih za zaštitu prirode sa prekograni?nim partnerom, kao i razvijanje ekoturisti?kog programa.
Vladimir Pandurov je govorio o izmenjenim uslovima apliciranja koji su uvedeni u IPA fondovima za Srbiju. Radi se o davanju istog tretmana Srbiji za apliciranje sa zemljama ?lanicama EU, što zna?i da ?e aplikanti morati da isfinansiraju unapred ceo projekat. Prema njegovim re?ima to ?e znatno otežati, ili ?ak i onemogu?iti  NVO i udruženja gra?ana da u?estvuju na konkursu.
Pandurov je izdvojio tri vste problema gde država treba da pomogne. Jedan je izrada projektne dokumentacije, zatim kofinansiranje projekata, odnosno problem kreditiranja.
Radi o zna?ajnom iznosu sredstava u IPA fondovima za programe susedske saradnje koje treba iskoristiti,  negde oko 40 miliona evra,  smatra Pandurov. Tako?e je podsetio i na stimulativnost sredstva u pojedina?nim programima koja sa  Rumunijom iznose 11 milona evra,  sa Ma?arskom 16 miliona evra, a u planu su programi sa Hrvatskom i BIH.

Podelite ovu stranicu!