Predstavljena E-uprava u Novom Sadu

17 Aug 2012

Građani Novog Sada ubuduće će moći jednostavnije da dođu do određenih obrazaca i imaju lakši uvid u različite vrste administracije

Gra?ani Novog Sada ubudu?e ?e kroz projekat elektronske uprave (E-uprava) mo?i jednostavnije da do?u do odre?enih obrazaca i imaju lakši uvid u razli?ite vrste administracije, re?eno je danas povodom završetka tog projekta.

E-upravi gra?ani mogu pristupiti na adresi www.euprava.novisad.rs, kazala je ?lanica Gradskog ve?a za upravu i propise Tijana Pavlov.

Sa portala zainteresovani mogu pristupiti razli?itim elektronskim uslugama organa uprave, pa je tako mogu?e izvršiti uvid u Registar investitora, uvid u rešenja o gradskom gra?evinskom zemljištu, a tu je i registar administrativnih postupaka.

Gra?ani ?e putem E-uprave mo?i da podnesu i prijave Gradskoj upravi za inspekcijske poslove, koje se po sadržaju ubrajaju u delokrug rada Komunalne inspekcije, Gra?evinske inspekcije, Saobra?ajne inspekcije, Inspekcije za zaštitu životne sredine i Komunalne policije.

Na raspolaganju je i usluga “Virtuelni mati?ar”, odnosno servis koji omogu?ava gra?anima poru?ivanje štampanih izvoda iz mati?ne knjige ro?enih, izvod iz mati?ne knjige ven?anih, ro?enih, umrlih, kao i uverenje o državljanstvu.

U toku je i implementacija servisa za elektronsko pla?anje na budžetski ra?un grada bez provizije.

Re? je o projektu koji je finansirala Evropska unija, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština. Partner Novog Sada u projektu je grad Niš, kao primer dobre prakse.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!