Predstavljen nacrt Zakona o mladima skupštinskom odboru

23 Dec 2010

U prvoj fazi procesa uz uključivanje lokalnih kancelarija za mlade održano je 45 okruglih stolova na kojima je učestvovalo oko 1500 mladih iz omladinskih organizacija i lokalnih institucija. Uzimajući u obzir rezultate ovog procesa i urađene analize domaćeg i evropskog zakonodavsta, izrađen je prvi radni tekst zakona o mladima

Dvadeset tre?a sednica odbora Narodne skupštine Republike Srbije za omladinu i sport ima?e na dnevnom redu predstavljanje nacrta Zakona o mladima, koji ?e narodnim poslanicima predstaviti ministarka omladine i sporta Snežana Samardži? Markovi?.
Nacrt zakona je nastao kroz široki konsultativni proces u kome su mladi i njihove organizacije bile uklju?ene od samog po?etka. Pored mladih, u izradi nacrta zakona bile su uklju?ene i državne institucije, lokalna samouprava, nevladine organizacije i kancelarije za mlade.

U prvoj fazi procesa uz uklju?ivanje lokalnih kancelarija za mlade održano je 45 okruglih stolova na kojima je u?estvovalo oko 1500 mladih iz omladinskih organizacija i lokalnih institucija. Uzimaju?i u obzir rezultate ovog procesa i ura?ene analize doma?eg i evropskog zakonodavsta, izra?en je prvi radni tekst zakona o mladima.

U drugoj fazi konsultativnog procesa u 25 okruga udruženja gra?ana koja su na osnovu konkursa postala resurs-centri, sproveli su 29 okruglih stolova na kojima su u?esnici imali prilike da svojim predlozima pomognu u stvaranju nacrta zakona koji je kasnije postao predmet javne rasprave. Prikupljeno je preko 1000 sugestija mladih, omladinskih organizacija, udruženja, predstavnika kancelarija za mlade, jedinica lokalne samouprave i institucija koje se na lokalnom nivou bave mladima. Na taj na?in je pripremljen nacrt Zakona koji je predstavljen na javnoj raspravi.

Javna rasprava je sprovedena od 29. novembra do 18. decembra. Održan je još jedan krug konsultacija na okruglim stolovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i na Zlatiboru, a završni okrugli sto održan je u Beogradu 17. decembra. Predlozi i sugestije u?esnika bi?e razmotreni i uneti u završni tekst nacrta koji ?e biti poslat drugim ministarstvima na mišljenje u januaru. Cilj je da se ovaj zakon donese do kraja Me?unarodne godine mladih koju su proglasile Ujedinjene Nacije, odnosno do avgusta 2011. godine.

Predsednik odbora je narodni poslanik Milan Vu?kovi?, njegov zamenik Filip Stojanovi?, a ostali ?lanovi odbora su: Miljan Ran?elovi?, Ivan Andri?, Žika Gojkovi?, Vuk Din?i?, Branimir ?oki?, Aleksandra Jerkov, Jadranka Joviši?, Sla?an Mijaljevi?, ?or?e Mili?evi?, Tijana Nikoli?, Aleksandar Pej?i?, Ljubiša Petkovi? i Tamaš Tot.

Podelite ovu stranicu!