PREDRAG NOVIKOV: Statut je naš ponos, a ne sramota

16 Feb 2009

Kancelarija

novikov.jpgKancelarija za evropske poslove Izvršnog ve?a Vojvodine u?estvovala je proteklih dana, kao ?lanica Instituta Evropskih regija, u Be?u na regionalnoj konferenciji koja je bila posve?ena kako ja?anju regionalne saradnje kao instrumentu ekonomske politike, tako i prevazilaženju posledica svetske ekonomske krize.
– Ovo je istovremeno bila dobra prilika da Vojvodina predstavi mere koje implementiramo u Pokrajini kako bismo održali privredni rast, zaposlenost i podržali dolazak novih investicija. Na osnovu izgra?enih institucija, kao i jakog administrativnog kapaciteta, Vojvodina je deo Srbije koji je najbolje pripremljen da se suo?i sa predstoje?im izazovima, ali je jako važno i da svoja iskustva prenesemo, odnosno da pomognemo i drugim regionalnim parterima u zemlji, kao i republi?kim organima u oblastima gde imamo daleko više iskustva – izjavio je direktor KEP-a Predrag Novikov za „Dnevnik”, dodaju?i da parterstva uspostavljena širom evropskog kontinenta, od Rima i Be?a do Londona, Brisela i Stokholma, predstavljaju dobru osnovu za ja?anje evropske politike i promovisanje naših ekonomskih interesa.

Gde smo mi realno danas na skali interesovanja Evropske unije?
– U fokusu EU je ekonomska kriza, o?uvanje radnih mesta i održanje ukupnog evropskog ekonomskog sistema. Klju?na je stvar da se odoli pritiscima za uvo?enje novih mera protekcionizma, koje prakti?no mogu narušiti duh solidarnosti kao temelja EU. Neke države, koje nemaju diverzifikovanu privredu, mogu se na?i u zna?ajnim ekonomskim poteško?ama. Ipak, sada je potpuno jasno da se zajedni?ka valuta pokazala kao zna?ajan stabilizacioni faktor; drugim re?ima, zemlje na evropskom kontintinetu izvan evrozone sada trpe dodatne pritiske. Zato je i za nas važno da više ne gubimo vreme na putu ka EU. Naprosto, za pažnju Evrope se moramo izboriti, aktivnim ali odmerenim nastupima, efikasnim donošenjem evropskih zakona i odra?ivanjem posla za koji sami preuzmemo obavezu. Nije EU kriva ako mi nešto obe?amo, pa onda ništa ne uradimo…Ono što je sigurno, Vojvodina je stožer evropeizacije Srbije, a pokrajinska administracija u okviru svojih nadležnosti – motor tog procesa.

Da li ste na Konferenciji imali razgovore i o statutu Vojvodine?
– U susretima sa kolegema iz evropskih institucija predstavili smo i novi pokrajinski statut, jer se on suštinski temelji na evropskim na?elima i njegovo usvajanje ?e sigurno predstavljati potvrdu evropske politike naše zemlje. Ako je EU prioritet, onda verujem da je ja?anje svesti o Evropi regija dobar korak na tom putu. Tako?e, pojedine kolege iz Komiteta regiona iz Brisela su nam predložile da se tekst statuta pošalje i na adrese evropskih poslanika, evropskih institucija u ?ijem radu KEP u?estvuje, kao i svim ?lanovima Komiteta regiona, a njih je više od 300, kako bismo i na taj na?in oja?ali napore Republike Srbije da utvrdi svoj evropski put. Ali tu inicijativu ?emo, naravno, dodatno razmotriti.

Može li se na tom fonu govoriti o internacionalizaciji vojvo?anskog pitanja?
– Apsolutno ne. Statut kao dokument koji se suštinski temelji na na?elima Evropske unije, kao što su decentralizacija, ja?anje regija, poštovanje prava, jezika, kulture nacionalnih manjina, zatim saradnja sa susedima, pa koriš?enje evropskih fondova kroz prisustvo u regijama širom evropskog kontinenta… predstavlja nešto na šta cela zemlja treba da bude ponosna, a ne da ga se stidi i skriva ga pod tepih. Uostalom, Vojvodina je tu da celoj zemlji pomogne a ne da odmaže Srbiji.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!