Poziv za javne rasprave o konkursima za kulturu

02 Jun 2017

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada pozvala je Gradsku upravu za kulturu da sazove javne rasprave o nedavno objavljenim rezultatima konkursa i konkursnim procedurama za sufinansiranje projekata u kulturi

Inicijativa nezavisne kulturne scene Novog Sada pozvala je Gradsku upravu za kulturu da sazove javne rasprave o nedavno objavljenim rezultatima konkursa i konkursnim procedurama za sufinansiranje projekata u kulturi, ?ime bi se napravio uvod i za budu?e forume za kulturu na kojima bi akteri u toj oblasti imali priliku da se direktno uklju?e u procese razvoja kulturne politike – preko Akcionog plana i Strategije razvoja.

Pozivom Gradskoj upravi za kulturu i ?lanu Gradskog ve?a za kulturu Daliboru Roži?u, iznetom 1. juna na konferenciji za novinare u Omladinskom centru CK13, ?lanice Inicijative žele i da dodatno doprinesu donošenju i realizaciji Akcionog plana. Njihov poziv stoga, kako je re?eno, treba tuma?iti i kao poziv svim akterima u kulturi da se uklju?e u razvoj i implementaciju gradske kulturne politike.

Stoga je važno i da se Akcioni plan što pre usvoji, na šta tako?e Inicijativa poziva i ohrabruje Gradsku upravu za kulturu i ?lana ve?a za kulturu.

Upu?ivanje javnog poziva, kako je istaknuto, u skladu je sa dogovorom i obe?anjem koje je rezultat politi?ke volje predstavnika Grada da sprovedu mere poboljšanja uslova rada u oblasti kulturnog stvaralaštva, u skladu sa principima participativnosti i transparentnosti, postavljenih Strategijom kulturnog razvoja grada u periodu od 2016-2026. U tom smislu, Inicijativa smatra da politi?ku volju treba negovati i neprestano je prizivati u procesima pregovora i saradnje. Pomenuto obe?anje, kako je istaknuto, nikako nije privatno, ve? je rezultat javnih razgovora i susreta kojima je i postignuto aktivno uklju?ivanje Inicijative u kulturnu politiku koju sprovodi Grad.

Povodom nedavno objavljenih rezultata gradskog konkursa za 2017. godinu, svoje iskustvo rada u jednoj od komisija iznela je Milica Peki?, predsednica komisije za izbor projekata u oblasti savremenog stvaralaštva (savremeno-umetni?ke, istraživa?ke i edukativne delatnosti), jedna od osniva?ica Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije, sa kojom Inicijativa uspešno sara?uje i koju je, upravo zbog iskustva rada na nezavisnoj kulturnoj sceni predložila za ?lana komisije.

Milica Peki? je skrenula pažnju na postupke koje je sprovodila komisija u kojoj je delovala i koji obezbe?uju ve?u transparentnost u procesu donošenja odluka, kao i objektivnost u ocenjivanju projekata.

Re? je o modelu bodovanja koji podrazumeva da svaki ?lan komisije nezavisno i samostalno ocenjuje projekte prema uspostavljenim kriterijumima, a potom se zbrajanjem ocena formira ukupno bodovno stanje projekta, te rang lista projekata u skladu sa kojom se distribuiraju raspoloživa sredstva.

Milica Peki? je skrenula pažnju i na probleme u postoje?im procedurama, koje se ti?u: nejasno definisanih tematskih celina u oblasti savremenog stvaralaštva, nestandardizovanih procedura u radu komisija, zatim modela objavljivanja rezultata koji ne sugeriše metod rada i kriterijume, kao i disproporcije u namenjenim finansijskim sredstvima po budžetskim linijama, te disproporcije u raspolozivom budžetu po tematskim oblastima.

U tom smislu, sugerisani su predlozi za unapre?enje rada koji bi vodili ve?oj demokratizaciji konkursnog postupka, o?uvanju integriteta komisija i autonomnosti njihovog rada, ve?em u?eš?u korisnika u procesu donošenja odluka posebno u vezi sa distribucijom javnih budžetskih sredstava, ve?oj transparentnosti celog procesa i boljoj komunikaciji Gradske uprave kao servisa gra?ana sa svim akterima u polju kulture.

Milica Peki? je tako?e pozvala Grad i ?lanove ostalih komisija u oblasti savremenog stvaralaštva da se obrate javnosti obrazlaganjem svojih odluka na na?in na koji je Inicijativa pozvala javnost da se uklju?i u javne rasprave kako bi se stekao celokupan uvid u rad komisija, a radi budu?eg zajedni?kog rada na poboljšanju sprovo?enja konkursnih procedura na javan, demokratski i transparentan na?in.

?lanovi Inicijative, Ozren Lazi? (Omladinski centar CK13) i Branka ?ur?i? (Grupa za konceptualnu politiku), podsetili su da Inicijativa od prošlog prole?a, kada je iznela zahteve povodom nepovoljnih uslova rada i kada je javnim delovanjem kao odgovorom na te uslove formirana, vodi aktivnu kulturnu politiku.

Inicijativa je svojim sugestijama aktivno u?estvovala u procesu pisanja Strategije kulturnog razvoja, a na temelju dogovora i obe?anja, putem svog delegata u?estvovala je i u Radnoj grupi za izradu Akcionog plana. Takvo u?eš?e je bilo mogu?e posti?i zahvaljuju?i nepartijskoj politici nevladinog sektora koju Inicijativa razvija i koja se ti?e afirmacije nezavisnih udruženja gra?ana kao ravnopravnih u?esnika u kulturnoj politici. Skrenuta je pažnja da se politika Inicijative ne iscrpljuje, niti po?iva isklju?ivo u u?eš?u u procesima koje Grad prepoznaje (Strategija i Akcioni plan), ve? je taj proces instrument za osnaživanje rada nezavisnih aktera u kulturi kako bi svojim delovanjem mogli da obavežu Gradsku upravu na odluke koje bi bile donešene zahvaljuju?i tim instrumentima.

Stoga, delovanje Inicijative po?iva pre svega na opreznoj distanci od gradske politike i na uvidu da se ona ne može niti treba izjedna?iti sa politikom Inicijative. Uz ovakav stav, Inicijativa nastavlja zapo?ete pregovore i saradnju sa Gradskom upravom za kulturu i ?lanom ve?a za kulturu, insitiraju?i i dalje na rešavanju problema sa kojima se nezavisni akteri u kulturi suo?avaju, što i predstavlja okosnicu rada Inicijative.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!