Poziv na umetnički konkurs, glavna nagrada put u Diznilend

17 Feb 2014

Radovi na temu "Snovi su da se prate!" treba da se pošalju nаjkаsnije do 15. аprilа 2014. godine

Kulturni cent?r P?n?ev? k?o org?niz?tor Petog me?un?rodnog bijen?l? umetni?kog de?jeg izr?z? (5. BUDI), koji se ove godine održava pod sloganom “Snovi su da se prate”, pozvao je danas sve obr?zovne i kulturne institucije te decu uzr?st? do 15 godin?, d? poš?lju svoje r?dove n? konkurs ?ija je glavna nagrada putovanje u Diznilend.

Radovi na temu “Snovi su da se prate!” treba da se pošalju n?jk?snije do 15. ?pril? 2014. godine.

“Imaš li velike snove? Želiš li d? budeš ?stron?ut, pop zvezd?, slik?rk?, pis?c, ili doktork?? Mi želimo d? te ohr?brimo i d? ti k?žemo d? ti to možeš i d? nik?d? ne odust?ješ od svojih snov?, jer sve je mogu?e ?ko j?ko, j?ko poželiš…”, navodi se u saopštenju za javnost.

Osnovna inspiracija Petog de?ijeg bijenala pod sloganom “Snovi su da se prate” zasnovana je na poznatoj pri?i da su se Mark Tven, jedan od najpoznatijih ameri?kih pisaca za decu, i Nikola Tesla, ?uveni nau?nik srpskog porekla koji je dugo živeo u Americi, družili i sara?ivali.

Tvenova dela i likovi pomogli su Tesli da prebrodi tešku bolest u detinjstvu, da bi se kasnije, kada se Tesla preselio u Ameriku, rodilo njihovo prijateljstvo.

“Ono što je karakteristi?no za ova dva velikana, kao i mnoge druge ljude koji su obeležili istoriju ?ove?anstva, jeste da su oni uvek pratili svoje snove, da su verovali u sebe i da nisu odustajali od svojih uverenja. Svojom istrajnoš?u i zna?ajnim rezultatima koje su ostvarili postali su inspiracija budu?im pokoljenjima”, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!