Poverenik uputio MUP-u upozorenje zbog zahteva za podacima o pacijentima sa šifrom “f”

09 Jun 2017

U postupku nadzora utvrđeno je da su u PU u Kikindi svi navedeni podaci iz dosijea uništen

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti saopštio je danas da je uputio Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Upozorenje povodom nepravilnosti u sprovo?enju Zakona o zaštiti podataka o li?nosti (ZZPL) povodom zahteva policijske uprave iz Kikinde da joj bolnica dostavi podatke gra?ana koji se le?e pod šifrom “F”.

Kako je na sajtu navedeno, Upozorenje je posledica postupka nadzora koji je Poverenik pokrenuo i sproveo povodom zahteva Policijske uprave u Kikindi da joj bolnica dostavi li?ne podatke svih gra?ana koji se le?e po osnovu zdravstvene šifre “F”.

U aktu Policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni kako bi se moglo postupiti po “Uputstvu o na?inu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru”, i kako bi se na adekvatan na?in ažurirao dosije sektora.

Poverenik je upozorio MUP da suprotno odredbama zakona vrši obradu naro?ito osetljivih podataka o zdravstvenom stanju gra?ana, kao i da bez zakonskog osnova vrši nedozvoljenu obradu nekih drugih podataka o li?nosti, poput podataka o li?nosti sadašnjih, penzionisanih i bivših radnika MUP koji stanuju na sektoru, lica koja poseduju amaterske radio stanice, navija?a i drugih lica u svrhu koja nije jasno odre?ena ili je ve? ostvarena, ili je ?ak lišena svakog smisla.

Ina?e, u postupku nadzora utvr?eno je da su u Policijskoj upravi u Kikindi, odmah po javnom saopštenju Poverenika da je pokrenuo postupak nadzora, svi navedeni podaci iz dosijea uništeni.

“Nažalost, to je u?injeno na na?in koji je bitno otežao utvr?ivanje relevantnih ?injenica, nije formirana komisija sa utvr?enim na?inom izvršenja, niti su sa?injeni izveštaji i službene beleške o uništenju podataka, a nadzorom sprovedenim po metodu slu?ajnog uzorka u npr. Policijskoj upravi Novi Beograd utvr?eno je da tu nije vršena obrada naro?ito osetljivih podataka o zdravstvenom stanju pacijenata, ali da jeste bez valjanog pravnog osnova vršena obrada drugih navedenih li?nih podataka gra?ana”, pipše u saopštenju.

“Pravni osnov” za ovakve obrade podataka je Uputstvo koje je doneo ministar unutrašnjih poslova pre više od 20 godina.

To Uputstvo je prema navodima Poverenika, u suprotnosti sa Ustavom Srbije, nigde nije objavljeno, i shodno tome nije ni smelo biti primenjivano, a i nezavisno od navedenog, u svakom slu?aju, moralo je prestati da važi sa donošenjem Zakona o policiji iz 2005. jer je sa njim u drasti?noj suprotnosti.

“To da se, pod bilo kojim okolnostima bilo koji državni organ, direktno suprotno Ustavu i ZZPL-u, upusti u prikupljanje li?nih podataka, a pogotovo naro?ito osetljivih podataka s pozivom na ovakvo “Uputstvo” bi moralo biti alarmantna ?injenica”, piše u saopštenju.

Kako se navodi, ?injenice iz postupka nadzora nisu samo problem PU Kikinda ili MUP-a, one su još jedna potvrda totalno neadekvatnog odnosa prema problemu zaštite podataka o li?nosti gra?ana na državnom, globalnom nivou, koji ve? godinama karakteriše odsustvo neophodnih aktivnostikao i nedonošenje adekvatne regulative,.

Poverenik je naložio MUP-u da ga u roku od 15 dana obavesti o preduzetim merama i planiranim aktivnostima za otklanjanje navedenih nepravilnosti u obradi podataka o li?nosti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!