Poverenik: Ujednačiti praksu pekršajnih sudova

31 May 2016

Nedopustivo je različito postupanje sudova, budući da za direktnu posledicu ima nejednakost stranaka

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti uputio je Vrhovnom kasacionom sudu inicijativu da se obezbedi ujedna?ena praksa prekršajnih sudova u postupcima zbog povrede Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja.

U saopštenju poverenik je naveo da je inicijativu uputio zbog toga što “prekršajni sudovi u praksi na razli?ite na?ine tuma?e pravo lica, po ?ijem zahtevu za slobodan pristup informacijama organ vlasti nije postupao u zakonskom roku, da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka”.

Poverenik je naveo da neki prekršajni sudovi postupaju po zahtevima bez ikakvih posebnih uslovljavanja, a neki drugi pokretanje prekršajnih postupaka uslovljavaju prethodnim koriš?enjem žalbe u upravnom postupku.

“Nedopustivo je razli?ito postupanje sudova, budu?i da za direktnu posledicu ima nejednakost stranaka, kao i ugrožavanje pravne sigurnosti i vladavine prava”, naveo je poverenik.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!