Poverenik: Stanje u Srbiji zabrinjavajuće, ozbiljne povrede prava javnosti da zna

31 Mar 2017

Posebno je problematično ostvarivanje prava na pristup informacijama o krupnim ekonomskim potezima organa vlasti i raspolaganju velikim finansijskim ili materijalnim resursima

Poverenik za informacije od javnog zna?aja i zaštitu podataka o li?nosti ocenio je kao nezadovoljavaju?e i zabrinjavaju?e stanje u Srbiji u sprovo?enju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog zna?aja i Zakona o zaštiti podataka o li?nosti.

Poverenik je Skupštini Srbije dostavio izveštaj o sprovo?enju ta dva zakona 2016. godine.

Izveštaj je dostavljen i predsedniku Srbije, Zaštitniku gra?ana i Vladi Srbije i istaknut na veb prezentaciji Poverenika.

U Izveštaju je poverenik naveo da je 2016. godine prvi put došlo do smanjenja broja uspešnih intervencija Poverenika, koji je ranije rastao iz godine u godinu, te je procenat uspešnih sa 96 odsto 2015. opao 2016. godine na 92 odsto.

“Iako se još može govoriti o relativno visokom procentu uspešnosti, pad od ?etiri odsto u toku jedne godine definitivno je zabrinjavaju?i”, navodi se u saopštenju.

Ocenjeno je se da pad efikasnosti u zaštiti prava javnosti u najve?oj meri mora objašnjavati odsustvom podrške koju su povereniku bili dužni da pruže drugi državni organi.

Ni upravna inspekcija Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, nadležna za pokretanje prekršajnih postupaka protiv prekršilaca zakona, ni pravosudni organi, nisu imali ni izbliza adekvatan odnos prema masovnom kršenju zakona.

Prekršajni postupci pokretani su u broju višestruko manjem od broja realno po?injenih prekršaja, retko i selektivno, a okon?avani u najve?em broju slu?ajeva nastupanjem zastarelosti, piše u saopštenju.

Me?utim, dodaje se da je još važnije odsustvo nužne i o?ekivane podrške koju su najviši organi procesu dužni da daju u unapre?enja prava javnosti da zna.

U 2016. godini poverenik je bio prinu?en da u mnogo više slu?ajeva (ukupno 61) nego prethodnih godina, zahteva od Vlade obezbe?enje izvršenja, a Vlada to nije u?inila ni u jednom slu?aju.

Tokom 2016, druge godinu uzastopce, Skupština Srbije, suprotno zakonu i svom Poslovniku o radu, nije razmatrala godišnje izveštaje Poverenika, i šta više prvi put za 12 godina postojanja i delovanja institucije Poverenika, ?ak ni “mati?ni” skupštinski Odbor za kulturu i informisanje nije razmatrao poverenikov izveštaj.

Poverenik kao zabrinjavaju?e navodi održavanje hroni?nih problema u vezi sa ostvarivanjem prava javnosti da zna, odnosno ponovno pojavljivanje problema za koje je bilo nade da su rešeni ili prevazi?eni.

To posebno važi za probleme u ostvarivanju prava na pristup informacijama u vezi sa nekim krupnim, ekonomskim potezima države, odnosno organa vlasti, sa informacijama o raspolaganju velikim finansijskim ili materijalnim resursima, piše u saopštenju.

Ti problemi, osim što su u više slu?ajeva za posledicu imali ozbiljne povrede prava javnosti da zna, imali su i druge nepoželjne posledice, pre svega po ugled u antikorupcijskom kontekstu, što je i 2016. godine potvr?eno hroni?no lošom ocenom i pozicijom Srbije na listi po Globalnom indeksu percepcije korupcije.

U oblasti zaštite podataka o li?nosti i u 2016. godini održavala se hroni?no loša, vrlo zabrinjavaju?a situacija, upozorava Poverenik u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!