Poreznik Marko Marinković protiv građanina Željka Bodrožića

15 Dec 2014

Ispostavilo se da nikakvog duga nema, nego da su poreznici obavezu Kikindskih povećali za – verovali ili ne – 200 puta

Putevi Marka Marinkovi?a, direktora Poreske uprave Srbije i nedeljnika Kikindske iz Kikinde na ?udan su se na?in ukrstili.

Pre jedno mesec dana, naime, na ovom istom mestu pisali smo („Ilija ?vorovi? ponovo jaše“) o „prvom porezniku Srbije“ i oštrim, mada biranim, re?ima ukazali na povelike promašaje u njegovom shvatanju sopstvene funkcije, ali i, još više, (društvene) funkcije državne službe na ?ijem se ?elu nalazi.

Nedugo zatim, komedijant slu?aj je, baš preko jednog intervjua u Kikindskim, prvi put doveo u vezu gore navedene aktere („?vorovi?i u besnom galopu“) pokazavši kako finansijski inspektori, blago re?eno, izlaze daleko izvan svoje nadležnosti i, u suštini, poresku policiju pretvaraju u politi?ku.

Ovih dana, poreski organi su se ponovo našli u centru, malo širem doduše, pažnje javnosti: zbog navodnog poreskog duga novine Kikindske su blokirane. Kažemo „navodnog“, jer se ubrzo ispostavilo da nikakvog duga nema, nego da su poreznici obavezu Kikindskih pove?ali za – verovali ili ne – 200 puta. Poreski organi su, doduše, grešku ubrzo (u stvari, ?im su uhva?eni) priznali, ali – džabe, blokada nije mogla da bude skinuta i Kikindske nisu mogle da se pojave u prodaji.

Slu?ajno? Teško.

Ono, kaže se, ko radi taj i greši, ali ljudi i ispravljaju svoje greške. Ovde, me?utim, ispravke nema, mada je krajnje jednostavna – dovoljno je da država vrati novac koji je neopravdano, neovlaš?eno i nezakonito uzela. Poreskoj upravi Kikinde ne pada na pamet da to u?ini.

Da li se neko izvinio Željku Bodroži?u, vlasniku Kikindskih, zbog greške koja je u?injena? I zbog toga što nije ispravljena. Da li ?e Kikindskim biti nadokna?ena šteta koja im je napravljena? Kome Kikindske da se žale? Priznajte da ste se (gorko) nasmejali na ova pitanja. I zaista, ona deluju malo smešno, ili bar krajnje naivno. A u stvari, sasvim su ozbiljna. Država nema pravo da kinji, maltretira i plja?ka svoje gra?ane.

Šta bi dakle u ovoj situaciji trebalo da uradi direktor Poreske uprave Srbije? U najmanju ruku trebalo bi da se izvini Kikindskim. Najbolje da li?no ode, ali bilo bi dovoljno i pismo, makar elektronsko. Ukoliko to ne u?ini pokaza?e u stvari da podržava pravno i fakti?ko nasilje državne službe kojom rukovodi, nad gra?anima Srbije.

A onda red dolazi na ministra finansija pod ?ijom je kapom Poreska uprava. Ako se ni on ne oglasi – onda premijer li?no. To je lanac odgovornosti u prav(n)oj državi. Mada – na po?etku nisam mislio da od ovog teksta pravim komediju.
Iz novog broja Kikindskih

Ovaj, 838. broj Kikindskih, nije otišao u štampu, jer je Poreska uprava blokirala ra?un izdava?a novina, firme “Partizanska štampa”, i pokupila sav novac sa kojim smo u tom trenutku raspolagali, a tako ?e biti dok god se ne isplati sav navodni dug po akontacijama poreza na dobit.

Blokirani smo uprkos našim molbama i utemeljenim žalbama u kojima smo obrazlagali da je akontacija poreza na dobit greškom obra?unata u visini 200 puta ve?oj od realne.

Mi smo u protekla dva meseca, da bismo spre?ili blokadu ra?una i gašenje novina, uplatili blizu 140 hiljada dinara po tom osnovu, o?ekuju?i da nadležni u Poreskoj upravi, uvidom u našu izmenjenju poresku prijavu i usvajaju?i našu žalbu, ponište rešenje o naplati akontacija poreza na dobit u visini od preko 600 hiljada dinara.

Me?utim, ni naše pismene žalbe a ni usmene molbe da je apsolutno bespredmetno i neosnovano nastaviti sa naplatom akontacija u nerealno visokom iznosu, nisu naišle na razumevanje u Poreskoj upravi, kako u kikindskoj filijali, tako i u Regionalnom centru Novi Sad, i ve? su nam u protekla tri dana prinudnom naplatom sa ra?una skinuli preko 130 hiljada dinara.

Objašnjeno nam je samo da ?e nam taj, za nas ogroman iznos, biti ra?unat kao pretplata za porez na dobit u narednim godinama, što zna?i da ?emo po našim sadašnjim prihodima i rashodima biti u višedecenijskoj pretplati?!

Ovo nemilosrdno i bezobzirno postupanje Poreske uprave onemogu?ilo nas je da radimo jedini posao za koji smo registrovani, a to je izdavanje novine, a brojne ?itaoce lišilo je štampanog izdanja novina koje izlaze više od 16 godina.

Tim povodom je osniva? i urednik Kikindskih, Željko Bodroži?, održao konferenciju za medije ispred sedišta kikindske filijale Poreske uprave.

– ?ak i da smo krivi, a nismo, ?ak i da dugujemo taj novac državi po porezu na dobit, a ne dugujemo, i tada bi bilo nelogi?no da nas blokiraju za taj iznos, jer samim tim nas onemogu?avaju da poslujemo i lišavaju mogu?nosti da isplatimo navodne dugove. To zna?i da postoje drugi motivi za ovakav postupak kikindskih i novosadskih poreznika, a mi osnovano sumnjamo da je u pitanju namera da nas spre?e da i dalje izlazimo. Ovo je plja?ka u organizaciji državnih službenika i nemilosrdno gaženje naših osnovnih prava na rad i slobodu izražavanja – izjavio je Bodroži? i najavio od ponedeljka svakodnevne proteste ispred sedišta Poreske uprave u Kikindi.

Redakcija Kikindskih ?e se obratiti za pomo? i me?unarodnim istitucijama, jer je o?igledno da je država Srbija preko svojih poreznika odlu?ila da nas uguši i zauvek ugasi, a pozivamo i sve prijatelje i ?itaoce da nam se pridruže u borbi za opstanak.
Prelistajte novo izdanje Kikindskih

(Peš?anik)

Podelite ovu stranicu!