POPOV: Novi statut bez izvornih nadležnosti APV

18 Sep 2008

Direktor

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da je, generalno, radni tekst novog statuta APV prihvatljiv, jer predstavlja maksimum koji se mogao izvu?i iz postoje?eg Ustava. U izjavi za „Dnevnik“ on je ukazao na to da se nije moglo o?ekivati da novi statut prevazi?e prepreke koje je postavio novi Ustav Srbije.– Klju?ni problem je u tome što novim Ustavom nisu predvi?ene nove izvorne nadležnosti Pokrajine sem onih koje su postojale i do sada. Jedino novo izvorno ovlaš?enje je da Pokrajina sama ure?uje svoje simbole, odnosno zastavu i grb.
Zato je novi statut APV zapravo pokušaj da se kroz definiciju Pokrajine, njenih organa i neke druge odredbe, kao što je ona koja predvi?a da Vojvodina može da ima svoja predstavništva u inostranstvu, Vojvodini vrati bar malo dostojanstva – kazao je Popov.

On je rekao da ?e Centar za regionalizam u javnoj raspravi o prednacrtu statuta ipak skrenuti pažnju na to da treba razjasniti neke odredbe tog akta i preciznije definisati pojmove kao što su pokrajinske zakonske odluke, „kako se ne bi izazivale zabune u javnosti“. Dodao je da je dosta zabune u javnosti izazvalo i rešenje o formiranju pokrajinskih upravnih okruga, navode?i da su okruzi ve? definisani Zakonom o državnoj upravi.

– Sad imamo predlog za formiranje novih pokrajinskih upravnih okruga koji se delimi?no poklapaju s okruzima državne uprave, što ipak zbunjuje javnost – naveo je Popov.

On je kazao da dosadašnje kritike na ra?un radne verzije statuta APV, a prvenstveno iz DSS-a, koji je ocenio da taj akt vodi stvaranju države u državi, nisu ni ozbiljne ni argumentovane. Napomenuo je da je predlog ustava Vlade Srbije iz 2005. godine, kad je ta stranka ?inila okosnicu republi?ke vlasti, eksplicitno predvi?ao i zakonodavnu nadležnost Pokrajine. Popov smatra da takve kritike ipak ne?e bitnije uticati na usvajanje novog vojvo?anskog statuta ni u pokrajinskom, ali ni u republi?kom parlamentu.

On je ocenio da bi novi vojvo?anski statut mogao otvoriti pitanje decentralizacije Srbije. Popov je najvio da ?e Centar za regionalizam upravo tim povodom krajem septembra organizovati raspravu s temom „Decentralizacija Srbije – Ustav Srbije, Statut AP Vojvodine, regionalni razvoj“.

– Statut APV može da bude povod da se ta tema još više aktuelizuje. Zato nam je bitno da li ?e državni koncept regionalnog razvoja podrazumevati samo administrativne regione, ili ?e ovo biti prilika da se sprovede suštinska regionalizacija Srbije, tako što bi se formirali regioni koji ve? predstavljaju prirodne celine i koji bi dobili neke izvorne nadležnosti, što je, ina?e, veoma bitno i u kontekstu koriš?enja novca iz evropskih pretpristupnih fondova – istakao je Popov.

On je kazao da su u tom pogledu pozitivne i inicijative za formiranje niškog regiona, koje su ovih dana ponovo pokrenuli funkcioneri vladaju?e Demokratske stranke.
– Vojvo?anski statut je zatalasao javnost, ali bi bilo dobro da se to pitanje vidi i kao podsticaj za proces regionalizacije Srbije, što je prvenstveno u interesu njenog razvoja – ocenio je Popov.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!