Popov: Građani Vojvodine u trećem planu

13 Oct 2014

Građani Vojvodine vide samo vrh ledenog brega

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je u razgovoru za RTV da sve što se dešava na politi?koj sceni Vojvodine predstavlja “komediju apsurda”. On je istakao i da su gra?ani Vojvodine u tim dešavanjima u tre?em planu i da ne vide šta se dešava ispod vrha ledenog brega. Autonomija Vojvodine, dodao je, samo je ulepšana fasada onoga što smo imali devedesetih godina.

“Jedni po svaku cenu žele da zadrže vlast, dok drugi po svaku cenu žele da je osvoje. Tre?i po svaku cenu ho?e da budu deo vladaju?e ve?ine, bez obzira kako bi se ona napravila – da li stvaranjem koncentracione vlade ili rekonstrukcijom vlade, pri ?emu su interesi gra?ana Vojvodine potpuno, ne u drugom, ve? u tre?em planu”, rekao je Popov.

Direktor Centra za regionalizam dodao je i da gra?ani Vojvodine ne znaju ko ?ini vladaju?u ve?inu u pokrajini.

“Imamo tri stranke koje su me?usobno posva?ane. Jedna od njih ve? je sklopila savez na republi?kom nivou i insistira na formiranju koncentracione vlade. Druga stranka vladaju?e ve?ine kao da na neki na?in traži alibi da iza?e iz ove pri?e i, ne narušavaju?i imidž me?u svojim bira?ima, doprinese stvaranju neke nove vladaju?e ve?ine”, naveo je on.

Popov je istakao i da su demokrate, pak, pokazale “dobru dozu autizma” prema svojim koalicionim partnerima i javnosti, ne pokušavaju?i, kako je rekao, da za ovo vreme od kada su u pokrajinskoj vlasti animiraju što ve?i broj pristalica u donošenju odluka i odbrani autonomije.

Sa druge strane, dodao je, alibi da bi bilo dobro da Srpska napredna stranka (SNS) bude u vojvo?anskoj vlasti zbog prohodnosti onoga što se donese na nivou pokrajine u republi?koj skupštini “ne drži vodu”.

“To se nije dešavalo ni u vreme kada smo imali istu vladaju?u ve?inu i na pokrajinskom i republi?kom nivou. Tako da, kada je re? o dnevnoj politici u Vojvodini, imamo stalne pokušaje naprednjaka da okrune vladaju?u ve?inu ili da na bilo koji drugi na?in isposluju da se stvori nova vladaju?a ve?ina ili održe vanredni izbori, a imamo i nešto što je na nivou dosetke, a to je da se izlazi sa raznim deklaracijama, promenama izbornih pravila i tako dalje. Za tako nešto se svaki put stvori druga ve?ina, pa se onda ne zna ko koju igru igra zapravo “, rekao je Popov.

Sadašnja ve?ina, kako je rekao, deluje nesinhronizovano, pa se sti?e utisak da je pokrajinska administracija u blokadi.

“Istovremeno, vladaju?a ve?ina na republi?kom nivou gleda da na svaki na?in dezavuiše pokrajinsku vlast da bi dokazala da nešto mora da se menja. I jedni i drugi doprinose da se sti?e utisak da je Vojvodina u stanju permanentne krize”, zaklju?io je Popov.

Komentarišu?i poslednje prelaske pokrajinskih poslanika u druge stranke, direktor Centra za regionalizam ocenio je da je to deo “šarade” koja se dešava na pokrajinskom nivou.

“Tu su principi , ako ih uopšte ima u ovoj državi, potpuno nevažni i nebitni. Važno je samo ko ?e da održi ili ko ?e da osvoji vlast, ?ak i mimo izbora. Ono što gra?ani Vojvodine vide je vrh ledenog brega, a ve?ina stvari se zapravo dešava ispod žita, što nije vidljivo javnosti. Od prelazaka poslanika, do toga da se preko no?i donese odluka da se iza?e sa deklaracijom ili promenom izbornih pravila”, rekao je Popov.

On je istakao da, zbog toga, ne zna da li ?e sutra u novinama pro?itati da se nešto preko no?i promenilo u Vojvodini.

“To govori i da kod nas nema ideologije, odnosno da je tim poslanicima sasvim svejedno i tu se ne zna ko je levo, a ko desno, nego samo postoje interesi. Niti postoji ideologija, niti neka strana?ka strategija koja bi okupljala poslanike i na taj na?in bila zaštita demokratske volje gra?ana ili onoga što su stranke obe?ale”, naveo je direktor Centra za regionalizam.

Popov smatra da je vojvo?anska autonomija danas “samo nešto ulepšana fasada onoga što smo imali devedesetih godina u vreme Slobodana Miloševi?a”.

“Imamo jedan deo prenetih nadležnosti, pa su i one osporene od strane Ustavnog suda. Vojvodina ina?e ima samo jednu izvornu nadležnost u Ustavu, a to je da donosi svoje znamenje, grb i zastavu, a sve ostalo je preneto. Ovo sve što je preneto vidi se da se može ukinuti o?as posla voljom vladaju?e ve?ine na republi?kom nivou”, rekao je on.

On je ocenio i da je pokušaj upodobljavanja svih nivoa vlasti po uzoru na republi?ku “nonsens”, jer se u ure?enim državama nikada ne podudaraju parlamentarni i lokalni izbori, kako bi drugi mogli da budu korektiv i signal dobrih ili loših rezultata prvih.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!