Popov: Autonomija pod znacima navoda

30 Oct 2015

Položaj Vojvodine bi bio olakšan kada bi bila decentralizovana i centralna Srbija

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je danas da je loše što u svim dosadašnjim razlozima za promenu Ustava nigde nije spominjan razlog potrebe decentralizacije Srbije.

Popov je za RTV rekao da je ta tema u Srbiji skrajnuta, te da je do toga došlo za vreme prethodne vlasti, odnosno Demokratske stranke (DS).

“Prethodna politi?ka garnitura je 2009. godine formirala Nacionalni savet za decentralizaciju i ekspertsku grupa koja je trebalo da uradi Nacionalnu strategiju decentralizacije, ?iji sam ja bio koordinator. I kada smo izašli sa predlogom strukture te strategije, na toj sednici Saveta ?lanovi vladaju?e koalicije, a tu pre svega mislim na demokrate, su videli da mi stvarno nameravamo da izvršimo decentralizaciju”, objasnio je Popov.

On je naveo da je ta sednica trajala oko dva sata, i da je Božidar ?eli? tada ocenio da nije zadovoljan ekspertskom grupom i da je treba dopuniti, nakon ?ega je najavljen nastavak sednice, do kojeg nikada nije došlo.

Direktor Centra za regionalizam je ocenio da je vlastima uvek teško da dele vlast sa nižim nivoima vlasti, koji imaju neka stvarna ovlaš?enja, te da se zato stalno i podsti?e problem Vojvodine.

“Položaj pokrajine bi bio olakšan kada bi bila decentralizovana i centralna Srbija. Tada ne bi bilo te neravnoteže koju sada imamo i dobili bismo jedan proces zdravog nametanja regiona”, kazao je Popov.

On je kao primer naveo region Niša i ocenio da bi se decentralizacijom izbrisale razlike izme?u položaja regiona. On je istakao i da, kada se danas pri?a o autonomiji Vojvodine, pri?a se o autonomiji pod znacima navoda.

“Re? je o autonomiji koju možeš da ukineš kad ho?eš, jer u Ustavu imaš samo jednu izvornu nadležnost – da donosiš svoje znamenje, odnosno grb i zastavu. Sve ostalo je u skladu sa Zakonom o nadležnostima i Statutom, koji potvr?uje Skupština Srbije. Dakle, ono što je dato kao prenesena nadležnost, sutra može biti ukinuto. S druge strane, politi?ari namerno i podsti?u u svesti ljudi shvatanje da decentralizacija vodi rastakanju zemlje, pa se onda tu stalno podsti?u strahovi”, objasnio je Aleksandar Popov.

Komentarišu?i pojavu novih autonomaških pokreta i stranaka u Vojvodini, direktor Centra za regionalizam je ocenio da je jedan deo autonomaškog korpusa napravio stratešku grešku jer je izlazio sa parolom “Vojvodina Republika”.

“Umesto da parola bude ‘Ho?emo stvarnu autonomiju i suštinsku autonomiju’, ide se na nešto što izaziva dalje animozitete kod gra?ana koji ne žive u Vojvodini, pa i kod dela gra?ana Vojvodine, koji ne prihvataju takvu radikalnu varijantu. Teško da ?e se bira?i animirati na toj platformi, tim pre što nemamo jake stranke”, ocenio je Popov.

On je podsetio na koaliciju Vojvodina, koja je okupljala tri klju?ne stranke i koja je odnosila pobede na lokalima i imala poslanike i u pokrajinskoj i u saveznoj Skupštini.

“Sve posle toga, što je imalo vojvo?anski predznak, nije bilo prepoznatljivo sem Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV). ?ak je u jednom trenutku u prošloj deceniji postojalo fabrikovanje stranaka sa vojvo?anskim predznakom. Verovatno namerno, da bi se stvorila zabuna, jer se onda ne zna šta je šta. Ne vidim zasad snagu u Vojvodini koja bi ja?e mogla da animira javno mnjenje u tom pravcu i artikuliše vojvo?ansku pri?u, jer da postoji onda bi Beograd dobro morao da vodi ra?una kako ?e se odnositi prema Vojvodini”, dodao je on.

Popov je objasnio i da je za promenu Ustava, koja se odnosi na teritorijalnu organizaciju vlasti, potrebno da tre?ina poslanika u Skupštini Srbije pokrene postupak, a potom da dve tre?ine njih glasa za te promene.

“Ako pogledamo sada sastav parlamenta teško da se može zamisliti da ?e dve tre?ine poslanika glasati za ve?u autonomiju Vojvodine, ukoliko znamo da su se neki zalagali da se i ovaj stepen autonomije dodatno okrnji”, istakao je direktor Centra za regionalizam.

On je dodao i da je nevolja što se politi?ari ne mogu držati za re?, a da pred izbore svi nešto obe?avaju. “Vojvodina je važan resurs glasova i neki sada autonomaškom retorikom ra?unaju da ?e privu?i i vojvo?anske glasove”, ocenio je Popov.

Kako je rekao, u novom Ustavu bi trebalo vratiti neke izvorne nadležnosti Vojvodine.

“Ne može se, naravno, vratiti na Ustav iz ’74. godine. Imali smo mi dve ponude 2005. godine, dakle godinu dana pre donošenja Ustava, i na njih treba stalno podse?ati jer su ti koncepti stigli iz ekspertskih timova tadašnjeg predsednika države Borisa Tadi?a i od strane Vlade, ?iji je premijer bio Vojislav Koštunica. U tim konceptima je bilo predvi?eno da Vojvodina ima zakonodavne nadležnosti, i da, u skladu sa tim, ima i sudske nadležnosti, kako bi mogla da štiti zakonodavne”, objasnio je Popov.

On je naveo da je umesto ta dva predloga Ustava koji su u dobroj meri išli u pravcu unapre?ivanja autonomije Vojvodine i mogu?nosti stvaranja novih regiona, Srbija dobila “nakaradni” Ustav 2006. godine u kojem su u?estvovali i Tadi? i Koštunica i njihove stranke.

“U Ustavu iz 2006. godine autonomija je svedena na znamenja i grb. U razmišljanju o Vojvodini u novom Ustavu samo treba da se vrati na ta dva koncepta i sagleda šta je optimalno”, poru?io je direktor Centra za regionalizam.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!