- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Polovina Vojvođanki trpi nasilje

Prema istraživanju o rasprostranjenosti nasilja u Vojvodini više od polovine ispitanih žena doživelo je neki oblik nasilja a u 93 odsto ovih slu?ajeva po?inioci su muškarci, naj?eš?e sadašnji ili bivši muževi ili partneri, saopštio je danas Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

To istraživanje Viktimološkog društva Srbije pokazalo je da je svaka druga žena doživela neki oblik psihi?kog nasilja, dok je 34 odsto fizi?ki zlostavljano, navedeno je u saopštenju povodom po?etka me?unarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Zbog posledica preživljenog nasilja u porodici žrtve su se naj?eš?e obra?ale za pomo? medicinskim ustanovama a potom policiji i centrima za socijalni rad. Pokrajinska skupština je donela Strategiju za suzbijanje nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period od 2008. do 2012.godine, kao odgovor na potrebu za sprovo?enjem posebnih mera koje su usmerene na prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. To su naju?estaliji vidovi kršenja ljudskih prava žena koji ostavljaju posledice ne samo na život žrtve i porodice, ve? i na razvoj ?itavog društva.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!