Pokrajinski savet za bezbednost osudio napade

21 Oct 2014

Mora se utvrditi namera napada

Pokrajinski savet za bezbednost na današnjoj sednici osudio je napade na objekte gra?ana drugih nacionalnosti koji su se prethodnih dana dešavali u Vojvodini i ocenio da su oni pokrenuti izražavanjem nacionalne mržnje i netrpeljivosti.

Predsednik Pokrajinskog saveta za bezbednost i Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor u zaklju?cima sa sednice Saveta naveo je da po?inioci dela, bez obzira što su mahom maloletnici, moraju biti izvedeni pred “lice pravde” i su?eni za dela koja su po?inili, a koja moraju biti kvalifikovana kako treba.

“To je pretpostavka da se naše društvo suo?i sa situacijom u kojoj se nalazimo, i da se delikventi kazne”, rekao je Pastor.

Savet je poru?io da se mora utvrditi namera napada, a tamo gde se utvrdi da je ona bila motivisana netolerancijom prema manjinskim narodima, da se dela tako i kvalifikuju.

“Postoji jedna vrsta sramežljivosti u srpskom društvu, kao da je stramota izgovarati re?enice i pravim imenom nazivati dela”, dodao je Pator i upozorio da se i u proteklim godinama zbog te sramežljivosti dešavalo da se dela sa elementima izazivanja me?unacionlne, rasne i verske mržnje i netpeljivoasti kvalifikuju druga?ije.

U zaklju?ima je navedeno da Savet smatra da Srbija treba da se suo?i s problemom koji ima me?u delom svoj omladine i da u tom delu imaju veliki zadatak porodica, komšije, pedagozi i škola.

“Taj zadatak je da se deca vaspitaju tako da se ovakvi incidenti više ne dešavaju”, poru?io je Pastor u ime Saveta.

Me?u zaklj?cima se nalazi i poruka Saveta o zna?aju medija i javno izgovorenoj re?i, te koliko mediji mogu kao “okida? delovati u osloba?anju ovakvih životinjskih instikata”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!